Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-30

Shortcut Media AB: KALLELSE: Till aktieägarna i Shortcut Media AB (publ)

Härmed kallas aktieägarna i Shortcut Media AB till årsstämma.

Datum 2019-06-11

Tid Kl. 15:00

Plats Ynglingagatan 15 (dotterbolaget Bond Street Films kontor)

Aktieägare, som vill delta i årsstämman skall dels vara införd som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 juni
2019, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 4
juni 2019. Anmälan om deltagande i stämman sker via email till
anders.brinck@shortcutmedia.se. Vid anmälan anges även antal
eventuella biträden.

Förslag till dagordning bifogas.

Med vänlig hälsning

Shortcut Media AB (publ)

Anders Brinck
VD

Bilaga Förslag till dagordning
Förslag till styrelse

DAGORDNING

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
a) Fastställande av resultaträkning, balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen.

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
när sådan förekommer

d) Utgivande om optionsprogram till COO
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och
revisorer.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val till styrelsen och av revisor.
11. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om
emission.

12. Övrigt
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att presenteras på
bolagets webbplats och på årsstämman senast tre veckor före stämman.

Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

Årets resultat föreslås balanseras i ny räkning.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman föreslås besluta om oförändrade arvoden till styrelsen och
revisorerna. Detta innebär att 40 000 kr per extern ledamot ska utgå
i arvode och 50 000kr till ordförande. Totalt utgår 130 000 kr i
styrelsearvode för det kommande året.

Ersättning till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Utgivande om optionsprogram till COO

Stämman föreslås besluta om utgivande av optionsprogram till Peter
Söderlind, COO för Shortcut Media Group, enligt nedan.

- Utfärdandedatum är 30 april 2019

- Antal aktier uppgår till 75 000

- Lösenpris uppgår till 3 SEK per aktie, totalt 225 000 SEK

- Lösendag är den 30 april 2020

- Marknadsvärdering på optionerna uppgår till 0,41 SEK per aktie vid beräkning enligt Black-Scholes optionsvärdering, totalt 30 750 SEK, vilket utgör en skattepliktig förmån för bägge parter

- För det fall att Köparens anställning har sagts upp av någon av parterna innan 30 april 2020 förfaller Köparens rätt att utnyttja dessa optioner.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission

Stämman föreslås besluta om bemyndigande för styrelsen att inom ramen
för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill
nästkommande årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av
aktier öka bolagets aktiekapital. Betalning skall kunna ske kontant,
med apportegendom, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap
5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med
detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Övriga villkor
får beslutas av styrelsen. Styrelsen äger i enlighet med detta
bemyndigande rätt att emittera maximalt två miljoner aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta
beslut enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband
med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra emissioner i
syfte att införskaffa kapital till bolaget och/eller nya ägare av
strategisk betydelse för bolaget. Styrelsen, eller den styrelsen
därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i
beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. För giltigt beslut krävs att
aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid
stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Förslag till styrelse

För omval föreslås:

Anders Uhnér

Mats Jankell

Som nya ledamöter föreslås:

Lena Carlberg

Maria Grimaldi Andersson

Lena Carlberg

Har tidigare haft ledande roller på större företag som exempelvis Com
Hem, Coca-Cola, Henkel, P&G och är nu affärsutvecklingsansvarig på
Doktor24. Förväntas bidra med bl.a. kunskap inom varumärkesarbete och
beställarprocesser inom film hos större företag.

Maria A Grimaldi

Har erfarenhet från ledande roller eller styrelseuppdrag hos
organisationer som Goodbye Kansas, Esportal, MOBA Network.
Hedersuppdrag för Zelmerlöw Björkman Foundation och Nationella Juryn
för EOY- Entrepeneur of the Year. Tillträder som VD på Bublar Group
13 maj. Förväntas bidra med bl.a. kunskap inom datorspelsbranschen
och övrig kanaler för rörlig bild såsom TV, webb och övriga digitala
kanaler.

Förslag till val av revisor

Som revisor i moderbolaget respektive koncernen föreslås fortsatt
Fredrik Pålsson, Revideco AB.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/shortcut-media-ab/r/kallelse--till-aktieagarn...
https://mb.cision.com/Main/14110/2800005/1034749.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.