Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Sensec: Kallelse till extra bolagsstämma i Sensec Holding AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SENSEC HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Sensec Holding AB, 556700-6654, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 maj 2019 klockan 14.00 på Charles Gata 2A, Arlandastad.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 maj 2019,

Dels senast fredagen den 17 maj 2019 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Sensec Holding AB, Charles Gata 2A, 195 61 Arlandastad, eller e-post: info@sensec.se mailto:info@sensec.se , eller telefon: 08-51005400. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd fredagen den 17 maj 2019, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.sensec.se http://www.sensec.se och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 128 238 933 aktier, motsvarande 128 238 933 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

1 Ärenden på extra bolagsstämman

1.1 Förslag till dagordning
• Val av ordförande vid stämman;
• Upprättande och godkännande av röstlängd;
• Godkännande av förslag till dagordning;
• Val av en eller två justeringsmän;
• Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
• Beslut om styrelsens förslag till teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner;
• Övriga frågor;
• Mötets avslutande.

1.2 Teckningsoptioner (punkt 6 på dagordningen)

Beslut om emission av högst 7 000 000 teckningsoptioner till anställda i Sensec Holding samt dotterbolag. Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om emission av högst 7 000 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 35 000 kronor. Teckningsoptionerna skall medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget. För emissionen föreslås följande villkor gälla: Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda och nyckelpersoner i Sensec Holding AB samt dotterbolag. Teckningsoptionerna skall tecknas på särskild teckningslista senast den 30 juni 2019. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 1,95 kronor. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption skall ske under perioden från och med den 1 juni 2022 till och med den 30 juni 2022 och i övrigt i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna. Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att erbjuda anställda inom Sensec Holding samt dotterbolag ett långsiktigt ägarengagemang i Bolaget och på så vis skapa möjligheter för Bolaget att behålla kompetenta anställda. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda till ett ökat intresse för verksamhet och resultatutveckling. Övriga optionsvillkor innefattande omräkningsvillkor m.m. finns tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan. Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.

Arlandastad, 2019-05-09

Styrelsen i Sensec Holding AB (publ)

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Sensec Kallelse till extra bolagsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26099

Författare beQuoted