Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

Sedana Medical: Kommuniké från årsstämma i Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) ("Sedana Medical" eller "Bolaget") höll idag
den 19 maj 2020 årsstämma i Stockholm. Stämman beslutade i enlighet
med samtliga av styrelsens och valberedningens förslag. Fullständig
information om varje beslutsförslag som antogs vid stämman finns
tillgängligt på www.sedanamedical.se. Nedan följer en sammanfattning
av de beslut som fattades vid stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och
koncernbalansräkning samt beslut om resultatdisposition och
ansvarsfrihet

Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019 och
beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns
tillstyrkande, att ansamlade vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 1 000 000
kronor, varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 100
000 kronor ska utgå till vardera av ledamöterna Sten Gibeck, Bengt
Julander och Ola Magnusson (vilka också är större aktieägare i
bolaget), samt 150 000 kronor ska utgå till övriga stämmovalda
styrelseledamöter. Stämman beslutade även att arvode för arbete i
styrelsens revisionsutskott, som är under inrättande, ska utgå med 25
000 kronor till dess ordförande och med 12 500 kronor till varje
övrig ledamot samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd
räkning inom ramen för offert.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av Thomas Eklund, Sten Gibeck, Bengt
Julander, Ola Magnusson och Eva Walde samt om nyval av Christoffer
Rosenblad till ordinarie styrelseledamöter i Sedana Medical för tiden
intill slutet av nästa årsstämma. Thomas Eklund omvaldes även till
styrelseordförande.

Stämman beslutade om nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till
revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med den
auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Antalet
aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 10
procent av antalet utestående aktier i Bolaget per dagen för
årsstämman. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om
apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första
stycket, sjätte punkten i aktiebolagslagen (2005:551). Syftet med
bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att
säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras
kapital för finansieringen av verksamheten, att möjliggöra företags-
eller produktförvärv samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i
bolaget.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av § 1, § 6, § 7 och § 9 i Bolagets
bolagsordning.

Ändringen i § 1 är av redaktionell karaktär och har föranletts av
ändringar i aktiebolagslagen. Ändringen i § 6 innebär borttagande av
möjligheten att ha styrelsesuppleanter. Ändringen i § 7 är av
redaktionell karaktär och innebär ett tillägg av att till revisor
även kan utses ett registrerat revisionsbolag. Ändringarna i § 9
innebär borttagande text om förutsättningar för deltagande vid
bolagsstämma och har föranletts av kommande ändring av vissa regler
avseende avstämningsdagar i aktiebolagslagen.

Beslut om incitamentsprogram 2020/2023 för medarbetare genom riktad
emission av teckningsoptioner till dotterbolag för efterföljande
överlåtelse till deltagare

Stämman beslutade att anta incitamentsprogram 2020/2023 för
medarbetare, inklusive en riktad emission av högst 325 000
teckningsoptioner serie 2020/2023 till Bolagets dotterbolag Sedana
Medical Incentive AB för efterföljande överlåtelse till deltagare i
incitamentsprogrammet. Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa
förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetent personal i
koncernen och att öka motivationen hos medarbetare samt att stimulera
ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling.
Under antagande om utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie
2020/2023 kommer Bolagets aktiekapital att öka

med 32 500 kronor, och antalet aktier och röster i Bolaget kommer att
öka med 325 000, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,39
procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (baserat på
befintligt antal aktier och röster utan hänsyn tagen till utestående
teckningsoptioner).

Beslut om incitamentsprogram 2020/2024 för nuvarande och nytillkomna
medarbetare genom riktad emission av teckningsoptioner till
dotterbolag för efterföljande överlåtelse till deltagare

Stämman beslutade att anta incitamentsprogram 2020/2024 för nuvarande
och nytillkomna medarbetare, inklusive en riktad emission av högst
360 000 teckningsoptioner serie 2020/2024 till Bolagets dotterbolag
Sedana Medical Incentive AB för efterföljande överlåtelse till
deltagare i incitamentsprogrammet. Incitamentsprogrammet är avsett
för såväl nuvarande medarbetare som medarbetare som tillträder
anställning eller uppdrag i Bolagets koncern under perioden 21 maj
2020-31 januari 2021. Syftet med incitamentsprogrammet är detsamma
som för incitamentsprogram 2020/2023. Under antagande om utnyttjande
av samtliga teckningsoptioner serie 2020/2024 kommer Bolagets
aktiekapital att öka med 36 000 kronor, och antalet aktier och röster
i Bolaget kommer att öka med 360 000, motsvarande en
utspädningseffekt om cirka 1,54 procent av det totala antalet aktier
och röster i Bolaget (baserat på befintligt antal aktier och röster
utan hänsyn tagen till utestående teckningsoptioner).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Eklund, styrelseordförande
Mobil: +46 70 824 20 25
E-post: thomas.eklund@investorab.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i
Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 19 maj 2020 kl. 17:00 (CEST).

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) har utvecklat och säljer den medicintekniska
produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt
ventilerade patienter. En större klinisk registreringsstudie pågår
för närvarande för att få marknadsgodkännande i Europa för
inhalationssedering på intensivvården med läkemedlet IsoConDa®
(isofluran). Bolaget räknar med att registreringen av IsoConDa i
Europa kommer att äga rum under andra halvåret 2021. Tre år därefter
räknar Sedana Medical med en försäljning om 500 miljoner kronor i
Europa och en EBITDA-marginal på cirka 40 procent.

Sedana Medicals marknad för kombinationsbehandlingen av AnaConDa och
IsoConDa består främst av sedering av mekaniskt ventilerade
intensivvårdspatienter. Det finns flera utmaningar för både patienter
och sjukvård med dagens intravenösa standardbehandling som
inhalationssedering löser. Idag beräknas det finnas mellan sju till
åtta miljoner patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering
i intensivvården globalt, jämnt fördelade mellan regionerna USA,
Europa och Asien. Dessa patienter är sederade i genomsnitt tre till
fyra dagar. Sedana Medical uppskattar den totala marknadspotentialen
till 20-30 miljarder kronor. Bolaget har inlett aktiviteter för att
nå marknadsgodkännande på andra marknader utanför EU och en process
för att få marknadsgodkännande i USA 2024.

Sedana Medical har egen försäljning i Benelux, Norden, Tyskland,
Frankrike, Storbritannien och Spanien, samt externa distributörer i
övriga delar av Europa, Australien, Indien, Japan, Kanada, Kina,
Mexico och Sydkorea. Bolaget grundades 2005, har sitt huvudkontor i
Stockholm och bedriver medicinteknisk utveckling på Irland.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sedana-medical/r/kommunike-fran-arsstamma-i-s...
https://mb.cision.com/Main/15764/3116183/1250645.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.