Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Senzime: Kommuniké från årsstämma i Senzime AB (publ)

Årsstämma i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 ("Bolaget") hölls
den 14 maj 2020 i Green Innovation Parks lokaler på Ulls väg 29C i
Uppsala varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Årsredovisning och resultat

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade,
i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den
fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon
utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under
räkenskapsåret 2019.

Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor
till ordföranden och 50 000 kronor till varje annan ledamot av
styrelsen. Årsstämman beslutade vidare att inget styrelsearvode ska
utgå till styrelseledamot som under räkenskapsåret 2020 erhållit
konsultersättning från Bolaget som sammanlagt överstiger ett belopp
motsvarande dubbla styrelsearvodet.

Årsstämman beslutade att ersättning till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska ha fyra (4) styrelseledamöter,
utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa
årsstämma, omvälja Adam Dahlberg, Philip Siberg, Sorin Brull och
Lennart Kalén som styrelseledamöter. Årsstämman beslutade att utse
Philip Siberg till ordförande.

Beslutades att välja det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill utgången av
nästa årsstämma, med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Valberedning inför årsstämman 2021

Årsstämman beslutade att Bolaget inför den årsstämma som kommer att
hållas 2021 ska ha en valberedning. Det beslutades härvidlag att
ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2021 ska utses genom
att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i
Bolaget per den 1 september 2020 och ber dem att utse en representant
vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade om ändrad lydelse av bolagsordningens
bestämmelser enligt följande.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska bedriva utveckling, produktion och försäljning av
medicinteknisk utrustning, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 7 Kallelse

Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där
ändring av bolagsordning ska behandlas utfärdas tidigast sex (6)
veckor och senast fyra (4) veckor före bolagsstämman. Kallelse till
annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och
senast två (2) veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma
ska publiceras i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets
webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska,
utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av
aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande på stämman till
bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda
dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare
än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman, dock
endast om aktieägaren på sätt som anges ovan anmäler det antal
biträden denna har för avsikt att medföra.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt
lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument.

Beslutet biträddes av mer än två tredjedelar av såväl de angivna
rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

Förslaget avseende incitamentsprogram genom riktad emission av
teckningsoptioner

Styrelsen meddelade att den beslutat att dra tillbaka förslaget.
Bakgrunden till styrelsens beslut är att styrelsen önskar ta fram ett
justerat förslag till införande av incitamentsprogram i samråd med
institutionella investerare.

Förslaget avseende personaloptionsprogram

Styrelsen meddelade att den beslutat att dra tillbaka förslaget.
Bakgrunden till styrelsens beslut är att styrelsen önskar ta fram ett
justerat förslag till införande av personaloptionsprogram i samråd
med institutionella investerare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka
Bolagets aktiekapital med högst tio (10) procent av Bolagets vid var
tid registrerade aktiekapital genom nyemission av aktier, utgivande
av teckningsoptioner och/eller upptagande av konvertibelt lån, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med
bestämmelse om apport eller kvittning. Emission i enlighet med
bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Antecknades att beslutet biträtts av mer än två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

Samtliga beslut på årsstämman beslutades enhälligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, VD för Senzime

Tel: +46 708 13 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

------------

Senzime AB (publ)

Styrelsen

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer
och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska
impulser - inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter
TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt
mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är
förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom
att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att
följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar
TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader - i
en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en
värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande
marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10
miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth
Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, är
Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/senzime/r/kommunike-fran-arsstamma-i-senzime-...
https://mb.cision.com/Main/11572/3112546/1248113.pdf

Författare Cision News