Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-27

Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO 5 i Idogen AB är idag den 27 september 2022

Idag, den 27 september 2022, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 5 ("Teckningsoptioner") i Idogen AB ("Idogen" eller "Bolaget"). Teckningsperioden för Teckningsoptionerna pågår till och med den 29 september 2022. Tre (3) Teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Idogen till en teckningskurs om 0,77 SEK per aktie.

Om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Idogen att tillföras cirka 25,4 MSEK före emissionskostnader. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 29 september 2022, alternativt säljer Teckningsoptioner senast idag den 27 september 2022. Observera att vissa förvaltare kommer att stänga sin anmälan tidigare än den 29 september 2022.

Villkor för Teckningsoptionerna:

  • Teckningsperiod: 15 - 29 september 2022
  • Emissionsvolym: 98 873 460 Teckningsoptioner, motsvarande 32 957 820 aktier vid fullt utnyttjande. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 25,4 MSEK före emissionskostnader
  • Teckningskurs: 0,77 SEK per aktie
  • Sista dag för handel med Teckningsoptioner: 27 september 2022
  • Planerat datum för pressmeddelande om utfall: 3 oktober 2022
  • Planerat datum för omväxling till aktier: 10-14 oktober 2022

Notera att Teckningsoptioner som inte avyttras senast idag den 27 september 2022 alternativt utnyttjas för teckning av aktier senast den 29 september 2022 förfaller utan värde.

Utnyttjande av Teckningsoptioner

Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner

Om optionsinnehavaren har sina Teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för nyttjande av Teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid för vidare instruktioner angående nyttjande av Teckningsoptioner.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Anmälning sker via en anmälningssedel som finns tillgänglig på Vator Securities och Idogens respektive hemsidor. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Vator Securities tillhanda senast klockan 17.00 den 29 september 2022.

För mer information om Teckningsoptionerna, vänligen besök Idogens hemsida (http://www.idogen.com).

Lund den 27 september 2022

Idogen AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Herder, tf. VD, Idogen AB

Tel: +46 (0)70374 71 56

E-post: christina.herder@idogen.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2022 kl. 08.03 CEST.

Certified Advisor:

Vator Securities AB

Idogens (Nasdaq First North Growth Market: IDOGEN) unika teknologiplattform möjliggör utveckling av olika tolerogena cellterapier med potential att återupprätta immunförsvarets tolerans för att motverka dess angrepp mot t.ex. biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad. Bolagets längst framskridna program IDO 8 syftar till att behandla blödarsjuka patienter som utvecklat en oönskad immunrespons mot sin läkemedelsbehandling. Idogen har, som tidigare meddelats, fått godkännande från de svenska och norska läkemedelsmyndigheterna att genomföra den första kliniska fas I/IIa-studien med sin läkemedelskandidat inom IDO 8-programmet i patienter med svår blödarsjuka, s.k. hemofili. Bolagets andra utvecklingsprogram, IDO T, är målet att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett ytterligare program, IDO AID, inriktar sig Idogen på att utveckla behandling av olika autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com.  

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Idogen. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO 5 i Idogen har endast skett genom det prospekt som Idogen offentliggjorde den 20 januari 2022.

Författare Cision