Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

Senzime: Senzimes delårsrapport januari - mars 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 8 maj, 2020. Senzime ABs (publ)
delårsrapport för perioden januari - mars 2020 finns nu tillgänglig
på bolagets hemsida www.senzime.com

PM Senzime Delårsrapport Q1 2020
(https://mb.cision.com/Public/11572/3107031/9621ecef2f02c17c.pdf)

Finansiell information för det första kvartalet 2020
· Nettoomsättning under perioden uppgick till 2 589 KSEK (385)
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 409 KSEK
(-9,508)

· Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,17 SEK
(-0,18) och efter utspädning till -0,17 SEK (-0,18)

Vi startade året starkt med en stor order från Sydkorea. Därmed har
vår distributör Unimedics, lagt sin tredje större order sedan
lanseringen i augusti 2019. Det är en bekräftelse på läkarnas
intresse för TetraGraph® och att Unimedics försäljningen till
sjukhusen ökar i Sydkorea.

Vi har lagt en solid grund för kommersialiseringen av TetraGraph® i
USA. Vi fick alla våra processer på plats i första kvartalet och vi
har nu fått in de första beställningarna från kunder i USA. Chris
Estes tillträdde som General Manager i början på januari 2020 och
sedan dess har USA-organisationen förstärkts med en Vice President
Sales som leder arbetet med direktförsäljning till sjukhusen.

I februari tecknande vi ett distributionsavtal med Healthcare 21 i
Storbritannien vilket ger oss tillgång till en marknad på över 1,250
sjukhus och med tydliga krav och rekommendationer på att övergå till
objektiv patientmonitorering. Några veckor senare kom
genombrottsaffärer till NHS-sjukhusen Medway Maritime Hospital och
Sherwood Forest Hospital, som tillsammans tillhandahåller
sjukhustjänster till närmare 1 miljon patienter årligen. Båda
sjukhusen övergår nu till att använda TetraGraph® för att monitorera
de patienter som undergår narkos med neuromuskulära läkemedel.

Senzime påverkas, som resten av världen, av COVID-19, men detta har
hittills inte påverkat vår tillgång till komponenter och
produktionskapacitet och vår bedömning är att vi kommer att kunna
leverera produkter och tjänster utan avbrott genom Corona-krisen. Vi
arbetar aktivt med att stödja kunder och partners på distans med
hjälp av digitala verktyg. Det grundläggande behovet av neuromuskulär
monitorering kvarstår även om planerade operationer skjuts fram för
att ge plats åt akutsjukvård eller frigöra sjukvårdspersonal. Detta
kan kortsiktigt påverka tidpunkt för efterfrågan, men det är för
tidigt att uttala sig kring detta.

I början av april genomförde vi en riktad nyemission på 73,5 miljoner
kronor före emissionskostnader. Den stärkta kassan ger
förutsättningarna för att accelerera vår utrullning av TetraGraph®
och fortsätta expansionen i såväl USA som i Europa och Asien.

Uppsala i maj 2020, Pia Renaudin, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

Erik Bergman, CFO

Tel: +46 73-58 81 59, e-post: erik.bergman@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer
och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska
impulser - inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter
TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt
mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är
förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom
att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att
följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar
TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader - i
en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en
värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande
marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10
miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth
Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se, är
Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 8 maj 2020, 08:45.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/senzime/r/senzimes-delarsrapport-januari---ma...
https://mb.cision.com/Main/11572/3107031/1244250.pdf
https://mb.cision.com/Public/11572/3107031/9621ecef2f02c17c.pdf

Författare Cision News