Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

SenzaGen: Kommuniké från årsstämma i SenzaGen AB den 8 maj 2020

SenzaGens årsstämma hölls idag den 8 maj 2020 i Lund i ett mindre
format med anledning av covid-19. Årsstämman beslutade i enlighet med
samtliga förslag som styrelsen och aktieägare lagt fram. VD Axel
Sjöblads anförande ersattes av ett förinspelat vd-anförande som finns
tillgängligt på bolagets webbplats www.senzagen.com.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna
samt att stående medel förs över i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan
suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Carl Borrebaeck, Ian
Kimber, Peter Nählstedt, Laura Chirica och Ann-Christin Malmborg
Hager. Paula Zeilon och Paul Yianni valdes till nya
styrelseledamöter. Vidare omvaldes Carl Borrebaeck som
styrelseordförande. Till revisor valdes auktoriserade revisorn
Mats-Åke Andersson med auktoriserade revisorn Martin Gustafsson som
revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska uppgå till totalt 800 000
kronor, och utgå med 100 000 kronor till envar icke anställd
styrelseledamot och 200 000 kronor till styrelseordföranden. Arvode
till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fastställde de framlagda riktlinjerna för ersättning till
ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till
nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, vid
ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler. Nyemissionen ger aktieägare
rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget,
mot kontant betalning och/eller, om så beslutas, genom apport eller
kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas
företrädesrätt. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med
stöd av bemyndigandet får inte överstiga en utspädning om 20 procent
av antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförda emissioner
med stöd av bemyndigandet, baserat på antalet utgivna aktier vid
tidpunkten för årsstämman.

För detaljerade villkor avseende beslutet på årsstämman hänvisas till
kallelsen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida,
www.senzagen.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Axel Sjöblad, CEO, SenzaGen AB
Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: 0705-35 93 51
Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications, SenzaGen AB
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708-20 29 44
Om SenzaGen AB (publ)
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i
provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår
vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om
kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets
patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger
mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs
både direkt och genom partners. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund
och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA).
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se är bolagets
Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/senzagen/r/kommunike-fran-arsstamma-i-senzage...
https://mb.cision.com/Main/14439/3106054/1244698.pdf

Författare Cision News