Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-15

Sista dag för teckning i Abelco Investment Group AB:s företrädesemission

Idag den 15 november 2022 är sista dagen för teckning i Abelco Investment Group ABs (''Abelco'' eller ''Bolaget'') pågående företrädesemission om 10 MSEK (''Företrädesemissionen'').

Anmälningssedel och övrig information finns tillgänglig på Abelco Investment Group ABs (publ) och Nordic Issuings hemsidor (www.abelco.se respektive https://nordic-issuing.se/).

Företrädesemissionen i korthet

  • Företrädesemissionen syftar till fortsatt finansiering av Abelcos tillväxtplaner i portföljen, fortsatta utvecklingsplaner och för att säkra upp Bolagets rörelsekapital för den löpande verksamheten.
  • Vid full teckning av emissionen om ca 10 MSEK tillkommer högst 182 526 155 nya aktier.
  • Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid en befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt och tio teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.
  • Teckningskursen uppgår till 0,055 kronor per aktie.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser har lämnats av bland annat Bolagets huvudägare, Fatfish Group Ltd.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

  • 1 november - 15 November 2022 -  Teckningsperiod
  • 17 november 2022 - Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Anvisningar för betalning av aktier tecknade med stöd av teckningsrätter:

  • För dig som har förvaltarregistrerade teckningsrätter (depå): Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta din förvaltare för ytterligare information.
  • Vissa förvaltare förbehåller sig rätten att sälja ej utnyttjade teckningsrätter 3 dagar innan sista handelsdagen. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.
  • För dig som har direktregistrerade teckningsrätter (VP-konto): Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedel. Teckningsrätter ersätts därefter med interimsaktier (BTA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Bolagets rådgivare är Amudova AB och emissionsinstitut är Nordic Issuing.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

Författare Cision