Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

Simris Alg: Kallelse till årsstämma i Simris Alg AB (publ)

SIMRIS ALG AB (PUBL)
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Tid: 2020-06-04 klockan 11.00
Plats: Algfarmen, Herrestadsvägen 24A, Hammenhög

Särskilda åtgärder med anledning av covid-19

I syfte att skydda allas säkerhet under utbrottet av covid-19 och för
att begränsa risken för smittspridning uppmanar Simris Alg sina
aktieägare att inte delta personligen vid årsstämman. Aktieägare
ombeds istället att delta via ombud eller att rösta på distans genom
poströstning. Sådan röstning kan även ske digitalt. Mer information
om poströstning kommer finnas tillgängligt senast den 14 maj 2020 på
Simris Algs hemsida www.simrisalg.se/investerare. Som en
försiktighetsåtgärd kommer Simris Algs VD inte att finnas på plats
för att hålla sedvanligt anförande vid stämman. En presentation
kommer istället att visas via videolänk. Vidare kommer ingen
förtäring att erbjudas vid stämman, och den sedvanliga rundvandringen
i algfarmen utgår. Simris Alg följer utvecklingen av säkerhetsläget
noga och kan efter uppdaterade instruktioner från regering och
myndigheter komma att besluta om ytterligare försiktighetsåtgärder i
samband med årsstämman 2020. Information och uppdatering om sådana
åtgärder kommer finnas tillgängliga på Simris Algs hemsida
www.simrisalg.se/investerare.

Rätt att delta på stämman:

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i
eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den
29 maj 2020, dels anmäler sin avsikt att delta i stämman senast
fredagen den 29 maj 2020.

Förvaltarregistrerade aktier:

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
ha rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering
måste vara verkställd innan den 29 maj 2020. Detta innebär att
aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom
till förvaltaren.

Anmälan:

Vänligen meddela senast fredagen den 29 maj 2019 om du kommer att
delta i stämman eller ej. Anmälan om deltagande i stämman kan göras
skriftligen till Simris Alg AB, Herrestadsvägen 24A, 276 50 Hammenhög
eller genom e-post till ir@simris.com. Vid anmälan uppges namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier
samt antal biträden. I enlighet med ovan beskrivna
försiktighetsåtgärder på grund av covid-19 ber vi dig att undvika
deltagande på plats, och istället delta i stämman genom poströstning
enligt instruktionerna som kommer finnas på
www.simrisalg.se/investerare senast den 14 maj 2020.

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och
daterad fullmakt till bolaget samtidigt med anmälan. Fullmakts
giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Den som
företräder juridisk person ska kunna visa registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandling som anger behörig firmatecknare.
Fullmakt (original), registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med
anmälan, ska medtas till stämman. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på bolagets hemsida (www.simrisalg.se).

Agenda:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller flera justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Beslut om ändring av bolagsordningen
10. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
11. Beslut om antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter samt av revisorer och eventuella
revisorssuppleanter

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

15. Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedningen
16. Stämman avslutas
Punkt 2

Valberedningen föreslår att advokat Micael Karlsson utses till
stämmans ordförande.

Punkt 9

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras enligt följande:

Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapitalets gränser
ändras från lägst 1 000 000 och högst 4 000 000 till lägst 1 870 000
och högst 7 480 000. Bolagsordningens § 4 får därmed följande
lydelse:

"Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1 870 000 kronor och högst 7
480 000 kronor."

Det föreslås att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras
från lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 till lägst 21 500 000 och
högst 86 000 000. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier skall lägst vara 21 500 000 aktier och högst 86 000
000 aktier."

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att
förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 10

Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av lägst tre och högst
sju ledamöter utan suppleanter, vilka utses på årsstämma för tiden
intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen består för närvarande av
fem (5) ledamöter utan suppleanter. Mot bakgrund av det exceptionella
omvärldsläget på grund av covid-19 och behovet av fokus och arbetsro
föreslår Valberedningen för närvarande ingen ändring av antalet
styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå
av fem (5) ledamöter utan suppleanter. Antalet styrelseledamöter kan
ändras under verksamhetsåret i enlighet med bolagets behov och efter
beslut av extra stämma.

Punkt 11

Valberedningen föreslår att ett (1) auktoriserat revisionsbolag utses.

Punkt 12

Valberedningen föreslår att styrelsearvode fortsatt skall utgå med 140
000 kr till ordföranden och 70 000 kr till stämmovalda ledamöter som
inte är anställd i bolaget.

Punkt 13

Mot bakgrund av det exceptionella omvärldsläget på grund av covid-19
och behovet av fokus och arbetsro föreslår Valberedningen för
närvarande ingen ändring av styrelsens sammansättning eller revisor.
Valberedningen föreslår därför omval av Johan Jörgensen, Anders
Frostenson, Fredrika Gullfot, Magnus Högström och Nils Andersson som
styrelsens ledamöter. Styrelsens sammansättning kan ändras under
verksamhetsåret i enlighet med bolagets behov och efter beslut av
extra stämma.

Valberedningen föreslår vidare omval till revisor av revisionsbolaget
Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Martin Henriksson till
huvudansvarig revisor.

Punkt 14

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta
beslut om att öka bolagets aktiekapital inom bolagsordningens
gränser. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av
aktier av serie B och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner
som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier av
serie B. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant
betalning eller betalning genom apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig
teckningskurs. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt
för emission i enlighet med detta bemyndigande samt vem som ska ha
rätt att teckna nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med
avvikelse från aktieägares företrädesrätt eller i övrigt med villkor
enligt ovan är den exceptionella situation som samhället befinner sig
i på grund av spridningen av covid-19. Förutsättningarna i omvärlden
och på kapitalmarknaden ändras för närvarande i mycket snabb takt,
där skyndsamt agerande kan vara viktigt för att skydda bolaget och
ägarnas intressen. Bolaget behöver kunna emittera aktier,
konvertibler eller teckningsoptioner för att införskaffa kapital till
bolaget för att säkra driften efterföljande verksamhetsår, större
marknadssatsningar och investeringar i produktionskapacitet och
utveckling.

För beslut i enlighet med detta bemyndigande krävs att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 15

Styrelsen föreslår att stämman fastställer riktlinjerna för
valberedningen enligt följande.

Valberedningen ska utses senast 6 månader före ordinarie bolagsstämma.
Representanter för de två största aktieägarna i bolaget samt bolagets
styrelseordförande ska utgöra valberedning. Bolagets
styrelseordförande sammankallar valberedningen och ska utse dess
ordförande. Bolagets styrelseordförande får dock inte utses till
valberedningens ordförande. Om en föreslagen ledamot avböjer att
delta eller en utsedd ledamot avgår ska bolagets två största
aktieägare i samråd utse en ersättare.

* * * * *

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid
årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på
bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga
beslutsförslag avseende punkterna 9, 14 och 15, valberedningens
fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 10, 11, 12 och 13
liksom övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga för
aktieägare i bolagets lokaler i Hammenhög samt på dess hemsida,
www.simrisalg.se, senast tre veckor innan stämman. Handlingarna
kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger
sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på
stämman.

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll.

Styrelsen för Simris Alg AB (publ)
Org. nr. 556841-9187

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som
tillverkar ome...

Författare Cision News