Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-12

Sensec: Kallelse till årsstämma i Sensec Holding AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SENSEC HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Sensec Holding AB, 556700-6654, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 april 2019 klockan 14.00 på Charles Gata 2A, Arlandastad.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 april 2019,

Dels senast fredagen den 5 april 2019 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Sensec Holding AB, Charles Gata 2A, 195 61 Arlandastad, eller e-post: info@sensec.se, mailto:info@sensec.se, eller telefon: 08-51005400. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd fredagen den 5 april 2019, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.sensec.se http://www.sensec.se och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 128 238 933 aktier, motsvarande 128 238 933 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

1 Ärenden på stämman

1.1 Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av förslag till dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut
7.1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
7.2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
7.3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören;
8. Fastställande av arvoden för styrelse och revisor;
9. Val av styrelseledamöter och suppleanter;
10. Bemyndigande att besluta om nyemission;
11. Övriga frågor;
12. Mötets avslutande.

1.2 Styrelsens förslag till resultatdisposition (punkt 7.2 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att årets vinst balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

1.3 Arvode (punkt 8 på dagordningen)
Aktieägare representerande mer än hälften av rösterna i bolaget har meddelat att de avser att rösta för ett styrelsearvode om 100.000 kr till ordinarie styrelseledamot som ej är anställd eller erhåller annan ersättning från Bolaget och 100.000 kr till styrelseordförande. Arvode till revisor utgår enligt räkning.

1.4 Styrelse (punkt 9 på dagordningen)
Aktieägare representerande mer än hälften av rösterna i bolaget har meddelat att de avser att rösta för att Tomas Lundin skall tillträdda som ordinarie styrelseledamot i bolaget. Fredrik Reveman och Magnus Ahde avgår enligt plan, i övrigt inga ändringar.

1.5 Bemyndigande (punkt 10 på dagordningen)
Förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och nya affärsmöjligheter samt möjligheten att kunna rikta och erbjuda teckningsoptioner till nyckelpersoner och skapa förutsättningar för att behålla och kunna rekrytera kompetent personal till bolaget och eventuella koncernbolag. Om nyemission sker mot kontant betalning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kursen vara marknadsmässig och antalet nyemitterade aktier får inte överstiga 20 procent av antalet aktier i bolaget efter genomförda nyemissioner (128 238 933).

2 Övrigt
Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget minst två veckor före stämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängligt hos bolaget senast en vecka före stämman. Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens förslag enligt ovan sänds till aktieägare som begär det.

Arlandastad, 2019-03-12

Styrelsen i Sensec Holding AB (publ)

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Sensec Kallelse till arsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25437

Författare beQuoted