Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

Serneke Group AB: Valberedningen utsedd inför Serneke Group AB:s årsstämma 2020

Valberedningens ledamöter inför Serneke Group AB:s årsstämma 2020 har
utsetts.

Årsstämman i Serneke Group AB har antagit principer för utseende av
valberedning. Enligt dessa principer ska valberedningen bildas efter
det att styrelsens ordförande efter den sista bankdagen i september
identifierat de fyra röstmässigt största aktieägarna i Serneke, vilka
sedan äger rätt att utse en ledamot vardera till valberedningen. Om
någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt
att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i
storleksordning beredas tillfälle att utse en ledamot. Dessa fyra
ägarrepresentanter ska tillsammans med styrelsens ordförande utgöra
Sernekes valberedning.

Valberedningen 2020 består av följande ledamöter:

Carl Sandberg, ordförande i valberedningen, utsedd av Ola Serneke
Invest AB

Ludwig Mattsson, utsedd av Lommen Holding AB
Christer Larsson, utsedd av Christer Larsson i Trollhättan AB
Sofia Åstenius, utsedd av Ledge Ing AB
Kent Sander, styrelseordförande i Serneke Group AB
De fyra ägarrepresentanterna i valberedningen representerar
tillsammans cirka 81 procent av röstetalet för samtliga aktier i
bolaget.

Valberedningen lämnar förslag till årsstämman om förslag till
ordförande vid årsstämman, antal stämmovalda styrelseledamöter,
ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och
annan ersättning till var och en av de stämmovalda
styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott.
Valberedningen lämnar vidare förslag till val av revisorer, arvode
till revisorerna, principer för valberedningens tillsättning samt
instruktion för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 5 maj 2020 i Göteborg.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det
per post till Serneke Group AB, Att: Inger Svanholm, Box 3194, 400 10
Göteborg eller per e-post till inger.svanholm@serneke.se

För mer information, kontakta:

Anders Düring, CFO Serneke Group AB
Tel: +46 70 888 7733
anders.during@serneke.se
Johan Live, pressansvarig Serneke Group AB
Tel: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning,
projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002
och har idag intäkter på omkring 6,5 miljarder kronor och cirka 1 200
anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och
skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt
byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella
fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och
anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av
offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad
kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm
(Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i
Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås, Eskilstuna,
Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Skövde, Strömstad, Trollhättan,
Uppsala, Varberg och Växjö. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på
Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/serneke-group-ab/r/valberedningen-utsedd-info...
https://mb.cision.com/Main/12984/2953183/1135765.pdf

Författare Cision News