Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-15

Senzime: Kallelse till årsstämma i Senzime AB (publ)

Pressmeddelande: Uppsala, den 15 april 2020: Aktieägarna i Senzime AB
(publ), org.nr 556565-5734 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 14 maj 2020 kl. 16.00 i Green Innovation Parks lokaler
på Ulls väg 29C i Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 8 maj 2020 (avstämningsdagen), och

· dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda
senast måndagen den 11 maj 2020, under adress Ulls väg 29B, 756 51
Uppsala med angivande av "årsstämma" eller via e-post till
erik.bergman@senzime.com.

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om
eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast på avstämningsdagen, dvs.
fredagen den 8 maj 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före
denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Covid-19

Bolaget tar den nuvarande situationen avseende Covid-19 på största
allvar och uppmanar mot bakgrund av rådande omständigheter samtliga
aktieägare att noggrant överväga om personlig fysisk närvaro på
stämman är lämplig. Av samma skäl ber Bolaget även samtliga
aktieägare att överväga möjligheten att utfärda fullmakt i stället
för att närvara personligen vid årsstämman.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till högst
fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till
Bolaget på ovan angiven adress alternativt medtas och uppvisas på
stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran.
Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.senzime.com.

Antal aktier och röster

Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt
52 448 290 aktier och röster. Styrelsen i Bolaget beslutade den 8
april 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2019,
att ge ut 4 900 000 nya aktier. Dessa aktier har vid tidpunkten för
utfärdandet av denna kallelse ännu inte registrerats vid
Bolagsverket.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om:
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, samt

c. ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter

11. Val av revisor
12. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
13. Beslut om antagande av ny bolagsordning
14. Beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av
teckningsoptioner

15. Beslut om införande av personaloptionsprogram
16. Beslut om generellt emissionsbemyndigande för styrelsen
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Mattias Prage, advokat på Advokatfirman
Lindahl, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7b - Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas samt att Bolagets
resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen ska ha
fyra (4) ledamöter, utan suppleanter.

Punkt

9 - Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska
utgå med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till varje
annan ledamot av styrelsen. Vidare föreslås att inget styrelsearvode
ska utgå till styrelseledamot som under räkenskapsåret 2020 erhållit
konsultersättning från Bolaget som sammanlagt överstiger ett belopp
motsvarande dubbla styrelsearvodet. Valberedningen föreslår att
ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att omvälja Adam
Dahlberg, Philip Siberg, Sorin Brull och Lennart Kalén som
styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås Philip
Siberg.Valberedningen upplyser om att Philip Siberg föreslås som
oberoende ledamot.

Punkt 11 - Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Leonard Daun.

Punkt 12 - Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget inför den
årsstämma som kommer att hållas 2021 ska ha en valberedning. Det
föreslås härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman
2021 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största
aktieägarna i Bolaget per den 1 september 2020 och ber dem utse en
representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra
valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse
representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet
största ägaren erbjudas att utse en representant.

Det föreslås att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram
förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2021 för
beslut:

·
förslag till styrelsemedlemmar;

· förslag till styrelseordförande;
· förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter
med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
samt ersättning för utskottsarbete;

· förslag till revisor;
· förslag till revisorsarvode;
· förslag till ordförande på årsstämman; och
· förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Punkt 13 - Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändrad lydelse av
bolagsordningens bestämmelser avseende verksamhetsföremål (§ 3),
kallelse (§ 7) och avstämnings-förbehåll (§ 10) enligt följande.

Nuvarande lydelser

§ 3 Bolaget skall bedriva utveckling, produktion och försäljning av
laboratorieprodukter såsom instrument och tillbehör för analys av
biologiskt material även som idka därmed förenlig verksamhet.

§ 7 Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där
ändring av bolagsordning skall behandlas utfärdas tidigast sex (6)
och senast fyra (4) veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan
extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) veckor före och
senast två (2) veckor innan bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma
skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på
bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens
Nyheter.

Rätten att deltaga i bolagsstämman tillkommer den aktieägare som dels
har upptagits som aktieägare i utskrift av aktieboken avseende
förhållanden fem vardaar före stämman, dels anmält sig hos bolaget
senast den dag som anges i kallelsen till stämman före kl 15.00.
Denna dag får inte vara en söndag, annan helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare
än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman, dock
endast om aktieägaren på sätt som anges ovan anmäler det antal
biträden denna har för avsikt att medföra.

§ 10 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Föreslagna lydelser

§ 3 Bolaget ska bedriva utveckling, produktion och försäljning av
medicinteknisk utrustning, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 7 Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där
ändring av bolagsordning ska behandlas utfärdas tidigast sex (6)
veckor och senast fyra (4) veckor före bolagsstämman. Kallelse till
annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och
senast två (2) veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma
ska publiceras i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets
webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska,
utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av
aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande på stämman till
bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda
dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare
än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman, dock
endast om aktieägaren på sätt som anges ovan anmäler det antal
biträden denna har för avsikt att medföra.

§ 10 Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister
enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att
vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband
beslutets verkställande och i samband med registrering av beslutet
hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 14 - Beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad
emission av teckningsoptioner

Bakgrund

Styrel...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.