Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-05

Sectra: Kommuniké från Sectras årsstämma 2019 och tidplan för inlösenprogram med överföring av 4,50 kr per aktie ti...

Linköping - 5 september, 2019 - Aktieägarna i medicinteknik- och
cybersäkerhetsföretaget Sectra AB (https://investor.sectra.com/)
(STO: SECTB) höll den 5 september 2019 årsstämma i Linköping. Jonas
Yngvesson nyvaldes som ledamot till styrelsen. Stämman beslutade
bland annat att överföra 4,50 kronor per aktie till aktieägarna genom
ett inlösenprogram. Beslutet innebär att 172,6 Mkr överförs till
aktieägarna.

Inlösenförfarandet sker automatiskt, det vill säga ingen åtgärd krävs
från aktieägaren. Det kommer dock att vara möjligt att handla med
inlösenaktier av serie B (ISIN SECT IL B: SE0012853687) på Nasdaq
Stockholm.

Tidplan för inlösenförfarandet 2019:

· 1 okt: Sista dag för handel med Sectra-aktien före split (ISIN
SECT B: SE0011452234), inklusive rätt till inlösenaktier.

· 2 okt: Första dag för handel med Sectra-aktien efter split (ISIN
SECT B: SE0012853661), exklusive rätt till inlösenaktier.

· 3 okt: Avstämningsdag för aktiesplit. Aktien delas upp i en
inlösenaktie och en ordinarie aktie.

· 4-15 okt: Handel i inlösenaktier.
· 17 okt: Avstämningsdag för indragning av inlösenaktierna.
· 22 okt: Preliminär dag för utbetalning från Euroclear Sweden av
inlösenlikvid.

Ytterligare information och broschyr om hur inlösenförfarandet går
till finns tillgänglig på Sectras hemsida
https://investor.sectra.com/agm2019.

Ytterligare stämmobeslut

Vid stämman fattades även följande beslut:

· Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar samt
beviljade styrelseleda-möterna och vd ansvarsfrihet. Det beslutades i
enlighet med styrelsens föreslag att vinstmedlen ska balanseras i ny
räkning.

· Till styrelseledamöter omvaldes Jan-Olof Brüer, Torbjörn
Kronander, Anders Persson, Christer Nilsson, Tomas Puusepp och
Birgitta Hagenfeldt samt nyvaldes Jonas Yngvesson. Jan-Olof Brüer
omvaldes till styrelseordförande.

· Att arvode ska oförändrat utgå med 225 000 kronor till extern
styrelseledamot och med 450 000 kronor till styrelsens ordförande.
För revisionsutskottsarbetet ska arvode utgå med 50 000 kronor
(tidigare 40 000) till styrelsens externa ledamöter och med 100 000
kronor (tidigare 80 000) till revisions¬utskottets ordförande. För
ersättningsutskottsarbete utgår inget separat arvode.

· Till revisor omvaldes Grant Thornton Sweden AB och revisorsarvode
ska utgå enligt godkänd räkning.

· Att tillsätta en valberedning bestående av fyra ledamöter, varav
en ledamot ska vara styrelsens ordförande och tre ledamöter ska
representera bolagets till röstetalet största aktieägare.
Valberedningen utses med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget
per den 31 oktober 2019.

· Att anta oförändrade principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen.

· Att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 3 700
000 B-aktier mot vederlag i form av kontant betalning, kvittning
eller apportegendom och att vid kvittning och apportegendom kunna
avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

· Att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv respektive
överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet är begränsat till att
bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle får
överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Besluten fattades i enlighet med förslagen till årsstämman som finns
tillgängliga på Sectras hemsida https://investor.sectra.com/agm2019.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, till media för offentliggörande
den 5 september 2019, kl 18:30.

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och
myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga
information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare
samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i
Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer
genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick
helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på
Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida:
https://sectra.com/.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tel 0705- 23 52 27

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sectra/r/kommunike-fran-sectras-arsstamma-201...
https://mb.cision.com/Main/1263/2894927/1100871.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.