Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-27

Securitas: Årsstämma i Securitas AB

Aktieägarna i Securitas AB, org. nr 556302-7241, kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 7 maj 2020, kl. 16.00 på Courtyard Marriott
Hotel, Rålambshovsleden 50, Stockholm. Närmare information om
tidpunkt för inpassering kommer att publiceras på bolagets hemsida
www.securitas.com/arsstamma2020.

A. Rätt till deltagande i stämman
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska
(i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 30 april 2020,
(ii) dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Securitas AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon +46 10 470 31 30 eller via bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2020 senast torsdagen den 30 april 2020. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2020 och skickas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Ombud samt företrädare för juridisk person ska inge behörighetshandling före stämman. Som bekräftelse på anmälan översänder Securitas AB ett inträdeskort som ska uppvisas vid inregistrering till stämman.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha
rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd
per torsdagen den 30 april 2020 och förvaltaren bör således
underrättas i god tid före nämnda datum.

Information med anledning av spridningen av coronaviruset (COVID-19)
För att minska risken för spridning av coronaviruset samt för att
skydda Securitas aktieägare och anställdas välbefinnande och hälsa
har styrelsen beslutat att vidta ett antal försiktighetsåtgärder.

Försiktighetsåtgärderna innebär bland annat att planerade anföranden
kommer att begränsas till ett minimum samt att det inte kommer
serveras förtäring eller förfriskningar. VD-anförandet kommer att
publiceras på bolagets hemsida efter årsstämman. Vidare kommer
antalet närvarande icke-aktieägare att begränsas.

Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter och allmänna råd vill
Securitas uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att i
stället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja sedvanlig
möjlighet att rösta genom ombud. Securitas uppmanar även aktieägare
som uppvisar tecken på sjukdom, nyligen har befunnit sig i ett område
med smittspridning eller tillhör en riskgrupp att utnyttja
möjligheten att rösta genom ombud.

Securitas följer utvecklingen noga och vid behov kan styrelsen komma
att fatta beslut om ytterligare försiktighetsåtgärder. Om situationen
kräver kan styrelsen vidare besluta, inom ramen för gällande regler,
att justera ärenden på dagordningen och framlagda förslag. Eventuell
uppdaterad information kommer att offentliggöras samt publiceras på
bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2020.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens redogörelse.

8. Framläggande av
a. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
b. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts, och
c. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande.

9. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2019,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
c. avstämningsdag för vinstutdelning, och
d. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

11. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.

12. Val av styrelseledamöter.

13. Val av revisorer.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om att förvärva och överlåta egna aktier.

16. Beslut om införande av ett incitamentsprogram, innefattande säkringsåtgärder genom ingående av ett aktieswapavtal.

17. Beslut om införande av ett långsiktigt aktiesparprogram (LTI 2020/2022).

18. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2 på dagordningen)
Den till årsstämman 2020 utsedda valberedningen bestående av Carl
Douglas (Investment AB Latour, etc.), Mikael Ekdahl (Melker Schörling
AB), Maria Nordqvist (Lannebo Fonder), Jan Andersson (Swedbank Robur
Fonder) och Adam Gerge (Didner och Gerge Fonder), har föreslagit att
styrelsens ordförande Marie Ehrling ska väljas till ordförande för
årsstämman 2020.

Förslag till utdelning (punkterna 9 (b) och (c) på dagordningen)
Styrelsen föreslår att utdelning ska lämnas med 4,80 kronor per aktie.
Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen den 11 maj 2020.
Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma
att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början den 14
maj 2020. Styrelsen har avgivit ett motiverat yttrande i enlighet med
18 kap 4 § aktiebolagslagen. Yttrandet hålls tillgängligt hos bolaget
och på bolagets hemsida, www.securitas.com/arsstämma2020. Om
situationen kräver kan styrelsen vidare besluta, inom ramen för
gällande regler, att justera ärenden på dagordningen och framlagda
förslag.

Förslag till val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden till
styrelsen och revisorer (punkterna 10-13 på dagordningen)

Valberedningen kommer vid årsstämman 2020, i samband med val av
styrelse, val av revisorer samt beslut om arvoden till styrelsen och
revisorer, att presentera och motivera nedanstående förslag samt
lämna en redogörelse för sitt arbete. I samband med kallelsen kommer
valberedningens motiverade yttrande finnas tillgängligt på bolagets
hemsida, www.securitas.com/arsstamma2020.

