Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-12

SensoDetect AB: Kallelse till extra Bolagsstämma i SensoDetect Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i SensoDetect Aktiebolag (publ), 556682-7464, kallas
härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 nov kl. 15.00 på
Skiffervägen 12 i Lund.

Den fullständiga kallelsen finns tillgänglig på bolagets webbplats ,
senast 2 veckor innan stämman, www.sensodetect.se och skickas
kostnadsfritt till aktieägare på begäran. Beställning kan ske på
telefon 046-15 79 04.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 2 nov 2018, och

· anmäla sig till bolaget senast måndagen den 5 nov 2018
skriftligen till SensoDetect Aktiebolag, Skiffervägen 12, 224 78
Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-15 79 04 eller per
e-post info@sensodetect.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt bör, i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör, i
förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
fredagen den 2 nov 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Val av ny styrelseledamot.

Styrelsen föreslår att stämman utökar styrelsen med ytterligare en
ledamot och därmed sin

kompetens inom internationell affärsutveckling.

7. Beslut om ändring av bolagsordningens bestämmelser om antal aktier
och aktiekapital.

Styrelsen föreslår att ändring görs i bolagsordningen så att
aktiekapitalet kan vara lägst

2 550 000 SEK och högst 10 200 000 SEK vilket motsvarar minst 15
miljoner aktier och

som högst 60 miljoner aktier. Nuvarande antal ligger mitt emellan
med ca 30 miljoner aktier.

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för
styrelsen att tillföra bolaget bl.a.

investeringskapital, kapital för produktion, förvärv samt rörelse
och marknadsföring, att bemyndiga

styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta
beslut om nyemission.

9. Stämman avslutas.

Lund i oktober 2018

SensoDetect Aktiebolag (publ)

STYRELSEN

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-151273

e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens
reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga
avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet
är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för
sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är
sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt
laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock
Market.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral
part of setting diagnosis for mental illness

Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping
health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and

cost effectively. This unique offering improves patients' quality of
life and reduces the economic impact on the health care system and
society

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensodetect-ab/r/kallelse-till-extra-bolagssta...
http://mb.cision.com/Main/11594/2639930/924090.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.