Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

SiversIMA AB: Sivers IMA Holding AB (publ) Stämmokommuniké från årsstämma den 19 maj 2020

KISTA, Sverige - 19 maj, 2020 - Sivers IMA (Nasdaq First North Growth
Market: SIVE) publicerar idag stämmokommunikén från årsstämman den 19
maj 2020.

Sivers IMA Holding AB (publ) har den 19 maj 2020 hållit årsstämma där
i huvudsak följande beslut fattades:

Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen avseende bolaget och koncernen, att vinstdisposition
skulle ske i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen
vinstutdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2019, samt att bevilja
ansvarsfrihet för verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter beslutades om omval av Tomas Duffy, Ingrid
Engström, Björn Norrbom, Dag Sigurd, Erik Fällström och Robert Green.
Till ny ledamot valdes Beth Topolovsky. Till ordförande omvaldes
Tomas Duffy. Det beslutades att styrelsearvodet skall uppgå till
sammanlagt 2 850 000 kronor, varav 750 000 kronor till styrelsens
ordförande och 350 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Styrelseledamot som utför arbete för bolaget utöver styrelse- och
kommittéarbete ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete
efter beslut av styrelsen.

Val av revisor
Årsstämman omvalde Deloitte AB, ny huvudansvarig revisor Zlatko
Mehinagic, som bolagets revisor. Arvodet skall utgå enligt godkänd
räkning.

Beslut om utställande av optioner till nyanställda ledande
befattningshavare inom ramen för bolagets incitamentsprogram

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att anta ett
incitamentsprogram för nuvarande och framtida anställda i koncernen.
Incitamentsprogrammet omfattar sammanlagt högst 3 600 000
personaloptioner som vardera berättigar till förvärv av en aktie i
Sivers IMA Holding AB, motsvarande cirka 2,5 procent av
aktiekapitalet och rösterna.

Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna vederlagsfritt kommer att
tilldelas ett visst antal personaloptioner. Optionerna intjänas efter
tre år från dagen för tilldelning av optionerna, dvs. deltagaren
måste vara fortsatt anställd i koncernen under tre år för att
optionerna ska intjänas.

Under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd i koncernen
vid utnyttjande av optionerna berättigar varje personaloption den
anställde att under tiden från och med den 1 juli 2023 till och med
den 30 september 2025 förvärva en aktie i Sivers IMA Holding AB till
ett pris motsvarande 130 procent av den genomsnittliga volymviktade
betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North eller annan
marknadsplats under tio handelsdagar närmast före dagen för
tilldelning av optionerna.

Det slutliga antalet Personaloptioner som varje deltagare är
berättigad att utnyttja är beroende av graden av uppfyllnad av
prestationsvillkor för Koncernen. Prestationsvillkoret baseras på
genomsnittlig årlig tillväxt av Koncernens nettoomsättning för
räkenskapsåren 2020, 2021 och 2022.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och
rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen
hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett
incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och
bolagets aktieägare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
teckningsoptioner

För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i bolagets
utestående incitamentsprogram samt för att täcka eventuella
uppkommande sociala avgifter med anledning av programmet, beslutade
årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av
teckningsoptioner.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till
nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller
konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till
sammanlagt högst 20 600 000 aktier motsvarande en utspädningseffekt
om 15 procent av aktiekapitalet och röster baserat på det sammanlagda
antalet aktier i bolaget efter genomförande av en fulltecknad
företrädesemission.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om följande ändringar i bolagsordningen;

§ 4 i bolagsordningen ska ha följande lydelse: "Aktiekapitalet utgör
lägst 65 000 000 kronor och högst 260 000 000 kronor", samt att § 5 i
bolagsordningen ska ha följande lydelse: "Antalet aktier skall vara
lägst 130 000 000 och högst 520 000 000."

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Storm, VD
Tel: 070 262 63 90
E-post: anders.storm@siversima.com
Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified
Advisor på Nasdaq First North.

Tel: 08 463 80 00
Epost: certifiedadviser@penser.se

Sivers IMA Holding AB är ett ledande och internationellt erkänt
teknikbolag som genom sina två affärsområden Wireless och Photonics
levererar chip och integrerade moduler. Wireless utvecklar RF-chip
och antenner för avancerade 5G system till data- och
telekommunikationsnät. Photonics utvecklar och tillverkar
halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer
och optisk trådlödskommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på
Nasdaq First North Growth Market Stockholm under SIVE. Huvudkontoret
ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://siversima.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/siversima-ab/r/sivers-ima-holding-ab--publ-st...
https://mb.cision.com/Main/11695/3115851/1250709.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.