Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-09

SenzaGen: Kallelse till årsstämma i SenzaGen AB (publ)

Aktieägarna i SenzaGen AB (Publ.), org. nr 556821-9207, ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 maj 2020 kl. 16.00 i The
Spark Sharience på Medicon Village, Scheeletorget 1 i Lund.

Rätt att delta i stämman och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen lördagen den
2 maj 2020.

Aktieägare ska även senast lördagen den 2 maj 2020 anmäla sig och
eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till SenzaGen
AB, Medicon Village, 223 81 Lund eller per e-post till
anmalan@senzagen.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person-
eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde.
Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller
annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta
inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i
stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara
verkställd senast lördagen den 2 maj 2020 och måste därför begäras
hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud med mera

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande
behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat
fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen,
bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år
om det särskilt anges i denna. Anges ingen giltighetstid gäller
fullmakten högst ett år. En kopia av fullmakten samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget
på adressen ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska
även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas
tillgängligt på Bolagets hemsida www.senzagen.com.
(http://www.senzagen.com/)

Viktig information med anledning av Covid-19 (coronaviruset)

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av
coronaviruset har bolaget beslutat att hålla stämman så kort som
möjligt, vilket innebär att VD-anförandet utgår och att den allmänna
frågestunden kommer att vara begränsad. VD-anförandet kommer att
spelas in och läggas upp på hemsidan efter årsstämman. Bolagsledning,
bolagets styrelse och övrig personal som inte är aktieägare kommer
att delta i begränsad omfattning. Mot bakgrund av myndigheternas
föreskrifter vill Bolaget uppmana alla aktieägare att noga överväga
att istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja ovannämnda
möjlighet att rösta via ombud. Detta gäller särskilt personer som
känner sig sjuka, som ingår i någon riskgrupp, som har befunnit sig i
ett område med smittspridning eller varit i nära kontakt med någon
som är smittad av det nya coronaviruset. Vid stämman kommer det inte
att bjudas på förtäring.

Bolaget följer coronavirusets utveckling och kommer vid behov att
uppdatera ovanstående åtgärder. Information om eventuella
förändringar publiceras på Bolagets hemsida. För aktuell information
och rekommendationer rörande coronaviruset hänvisas till
Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut om:
a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b. Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda koncernbalansräkningen

c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och
verkställande direktör

9. Fastställande av antal styrelseledamöter, suppleanter och
revisorer

10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
11. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler

14. Annat ärende, som hänskjutits till stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen

15. Stämmans avslutande
Beslutsförslag

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelseordföranden Carl Borrebaeck väljs
till ordförande vid stämman.

Punkt 8.b Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående
medel överförs i ny räkning.

Punkt 9-11: Fastställande av antal styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter och revisorer, samt arvode åt styrelse och
revisor och val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor

Valberedningen förslag är enligt följande:

Punkten 9 Att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Såväl antalet revisorer som revisorssuppleanter föreslås vara en.

Punkten 10 Att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 200 000 kronor till styrelsens ordförande, totalt 800 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkten 11 Omval av styrelseledamöterna Carl Borrebaeck, Ian Kimber, Peter Nählstedt, Laura Chirica och Anki Malmborg Hager samt nyval av Paula Zeilon och Paul Yianni till styrelseledamöter. Ann Gidner har avböjt omval.

Paula Zeilon är född 1962. Paula har 30 års erfarenhet från ledande
positioner inom life science-industrin och driver idag
konsultverksamhet inom affärsutveckling och management i eget bolag.
Tidigare erfarenhet inkluderar VD Life Science Foresight Institute,
VD Alligator Bioscience AB, Director Marketing Dako A/S, Director
Marketing Biotage AB, Director Business Development Amersham samt
ledande positioner inom Pharmacia Biotech (idag GE Healthcare).
Utbildning: MSc Kemiteknik, Företagsekonomi. Paula har inga uppdrag i
andra publika aktiebolag. Paula är oberoende i förhållande till
Bolaget och dess ledning samt till Bolagets större aktieägare och
äger inga aktier i Bolaget.

