Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-04

SiversIMA AB: Sivers IMA genomför en riktad nyemission om 11 844 582 aktier och tillförs härigenom 82 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND,
HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE
VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG
INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen för Sivers IMA Holding AB ("Sivers IMA" eller "Bolaget") har
i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande
tidigare idag beslutat om nyemission om 11 844 582 aktier
(motsvarande 10 procent av antalet utestående aktier och röster i
Bolaget). Emissionen var övertecknad med stort intresse från
institutionella investerare. Teckningskursen uppgår till 6,90 kronor
per aktie. Genom den riktade nyemissionen tillförs Sivers IMA 82
miljoner kronor före emissionskostnader.

Styrelsen för Sivers IMA har med stöd av bemyndigandet från årsstämman
den 22 maj 2019 och i enlighet med vad som offentliggjordes i
Bolagets pressmeddelande tidigare idag beslutat om en riktad
nyemission av 11 844 582 aktier till institutionella investerare (den
"Riktade Nyemissionen"). Emissionen tecknades av institutionella
investerare och ett antal befintliga institutionella ägare.
Transaktionen har genomförts i form av ett accelererat
bookbuilding-förfarande genom Bolagets finansiella rådgivare Pareto
Securities AB ("Pareto Securities").

Teckningskursen per ny aktie i den Riktade Nyemissionen uppgår till
6,90 kronor och har fastställts genom book building-förfarandet.
Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Sivers IMA cirka 82 miljoner
kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i den Riktade
Nyemissionen innebär en rabatt om cirka 5,5 procent jämfört med
stängningskursen den 4 juni 2019.

Nyemissionen medför en utspädning om cirka 9 procent av antalet aktier
och röster i Bolaget. Genom Nyemissionen ökar antalet utestående
aktier och röster med 11 844 582 från 118 445 825 till 130 290 407.
Aktiekapitalet ökar med 5 922 291,00 kronor från 59 222 912,50 kronor
till 65 145 203,50 kronor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att
diversifiera ägarbasen i Bolaget bland svenska såväl som
internationella institutionella investerare och utnyttja möjligheten
att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och
kostnadseffektivt sätt för att kunna möta en ökad efterfrågan från
kunder. Sivers IMA befinner sig i en positiv tillväxtfas och har fått
ett antal nya kontrakt och designwins från stora internationella
aktörer som arbetar med fiber och femte generationens mobilnät (5G).
Likviden från den Riktade Nyemissionen ska användas till att stärka
Bolaget inom kundrelaterade aktiviteter för att hantera alla nya
kunder och förfrågningar. Därtill ska likviden från den Riktade
Nyemissionen användas för ytterligare investeringar i utvecklingen av
nästa generations 5G-chipsets och kompletterande investeringar i CST
Global för ökad kapacitet i tillverkningen. Genom att teckningskursen
i den Riktade Nyemissionen fastställts genom ett accelererat
bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att
teckningskursen säkerställts marknadsmässigt.

I syfte att möjliggöra leverans av aktier till investerarna i den
Riktade Nyemissionen, vilket förväntas ske den 10 juni 2019, har
Rothesay Limited och Global Edge Capital Inc. tillsammans lånat ut 11
844 582 aktier till Pareto Securities. Aktierna kommer att återlämnas
efter det att den Riktade Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket,
vilket förväntas ske omkring den 13 juni 2019.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med
sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period
om 360 kalenderdagar efter offentliggörande av resultatet av den
Riktade Nyemissionen. Dessutom har styrelseledamöter [1] samt
personer från bolagsledningen [2] åtagit sig att inte sälja några
aktier i Sivers IMA under en period om 90 kalenderdagar efter
offentliggörande av resultatet av den Riktade Nyemissionen, med
sedvanliga undantag [3].

[1] Styrelseordförande Tomas Duffy samt ledamöter Björn Norrbom, Dag
Sigurd, Ingrid Engström, Erik Fällström och Robert Green.

[2] Anders Storm, CEO, Patric Erlandsson, VP Sales & Marketing Sivers
IMA AB, Mats Carlsson, CTO Sivers IMA AB, Erik Wiklund, VP Operations
Sivers IMA AB, Sven Pettersson, VP R&D Sivers IMA AB och Neil Martin,
CEO CST Global.

[3] Lock-up omfattar befintligt innehav av aktier i Sivers IMA.

Rådgivare

Pareto Securities AB är Sole Manager och Bookrunner och Setterwalls
Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med den Riktade
Nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Storm, CEO, Sivers IMA
+46 70 262 6390
anders.storm@siversima.com

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding Abs Certified
Adviser på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

certifiedadviser@penser.se

Om Sivers IMA Holding AB

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd
leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De
helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar
och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem
baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg,
millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger i Kista
utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Denna information är sådan information som Sivers IMA Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 juni 2019 kl. 21.30 CET.

Viktig Information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller
teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där
sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en
medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") som
har implementerat direktivet 2003/71/EC (tillsammans med tillämpliga
implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet")
får värdepapper som hänvisas till i detta meddelande endast erbjudas
(a) till kvalificerade investerare enligt Prospektdirektivets
definition; eller (b) under varje annan situation som faller inom
artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon
annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller
distribution av denna information skulle stå i strid med gällande
regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner
eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än
vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning
kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat
material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf
86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är
(i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör
investeringar och som faller inom definitionen av "investment
professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften");
eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d)
i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta
personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta
meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta
personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer.
Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder
baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på
det.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
direktiv 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") och har inte blivit
godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Sivers
IMA har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier
eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har
tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade
Nyemissionen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att
identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna
med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva
eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen får endast fattas
baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har
verifierats av Pareto Securities ("Manager"). Manager agerar för
Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon
annans räkning. Manager är inte ansvariga gentemot någon annan för
att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller
för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat
som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller
distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte
reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller
avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är
otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en
överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.