Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

SEMCON: Beslut vid Semcons årsstämma 2020

Semcons årsstämma hölls tisdagen den 28 april 2020 på Semcons
huvudkontor i Göteborg. Vid årsstämman fattades bland annat följande
beslut:

Fastställande
Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkningar.

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens reviderade förslag att
inte lämna någon vinstutdelning.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapssåret 2019.

Styrelseledamöter
Stämman beslutade att styrelsen fortsatt ska bestå av fem stämmovalda
ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman omvalde Tore
Bertilsson, Carl Backman, Eva Elmstedt, Jeanette Reuterskiöld och
Karl Thedéen till styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande
omvaldes Tore Bertilsson.

Arvode åt styrelsen och revisorer
Stämman beslutade om att ett sammanlagt arvode om 1 785 000 kronor ska
utgå till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna varav 625 000
kronor till styrelsens ordförande och 290 000 kronor till
respektive övrig stämmovald ledamot. Särskilt arvode inte ska utgå
för arbete i styrelsens eventuella kommittéer/utskott. Stämman
beslutade även att arvode åt revisorerna ska utgå enligt godkänd
räkning.

Revisorer
Stämman valde Ernst & Young Aktiebolag som registrerat revisionsbolag
fram till slutet av nästa årsstämma.

Ersättning till ledande befattningshavare
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i
enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande att emittera nya aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om
nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst

1 811 253 stamaktier för att möjliggöra användandet av egna aktier som
likvid vid förvärv. Teckningskursen ska motsvara bedömt
marknadsvärde.

Bemyndigande att förvärva och överlåta aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om
förvärv av stamaktier över börsen inom gällande kursintervall eller
genom riktat förvärvserbjudande till ägarna av stamaktier till ett
pris motsvarande börskursen med tillägg av högst 20 procent för att
dels förbättra bolagets kapitalstruktur eller möjliggöra användandet
av stamaktier i bolaget som likvid vid förvärv av företag eller
verksamhet eller del därav. Förvärv får vid varje tillfälle ske av
högst så många stamaktier att bolaget efter förvärvet innehar högst
tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Stämman bemyndigade även styrelsen att intill nästa årsstämma besluta
om överlåtelse av egna aktier, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och ej över börsen, för användning som likvid vid
förvärv. Överlåtelse får vid varje tillfälle ske av hela det antalet
stamaktier i bolaget som bolaget innehar. Vederlaget ska motsvara
bedömt marknadsvärde.

Ändring av bolagets bolagsordning
Stämman antog ändring av bolagsordning enligt styrelsens förslag.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 28 april 2020, kl. 15.00.

För mer information, vänligen kontakta:

Tore Bertilsson, styrelseordförande, Semcon AB
Tel: 031-721 03 06

Björn Strömberg, finanschef, Semcon AB
Tel: 031-721 03 06

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter
baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från
slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet
mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta
för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna
fordon, industri, energi och life science. Med över 2 200
specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela
produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till
design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och
har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2019 omsatte
koncernen 1,9 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com
(https://semcon.com/sv/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/semcon/r/beslut-vid-semcons-arsstamma-2020,c3...
https://mb.cision.com/Main/1934/3097726/1238136.pdf

Författare Cision News