Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Serneke Group AB: Stämmokommuniké från årsstämman i Serneke Group AB (publ)

Vid årsstämman i Serneke Group AB (publ) den 5 maj 2020 fattades
följande huvudsakliga beslut:

Fastställelse av årsredovisningen och ansvarsfrihet för styrelse och
verkställande direktören

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2019. Styrelseledamöterna
och verkställande direktören beviljandes ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna
någon utdelning för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna skulle utgå
med sammanlagt 2 900 000 kronor, varav oförändrat 750 000 kronor till
styrelsens ordförande och oförändrat 250 000 kronor till var och en
av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i
koncernen. Styrelsen avser att efter årsstämman införa två nya
utskott utöver revisions- och ersättningsutskotten. De två nya
utskotten avser behandla frågor kring investeringar respektive
strategi och innovation. Vardera av styrelsens utskott avses bestå av
tre ledamöter. Valberedningen föreslår att ett arvode om 100 000
kronor ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet samt att 50 000
kronor ska utgå till vardera av utskottens övriga ledamöter som inte
är anställda i koncernen. Per Åkerman ska via eget konsultbolag
fortsatt kunna erhålla konsultersättning för sina arbetsuppgifter
utanför styrelseuppdraget uppgående till 140 900 kronor per månad
exklusive moms. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända
fakturor.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma
omvaldes Mari Broman, Ludwig Mattsson, Ola Serneke, Anna Belfrage och
Fredrik Alvarsson. Till nya styrelseledamöter valdes Jan C.
Johansson, Veronica Rörsgård och Per Åkerman. Kent Sander och
Anna-Karin Celsing har avböjt omval. Vidare valdes Jan C. Johansson
till ny styrelseordförande och Per Åkerman som vice
styrelseordförande.

Val av revisor
Till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021 valdes det
registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med Ulrica
Ramsvik som huvudansvarig revisor.

Godkännande av aktiesparprogram
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa
årligen återkommande aktiesparprogram ("Programmen") med
målsättningen att Programmen så långt som möjligt ska omfatta
samtliga anställda i koncernen. Syftet med Programmen är att öka
möjligheterna att behålla och rekrytera anställda i koncernen.
Styrelsen anser vidare att ett personligt och långsiktigt
ägarengagemang hos deltagarna kommer att bidra till ett ökat intresse
för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt utgöra ett
konkurrenskraftigt och motivationshöjande incitament för samtliga
anställda i koncernen. Programmen motsvarar i allt väsentligt de
årligen återkommande aktiesparprogram som antogs vid årsstämman 2018.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett
Program årligen under 2021, 2022 respektive 2023.

Bemyndigande
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till
nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom
kvittning, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som
innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 5,6
miljoner aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 20,0 procent
av aktiekapitalet och cirka 7,5 procent av rösterna. Syftet med
bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet för att
finansiera den löpande verksamheten samt att kunna erlägga betalning
med egna aktier och/eller konvertibler dels i samband med eventuella
förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att
genomföra, dels för att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar i
samband med sådana förvärv. Vid emissioner med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens
fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då
aktier och/eller konvertibler emitteras.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer
för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra
bolagsordningen.

För mer information, kontakta:

Michael Berglin, Vice VD
michael.berglin@serneke.se

Anders Düring, CFO
anders.during@serneke.se

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom entreprenad och
projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter
omkring 6,7 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda. Genom att
tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer
innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger
och utvecklar bo städer, kommersiella fastigheter, industrilokaler,
offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig
infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella
beställare. Bolagets verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem
regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr. Serneke har sitt huvudkontor
i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås,
Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Luleå,
Norrköping, Skövde, Strömstad, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala,
Varberg, V äxjö och Örebro. Bolagets B - aktie (SRNKE) är noterad på
Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke finns på www.serneke.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/serneke-group-ab/r/stammokommunike-fran-arsst...
https://mb.cision.com/Main/12984/3104529/1242248.pdf

Författare Cision News