Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

SinterCast: Kallelse till årsstämma i SinterCast Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i SinterCast Aktiebolag (publ), org. nr. 556233-6494
("SinterCast") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 juni 2020
kl. 15.00 i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) lokaler,
Grev Turegatan 16, Stockholm.

Information relaterad till Covid-19

Med hänsyn till Covid-19 utbrottet uppmuntrar SinterCast sina
aktieägare att inte närvara på årsstämman. Aktieägare ombeds istället
att rösta på distans genom poströstning. Information om poströstning
och ett formulär för poströstning kommer att finnas tillgängligt på
SinterCasts hemsida www.sintercast.com under fliken "General Meetings
(AGM/EGM)" i "Investor"-sektionen senast den 2 juni 2020.

SinterCast har även beslutat om följande försiktighetsåtgärder vid
årsstämman:

· Verkställande direktören, valberedningens ordförande och revisorn
kommer inte hålla sina sedvanliga anföranden vid årsstämman.

· Ett förkortat VD-anförande kommer att finnas tillgängligt på
SinterCasts hemsida www.sintercast.com på dagen för årsstämman.

· Styrelseledamöter baserade utanför Sverige (Robert Dover, Jun
Arimoto, Lars Hellberg) och verkställande direktören kan komma att
inte närvara, beroende på internationella reseregler och riktlinjer.

· Mat och dryck kommer inte att serveras.

Rätt att delta och rösta
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 juni 2020, och
- dels anmäla sitt deltagande till SinterCast senast tisdagen den 16 juni 2020.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn före tisdagen den 16 juni 2020 för
att äga rätt att delta i årsstämman. Förvaltaren bör underrättas i
god tid före tisdagen den 16 juni 2020, då sådan omregistrering ska
vara verkställd.

Anmälan
Anmälan kan göras per post till SinterCast AB (publ), Kungsgatan 2,
641 30 Katrineholm, per telefon 0150 794 40 eller via e-post:
agm.registration@sintercast.com

Varje aktieägare (eller ombud för aktieägare) som önskar deltaga vid
årsstämman ska vid anmälan uppge sitt namn, personnummer eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet
biträden (en aktieägare får ha med sig upp till två biträden under
förutsättning att antalet biträden anmäls på det sätt som anges
ovan).

Ombud och poströstning
Då aktieägarens deltagande på årsstämman sker genom ombud bör
behörighetshandlingar, såsom skriftlig daterad fullmakt, sändas till
SinterCast senast tisdagen den 16 juni 2020. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt att ladda ner via www.sintercast.com samt sänds ut till
de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Företrädare för
juridiska personer ska tillhandahålla kopia av registreringsbevis
eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behöriga
firmatecknare.

På grund av Covid-19 utbrottet kommer aktieägare ha möjlighet att
poströsta. Information om poströstning och ett formulär för
poströstning kommer att finnas tillgängligt på SinterCasts hemsida
www.sintercast.com under fliken "General Meetings (AGM/EGM)" i
"Investor"-sektionen senast den 2 juni 2020.

Notera att bestämmelserna under rubrikerna "Rätt att delta och rösta"
och "Anmälan" ovan även gäller för aktieägare som representeras av
ombud eller som poströstar.

Förslag till dagordning
1 Årsstämmans öppnande
2 Val av ordförande vid årsstämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordning
5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet
6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8 Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd
balansräkning

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
10 Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor
11 Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
12 Val av ledamöter till valberedningen
13 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
15 Årsstämmans avslutande

Förslag

Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd
balansräkning (punkt 8 b)

Till årsstämmans förfogande står 103 444 232 kronor. Vid tidpunkten
för årsstämman föreslår styrelsen att stämman inte beslutar om någon
utdelning utan att stämman beslutar att de disponibla vinstmedlen i
moderbolaget om 103 444 232 kronor ska balanseras i ny räkning.
Styrelsen har för avsikt att sammankalla till en extra bolagsstämma i
höst för att besluta om utdelning för räkenskapsåret 2019.

SinterCast har mottagit följande förslag från aktieägare:

Aktieägaren Willy Persson föreslår följande:
"Jag yrkar att utdelningen för verksamhetsåret 2019 utgår med den
föreslagna ordinarie utdelningen 4 kr 50 öre. Detta motiveras med att
kassan har en tillräcklig likviditet redan i början av detta året."

Aktieägaren Henrik Westberg föreslår följande:
- "att utdelningen bestäms bli den ursprungligen föreslagna ordinarie utdelningen om 4,50 att utbetalas vid två tillfällen, i maj och november.
- att stämman ger fullmakt åt styrelsen, eller om sådan inte kan ges en extra bolagsstämma inkallas för att besluta om att utbetala en extra utdelning i november om högst 2,25 SEK.
- att stämman rekommenderar styrelsen att extrautdelningen blir minst 0,50 SEK."