Paul Yianni är född 1959 och är brittisk medborgare. Paul har över 30
års erfarenhet från ledande positioner inom den kemiska industrin i
både tekniska och kommersiella funktioner. Paul har arbetat för Dow
Corning, Shell Chemicals, var VD för Spolchemie (Tjeckien) och chef
för M&A på DIC Europe (Tyskland) och har bred internationell
erfarenhet från arbete i olika länder och kulturer. Sedan 2017
bedriver Paul konsultverksamhet, Yianni Consulting ltd, med fokus på
affärsutveckling, strategi och affärscoaching. Utbildning: PhD i
Kemi. Paul har inga uppdrag i andra publika aktiebolag. Paul är
oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt till
Bolagets större aktieägare och äger inga aktier i Bolaget.

Att Carl Borrebaeck omväljs som styrelseordförande.

Information om de föreslagna ledamöterna finns på www.senzagen.com.

Att stämman väljer auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson till
revisor för Bolaget, med auktoriserade revisorn Martin Gustafsson som
revisorssuppleant.

Punkt 12: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta följande riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare:

1. Omfattning

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören samt
koncernledningen. Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal för
ledande befattningshavare som ingås efter det att riktlinjerna
godkänts av stämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal
för ledande befattningshavare som görs därefter. Styrelsen får frångå
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Särskilda skäl kan t.ex. vara att ledande befattningshavare bosatta
utanför Sverige måste kunna erbjudas villkor som är
konkurrenskraftiga i det land där de är bosatta.

2. Grundprincipen samt hur ersättningsfrågor bereds

Grundprincipen för riktlinjerna är att Bolaget ska erbjuda en
marknadsmässig ersättning så att Bolaget kan attrahera och behålla en
kompetent företagsledning. Ersättning till ledande befattningshavare
ska utgöras dels av fast grundlön, dels av rörlig prestationsbaserad
ersättning. Löner, ersättningar och andra förmåner till verkställande
direktören och övriga ledande befattningshavare redovisas i not 6 i
Bolagets årsredovisning 2019. Styrelsen beslutar i frågor beträffande
löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören.

3. Fast lön

Den fasta lönen revideras årligen och baseras på den enskilde
befattningshavarens kompetens och ansvarsområde.

4. Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen omfattar (i) en individuell årlig rörlig
ersättning och kan även som ett komplement omfatta (ii) ett
långsiktigt incitamentsprogram.

(i) Den individuella årliga rörliga ersättningen omfattar en individuell årlig rörlig ersättning som kan utgöra mellan 8 och 25 procent av den fasta ersättningen beroende på befattning. Utfallet beror på graden av uppfyllelse av framförallt finansiella mål och i begränsad omfattning kvalitativa mål.

(ii) Det långsiktiga incitamentsprogrammet, vilket avses riktas till maximalt åtta av Bolagets högre chefer, däribland Bolagets ledande befattningshavare, är avsett att utgöra ett komplement till den individuella årliga rörliga ersättningen.

Styrelsen kan överväga om aktie- eller aktiekursrelaterade program
till ledande befattningshavare ska föreslås stämman.

5. Icke-monetär ersättning

Ledande befattningshavare kan efter överenskommelse med Bolagets VD
äga rätt till normala icke-monetära ersättningar, såsom tjänstebil
samt företagshälsovård.

6. Uppsägning och avgångsvederlag

Vid uppsägning av ledande befattningshavare från Bolagets sida får
ersättningen under uppsägningstiden samt avgångsvederlag vara ett
belopp som motsvarar maximalt tolv (12) månadslöner.

7. Arvode för tjänster som inte utgör styrelsearbete

Bolagets styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för
tjänster som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå <...

Författare Cision News