Valberedningen har föreslagit följande:
Antalet styrelseledamöter ska vara åtta, utan suppleanter.
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Ingrid Bonde,
John Brandon, Anders Böös, Fredrik Cappelen, Carl Douglas, Marie
Ehrling, Sofia Schörling Högberg och Dick Seger. Marie Ehrling
föreslås omväljas som styrelseordförande.

Information om föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets
hemsida, www.securitas.com.

Till revisorer föreslås, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, att för perioden till och med utgången av årsstämman
2021 omväljs revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB, med
auktoriserade revisorn Patrik Adolfson som ansvarig revisor. Arvode
till revisorn föreslås utgå enligt avtal.

Arvode till styrelsens ledamöter för perioden till och med utgången av
årsstämman 2021 ska utgå med sammanlagt 8 445 000 kronor (inklusive
ersättning för kommittéarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt
följande: styrelsens ordförande ska erhålla 2 300 000 kronor, vice
ordföranden ska erhålla 870 000 kronor och var och en av de övriga
styrelseledamöterna ska erhålla 700 000 kronor. Som ersättning för
kommittéarbete ska ordföranden för revisionskommittén erhålla 325 000
kronor, ordföranden för ersättningskommittén 100 000 kronor, ledamot
av revisionskommittén 200 000 kronor samt ledamot av
ersättningskommittén 50 000 kronor.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 14 på dagordningen)

Tillämpningsområde
Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar om följande riktlinjer
för ersättning till medlemmarna av Securitas koncernledning ("ledande
befattningshavare").

Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämman 2020, samt
för det fall ändringar görs i redan avtalade ersättningar efter
årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas
eller godkänns av bolagsstämman.

Främjande av Securitas affärsstrategi, långsiktiga intressen och
hållbarhet m.m.

Securitas affärsstrategi är i korthet att erbjuda kompletta
säkerhetslösningar som integrerar alla Securitas kompetenser.
Securitas utvecklar, tillsammans med sina kunder, optimala och
kostnadseffektiva lösningar som är anpassade efter kundernas behov.
Detta ger ökat värde till kunderna och resulterar i starkare, längre
kundrelationer och förbättrad lönsamhet. För att attrahera och
behålla kvalificerade ledande befattningshavare ska Securitas erbjuda
en totalersättning som är konkurrenskraftig och marknadsmässig på
aktuell marknad för respektive ledande befattningshavare. Ambitionen
är att därigenom säkerställa att Securitas team är ledande inom
säkerhetsbranschen, vilket förväntas bidra till uppfyllandet av
Securitas affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Mer
information om Securitas affärsstrategi finns på Securitas webbplats
securitas.com, avsnittet Vårt erbjudande - Strategi.

Securitas har inrättat aktierelaterade incitamentsprogram. Sedan 2010
har årsstämman varje år beslutat om att anta aktierelaterade
incitamentsprogram omfattande cirka 2 600 anställda i koncernen.
Utfallen av dessa program är sammankopplade med uppfyllande av
kriterierna för utbetalning av rörlig kontantersättning och har
därmed en tydlig koppling till Securitas affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet. Vidare beslutade årsstämman 2019 att, som
ett alternativ till nyssnämnda incitamentsprogram, införa ett
långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2019/2021") för VD, övriga
medlemmar av koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner inom
Securitas, totalt upp till 80 personer. Utfallet i LTI 2019/2021
baseras på den årliga utvecklingen för Securitas resultat per aktie.
LTI 2019/2021 ställer krav på egen investering och flerårig
innehavstid. De aktierelaterade incitamentsprogrammen har beslutats
av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Av
samma skäl omfattas inte heller de aktierelaterade incitamentsprogram
som styrelsen föreslagit att årsstämman 2020 ska anta. Mer
information om Securitas incitamentsprogram finns på Securitas
webbplats securitas.com, avsnittet Bolagsstyrning - Ersättning till
ledande befattningshavare.

Ersättningsformer
Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av
fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och
övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver - och oberoende av dessa

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.