Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-27

SERSTECH AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Serstech AB

Aktieägarna i Serstech AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 27
april 2020 klockan 15.00 på bolagets kontor, Åldermansgatan 13  i Lund.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 21
april 2020, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den
23 april 2020. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, genom
förvaltarens försorg, låta inregistrera sina aktier i eget namn för att ha
rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig,
måste vara verkställd tisdagen den 21 april 2020.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Serstech AB
(publ), att: Thomas Pileby, Åldermansgatan 13, 227 64 Lund, via e-post till
tp@serstech.com eller per telefon 0702-072643. Vid anmälan ska anges namn,
person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier
samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses
medföras vid stämman.

För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans
med anmälan. Fullmakt ska vara skriftlig, daterad och underskriven.
Fullmakt i original ska medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk
person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt på www.serstech.com och kan även beställas från
bolaget. 

Förslag till dagordning

1.  Stämmans öppnande
2.  Val av ordförande vid stämman
3.  Upprättande och godkännande av röstlängd
4.  Godkännande av dagordning
5.  Val av en eller två protokolljusterare
6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
8.  Beslut om

a)         fastställande av resultaträkning och balansräkning 
b)         dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda
balansräkningen
c)         ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 

1.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
2.  Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
3.  Val av styrelseledamöter och revisorer
4.  Stämmans avslutande

Resultatdisposition (punkt 8b)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas
samt att bolagets ansamlade medel överförs i ny räkning.

Styrelse m m (punkt 2 och 9 - 11)
Valberedningen (valberedning@serstech.com), som består av Peter Höjerback
(ordförande), Emanuel Ericksson och Joakim Söderström, föreslår följande:

Styrelse m.m.: Förslag till beslut avseende styrelse m.m. kommer att
presenteras senast i samband med stämman.
Antal revisorer och revisorssuppleanter: En revisor utan suppleanter.
Revisorsarvode: Enligt godkänd räkning inom ramen för offert.
Revisor: presenteras senast i samband med stämman.

__________________

Årsredovisning och fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas
tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.serstech.com, senast
tre veckor före stämman och sänds med post till aktieägare som så begär och
uppger sin postadress. Kopior kommer även att delas ut vid stämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den
integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida 
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf
. Serstech AB (publ) har organisationsnummer 556713-9893 och säte i Lund.

Lund i mars 2020
Styrelsen för Serstech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan
Sandor,                                                                 Thomas
Pileby,
VD, Serstech
AB                                                              Styrelseordförande,
Serstech AB
telefon: +46 739
606067                                                   telefon: +46 702
072643
e-post:
ss@serstech.com                                                 e-post:
tp@serstech.com

Bolagets hemsida: www.serstech.com

This is information that Serstech AB (publ.) is obliged to make public
pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act.
The information was submitted for publication, through the agency of the
contact person set out above at 08.45 CET on march 27, 2020.

Certified advisor to Serstech is Västra Hamnen Corporate Finance AB, phone:
040-20 02 50, e-mail: ca@vhcorp.se

.

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.