Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-27

Sensori: Bokslutskommuniké 2018 för Sensori AB (publ)

VD har ordet

Intensivt år med fokus på regulatoriska frågor och förändrad
affärsmodell. Räkenskapsåret 2018 har varit ett utmanande år trots
att marknaden tagit emot produkten väl med flera nya
distributionskontrakt och en större genomförd lansering.

Till det negativa hör Läkemedelsverkets beslut om marknadsförbud för
Antinitus® som fått stora konsekvenser för bolaget trots företagets
överklagan till Förvaltningsrätten. Ett antal aktörer stoppade
planerade beställningar och lanseringar som en konsekvens av beslutet
vilket ledde till att bolaget drabbades av ansträngd likviditet och
påverkade kursen negativt. Ärendet i Förvaltningsdomstolen pågår
förnärvarande och kommer förmodligen att pågå en längre tid.

De uteblivna försäljningsintäkterna i Europa och oväntat höga
patentkostnader har skyndat på arbetet med ytterligare finansiering
för att trygga bolagets fortsatta utveckling och existens. För att
komma till rätta med situationen beslutade styrelsen om en
finansieringslösning vilket krävde att bolagets aktie avlistades från
NGM samt att kvotvärdet på aktierna minskades. Beslut fattades på
extra bolagsstämma den 22 februari att godkänna styrelsens förslag
till beslut om avlistning från NGM Nordic MTF den 1 mars samt
godkänna presenterat förslag till finansieringslösning vilket innebar
att stämman beslutade om företrädesemission av högst 20 000 000
aktier till ett pris om 0,50 kr st. Beslutet är villkorat av att
tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol ges till minskning
av aktiekapitalet varefter nytt kvotvärde på aktierna kommer att vara
0,10 kr per aktie.

Styrelsen och ledningen står fast vid att man ser en framtid för
Antinitus® och att man avser att fortsätta den internationella
kommersialiseringen av Antinitus® och genomföra påbörjade och nya
registreringar. De kliniska studier som publicerats har under året
presenterats och blivit väl mottagna på olika tinnituskongresser
världen över och har lett till uppmärksamhet inom terapiområdet och
är en bra grund för företagets fortsatta internationella expansion.
Glädjande är också att Turkiet har lanserat och genomfört en första
beställning på 50 000 Euro. I Kanada ligger lanseringen efter
tidsplaneringen på grund av utmaningar i diskussioner med apoteks-
och dagligvarukedjorna.

De totala intäkterna minskade något till KSEK 1 717(1 858), beroende
på bortfallet i Europa. Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar
minskade till KSEK -11 248(13 144) där kostnadsoptimeringarna slog
igenom fullt ut andra halvåret 2018. Resultatet efter finansiella
poster uppgick till KSEK -10 635 (-12 168).

Sammantaget, med genomförda förändringar, gör detta att vi med
tillförsikt ser fram emot 2019.

Torbjörn Kemper, VD, Sensori AB

För frågor vänligen kontakta:

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se

Om Sensori AB

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer
hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda
dotterdotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®,
ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett
unikt och patenterat raster som fungerar som foto-biomodulator (en
sorts ljusterapi) för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk
produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI
MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande kl. 11.30 den 27 februari 2019.

För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se
Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensori/r/bokslutskommunike-2018-for-sensori-a...
https://mb.cision.com/Main/15269/2751534/998735.pdf
https://mb.cision.com/Public/15269/2751534/899cda238bb4aee9.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.