Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-22

Sista dag för handel med BTA i PolarCool

Företrädesemissionen i PolarCool AB (publ) ("PolarCool" eller "Bolaget") är nu registrerad hos Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer därmed att omvandlas till aktier. Sista dag för handel med BTA är den 27 mars 2023. Avstämningsdag hos Euroclear är den 29 mars 2023, varefter BTA omvandlas till aktier. De nyemitterade aktierna beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 31 mars.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 2 735 783,633890 SEK genom emission av 12 292 767 nya aktier. Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i PolarCool att uppgå till 5 471 567,267780 SEK fördelat på 24 585 534 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,222552 SEK.

Information om betald tecknad aktie 
Kortnamn: POLAR BTA
ISIN-kod: SE0019764531
Sista handelsdag: 27 mars 2023

Rådgivare

PolarCool har anlitat Nordic Issuing som emissionsinstitut i samband med emissionen. Delphi har agerat legal rådgivare åt Bolaget och Korp Kommunikation är rådgivare avseende Bolagets externa kommunikation.

För ytterligare information 

Erik Andersson - VD PolarCool AB (publ)                                         
+46 - 738 60 57 00                                                                               
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ) 

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Viktig information 
Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. 

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. 

Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i PolarCool Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening. 

Författare Cision