Aktieägarna Lars Månsson och Gustav Grytzell Månsson föreslår
följande:

"Vi yrkar på att stämman beslutar att utdelningen för år 2019 blir
minst enl. ordinarie utdelning 4.50 kr per aktie."

Aktieägaren Christer Svärd föreslår följande:
"Vi yrkar att utdelningen för verksamhetsåret 2019 utgår med den
föreslagna ordinarie utdelningen 4kr 50 öre. Detta motiveras med att
kassan har en tillräcklig likviditet redan i början av detta året."

Aktieägaren Anders Berg föreslår följande:
"Härmed yrkar jag, att tidigare föreslagna ordinarie utdelning a' 4:50
kr, genomförs. Min anledning till yrkandet är att bolagets kassa är
stabil och har tillräckligt stark likviditet för att genomföra
utdelning, enligt yrkandet."

Styrelsen har beaktat ovanstående aktieägares förslag. Med beaktande
av bolagets likviditet på 41,5 miljoner kronor den 31 mars 2020, den
minskade serieproduktionen och det medföljande negativa kassaflödet
samt de osäkra marknadsutsikterna på kort sikt och den nuvarande
likviditeten bedömer styrelsen att dessa förslag, som förespråkar en
total utdelning på mer än 31,5 miljoner kronor, utgör en oförsvarlig
risk för bolagets långsiktiga säkerhet. Därför godkänner styrelsen
inte förslagen. Det noteras att årsstämman enligt 18 kap 1 §
aktiebolagslagen som huvudregel inte får besluta om utdelning av
större belopp än vad styrelsen föreslagit eller godkänt.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
(punkt 9)

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter ska
vara sex, inklusive styrelseordföranden, och att inga
styrelsesuppleanter ska utses.

Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska ha ett registrerat
revisionsbolag som revisor och att inga revisorssuppleanter ska
utses.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor (punkt 10)
Valberedningen föreslår att styrelsearvode, för tiden intill slutet av
nästa årsstämma, oförändrat ska utgå med

390 000 kronor till styrelseordföranden och 180 000 kronor till var
och en av de övriga ordinarie styrelseledamöterna med undantag för
verkställande direktören. Valberedningen föreslår att arvode till
revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och
styrelseordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
(punkt 11)

Valberedningen föreslår omval av styrelsens nuvarande ledamöter Jan
Åke Jonsson, Robert Dover, Jun Arimoto och Steve Dawson som ordinarie
ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nuvarande
styrelseledamöterna Caroline Sundewall och Lars Hellberg har avböjt
omval. Valberedningen föreslår nyval av Steve Gill och Åsa Källenius
som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Jan Åke Jonsson föreslås kvarstå som styrelsens ordförande.

Steve Gill, brittisk medborgare född 1966, har erfarenhet från
fordonsindustrin och har haft ett antal befattningar inom Perkins
Engines Limited och Ford Motor Company. Steve Gill var ansvarig för
utvecklingen och lanseringen av SinterCasts CGI diesel- och
bensinmotorer under sin tjänstgöring hos Ford. Sedan 2019 har Steve
Gill arbetat som oberoende konsult inom fordonsindustrin, inklusive i
hans nuvarande roll som konsultdirektör för AVL, världens största
oberoende företag för utveckling, simulering, integration och
testning av drivsystem.

Åsa Källenius, svensk medborgare född 1967, har erfarenhet från ett
brett spektrum av finansiella positioner inom olika branscher. Åsa
Källenius är för närvarande anställd som CFO i Mekonomen Group och är
också styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Green
Landscaping AB samt styrelseledamot i familjeinvesteringsbolagen KAAX
Investment AB och Källenius Invest AB.

Ytterligare information om de nuvarande och föreslagna nya
styrelseledamöterna finns tillgänglig på SinterCasts hemsida
www.sintercast.com/investor/general-meetings-agmegm/

Valberedningen föreslår nyval av det registrerade revisionsbolaget
KPMG AB, med Jonas Eriksson som huvudansvarig revisor, för tiden
intill slutet av nästa årsstämma.

Val av ledamöter till valberedningen (punkt 12)
Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av fem ledamöter
och föreslår omval av Jan Åke Jonsson, Andrea Fessler och Aage
Figenschou samt nyval av Carina Andersson och Victoria Skoglund som
ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Victoria
Skoglund föreslås vara valberedningens ordförande. För det fall en
ledamot av valberedningen väljer att avgå innan dess uppdrag är
slutfört ska valberedningens ordförande ges i uppdrag att kontakta
den...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.