Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

SEMCON: Semcon delårsrapport januari-mars 2020

Starkt kvartal trots förändrat marknadsläge

Första kvartalet

· Rörelsens intäkter uppgick till 491 Mkr (483) och den organiska
tillväxten blev 1,3 procent

· Rörelseresultatet uppgick till 50 Mkr (44), vilket gav en
rörelsemarginal på 10,2 procent (9,1)

· Resultat efter skatt uppgick till 38 Mkr (33)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,14 kr (1,83)
Kommentar från koncernchef Markus Granlund:

Året inleddes på samma sätt som 2019 avslutades - med ytterligare
resultatförbättring och en rörelsemarginal över tio procent. Ökad
efterfrågan på produktinformationslösningar inom service och
eftermarknad, framgångsrik förflyttning mot nya teknikområden, ökad
branschdiversifiering tillsammans med tidigare genomförda
effektiviseringsåtgärder var starkt bidragande orsaker till ett bra
resultat för det första kvartalet. I dessa osäkra tider är det
tillfredsställande att vi i inledningen av året har ett bra
kassaflöde och att koncernens nettokassa ökar även efter genomfört
förvärv. Rullande tolv månader har vi uppnått ett resultat i linje
med vårt finansiella mål på 8 procents rörelsemarginal.

Efterfrågan på digitala eftermarknadslösningar var fortsatt stark i
inledningen av året som en konsekvens av att våra kunder bland annat
förbättrar och effektiviserar sin serviceaffär. Affärsområdet Product
Information ökar sitt rörelseresultat kraftigt i kvartalet jämfört
med samma period föregående år och når en rörelsemarginal på 15,9
procent. I mars genomfördes också förvärvet av det digitala
utbildningsföretaget Xtractor med kunder inom bland annat offentlig
sektor, vilket stärker vårt eftermarknads- och
produktinformationserbjudande ytterligare. Förvärvet förväntas ge en
positiv effekt på såväl affärsområdets rörelsemarginal som på Semcons
vinst per aktie för 2020.

Våra kunders behov av tjänster inom produktutveckling och
produktionsoptimering genom exempelvis digitalisering, elektrifiering
och autonoma applikationer var på bra nivåer i inledningen av året.
Efterfrågan på affärsområdet Engineering & Digital Services
erbjudanden har varit särskilt god från framförallt branscher såsom
Life Science och offentlig sektor medan orderläget från
fordonsindustrin är på väsentligt lägre nivåer jämfört med tidigare.
Trots förändrade marknadsförutsättningar och en inbromsning i slutet
av kvartalet, på grund av covid-19, når affärsområdet en
rörelsemarginal på 9,2 procent.

Det förändrade marknadsläget med lägre efterfrågan från
fordonsindustrin och ökad osäkerhet inom tillverkningsindustrin, som
covid-19 har orsakat, har vi främst hanterat genom
korttidspermittering av personal, ytterligare effektiviseringar och
uppskjutna investeringar. Vi har snabbt ställt om till distansarbete
och ett ökat digitalt arbetssätt på samtliga geografiska marknader,
vilket har genomförts med bibehållen produktivitet i verksamheten. Vi
ser dock att vissa projekt som avslutats med kort varsel påverkar en
del kompetenser och positioner långsiktigt, vilket medfört att vi
under april genomfört omstruktureringar i framförallt Göteborg,
Stockholm och Södertälje där vi reducerat antalet medarbetare med
cirka 150 personer. Omstruktureringen för med sig en engångskostnad
som uppgår till cirka 30 miljoner kronor, vilket kommer belasta det
andra kvartalet 2020. Åtgärderna innebär en acceleration av vår
strategiska kompetensväxling och branschdiversifiering.

Semcon har en bra position och en stark finansiell ställning, vilket
är viktigt i den svagare marknad vi nu ser framför oss. Det som
skiljer den här krisen från tidigare kriser är att vi befinner oss i
en tid då samtliga våra kunder påverkas av betydande teknikskiften
och är i behov av specialistkompetens för att inte riskera sin
konkurrenskraft. Vi fortsätter vår strategiska förflyttning med att
stärka vår position inom nya teknikområden, effektivisera
verksamheten ytterligare och samtidigt åstadkomma en ännu bättre
branschdiversifiering för att ta marknadsandelar inom strategiskt
prioriterade områden.

Denna information är sådan information som Semcon AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 april 2020, kl. 08.00.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Strömberg, finanschef, Semcon
Tel: +46 (0) 70-835 44 80 Email: bjorn.stromberg@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter
baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från
slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet
mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta
för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna
fordon, industri, energi och life science. Med över 2 200
specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela
produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till
design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och
har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2019 omsatte
koncernen 1,9 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com
(https://semcon.com/sv/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/semcon/r/semcon-delarsrapport-januari-mars-20...
https://mb.cision.com/Main/1934/3098014/1236944.pdf

Författare Cision News