Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-28

SEMCON: Semcons årsstämma 2014 för verksamhetsåret 2013 (sammandrag)

Semcons årsstämma hölls måndagen den 28 april 2014 på Semcons
huvudkontor i Göteborg.

Koncernchef Markus Granlund presenterade koncernens utveckling under
år 2013 samt kommenterade delårsrapporten för det första kvartalet
2014 som avlämnades tidigare samma dag.

Kommentar från koncernchef Markus Granlund

"2013 har kännetecknats av en relativt svag efterfrågan. Dessutom har
vi haft förseningar i ett större projekt samt gjort nedskrivningar i
ett annat projekt vilket har påverkat lönsamheten negativt. För att
ytterligare fokusera på tillväxt och ökat samarbete har vi beslutat
att införa en marknadsanpassad organisation inom området
ingenjörstjänster, från den 1 januari 2014. Strukturkostnader har
till följd av detta belastat det fjärde kvartalet med 10 Mkr.
Omorganisationen beräknas ge en årlig besparing på 6 Mkr.

Kassaflödet har varit starkt och vår finansiella ställning är god.
Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 2,50 kr per aktie.
Kundernas utvecklingsbehov är fortsatt stort och efterfrågan
förväntas successivt förbättras. Vi ser positivt på utvecklingen för
2014."

Vid årsstämman beslutade stämman om:

Fastställande

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkningar.

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att lämna 2,50
kronor i vinstutdelning. Totalt utgör aktieutdelningen 51 procent av
bolagets resultat efter skatt och uppgår till 36,2 Mkr. Resterande
disponibla vinstmedlen, cirka 306 miljoner kronor, beslutade man att
överföra i ny räkning. Avstämningsdag är den 2 maj och utbetalning
beräknas ske den 7 maj.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen fortsatt ska bestå av fem stämmovalda
ledamöter och omvalde Marianne Brismar, Gunvor Engström, Håkan
Larsson, Joakim Olsson samt Kjell Nilsson. Stämman återvalde Kjell
Nilsson till ordförande.

Arvode åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att styrelsearvodet skall höjas i förhållande till
föregående år med sammanlagt 110 000 kronor varav 50 000 kronor för
styrelsens ordförande och 15 000 kronor för övriga stämmovalda
ledamöter. Ett sammanlagt arvode om 1 610 000 kronor ska utgå till de
bolagsstämmovalda styrelseledamöterna varav 550 000 kronor till
styrelsens ordförande och 265 000 kronor till respektive övrig
stämmovald ledamot. Valberedningen föreslår vidare att särskilt
arvode inte ska utgå för arbete i styrelsens eventuella
kommittéer/utskott. Stämman beslutade även att arvode åt revisorerna
ska utgå enligt godkänd räkning.

Revisorer

Årsstämman omvalde Deloitte AB som registrerat revisionsbolag fram
till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningsprocedur

Stämman beslutade om en valberedningsprocedur med samma innehåll som
tidigare, bl.a. innebärande att de tre största aktieägarna per den 31
augusti 2014 ska erbjudas utse vardera en ledamot av valberedningen.
Dessutom ska styrelsens ordförande ingå.

Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fastställde riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till ledande befattningshavare med samma innehåll som
tidigare år.

Bemyndigande att emittera nya aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om
nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst
1 811 253 stamaktier för att möjliggöra användandet av egna aktier
som likvid vid förvärv. Teckningskursen ska motsvara bedömt
marknadsvärde.

Bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om
förvärv av egna stamaktier över börsen inom gällande kursintervall
eller genom riktat förvärvserbjudande till ägarna av stamaktier till
ett pris motsvarande börskursen med tillägg av högst 20 procent för
att dels förbättra bolagets kapitalstruktur, dels möjliggöra
användandet av egna aktier som likvid vid förvärv. Förvärv får vid
varje tillfälle ske av högst så många aktier att bolaget efter
förvärvet innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Stämman bemyndigande även styrelsen att intill nästa årsstämma besluta
om överlåtelse av egna aktier, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och ej över börsen, för användning som likvid vid
förvärv. Överlåtelse får vid varje tillfälle ske av hela antalet egna
aktier. Vederlaget ska motsvara bedömt marknadsvärde.

Styrelsens och valberedningens förslag

Styrelsens och valberedningens förslag finns i sin helhet på
www.semcon.se.

För mer information, kontakta:
Kjell Nilsson, styrelseordförande Semcon AB, +46 (0) 31-721 03 11

Informationen är sådan som Semcon AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april
2014 kl 17:45

Semcon är ett internationellt teknikföretag inom ingenjörstjänster och
produktinformation. Vi har cirka 3 000 medarbetare med djup
erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik,
produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela
utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter
inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon
ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa
lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Verksamheten bedrivs
från 2014 i fyra affärsområden: Engineering Services Nordic,
Engineering Services Germany, Engineering Services International och
Product Information. Koncernen har en omsättning på 2,5 miljarder
kronor och verksamhet på fler än 45 orter i Sverige, Tyskland,
Storbritannien, Brasilien, Kina, Ungern, Indien, Spanien och
Ryssland.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/semcon/r/semcons-arsstamma-2014-for-verksamhet...
http://mb.cision.com/Main/1934/9575910/238132.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.