Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Skanska: Kallelse till årsstämma i Skanska AB (publ)

Aktieägarna i Skanska AB (publ), org. nr. 556000-4615, kallas härmed
till årsstämma torsdagen den 26 mars 2020 kl. 10.00 på Stockholm
Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.
Inregistrering sker från kl. 9.00. Före stämman serveras kaffe och
smörgås.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen
den 20 mars 2020, och

· anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 20
mars 2020.

Anmälan om deltagande på stämman kan göras

· med brev till Skanska AB (publ), Årsstämman, c/o Euroclear Sweden
AB, Box 191, 101 23 Stockholm,

· per telefon 08-402 92 81 vardagar mellan kl. 9.00 och 16.00, eller
· på bolagets webbplats www.group.skanska.com/sv/ under rubriken
"Koncernens styrning/Årsstämma".

Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två).

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen,
kommer att skickas ut per post med början lördagen den 21 mars 2020.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis (högst ett år gammalt), eller om sådan handling
inte finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska
personen bifogas. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om
det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem
år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats,
www.group.skanska.com/sv/ under rubriken "Koncernens
styrning/Årsstämma". Fullmakt i original samt registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar ska sändas till bolaget under ovan
angiven adress i god tid före stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier
förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att
tillfälligt vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken fredagen den 20 mars 2020 för att ha rätt att delta
i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god
tid före denna dag.

För Skanska-anställda som har investerat i Skanska-aktier inom ramen
för aktiesparprogrammen Seop 1 (2008-2010), Seop 2 (2011-2013), Seop
3 (2014-2016), Seop 4 (2017-2019) och/eller Seop 5 (2020-2022) och
som önskar delta i årsstämman och rösta för sina aktier, kan bolaget
biträda med registrering av aktierna i eget namn. Anställd som önskar
bolagets biträde med sådan rösträttsregistrering måste senast
fredagen den 6 mars 2020 informera bolaget om detta, per telefon
010-448 03 83 eller per e-post: arsstamma@skanska.se, med uppgivande
av fullständigt namn, personnummer, adress och s.k. global ID, som
erhållits för aktiesparprogrammen. En sådan begäran om
rösträttsregistrering anses samtidigt som en anmälan om deltagande i
årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anföranden av styrelsens ordförande och av verkställande
direktören.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2019
samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2019
och revisors yttrande om huruvida riktlinjerna för lön och annan
ersättning till ledande befattningshavare har följts samt revisors
redogörelse för revisionsarbetet för 2019.

9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt
koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för
utdelning.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören för förvaltningen under 2019.

12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och
revisorssuppleanter.

13. Bestämmande av arvoden till bolagsstämmovalda styrelseledamöter
och till revisor.

14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och val av
styrelseordförande.

A. val av styrelseledamot: Hans Biörck (omval)
B. val av styrelseledamot: Pär Boman (omval)
C. val av styrelseledamot: Jan Gurander (omval)
D. val av styrelseledamot: Fredrik Lundberg (omval)
E. val av styrelseledamot: Catherine Marcus (omval)
F. val av styrelseledamot: Jayne McGivern (omval)
G. val av styrelseledamot: Åsa Söderström Winberg (nyval)
H. val av styrelsens ordförande: Hans Biörck (omval)

15. Val av revisor.
16. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande
befattningshavare.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av
egna aktier av serie B i Skanska på en reglerad marknad.

18. Stämmans avslutande.

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen, utsedd i enlighet med den instruktion för
valberedningen som beslutades av årsstämman 2018, består av
ordföranden i valberedningen Helena Stjernholm (AB Industrivärden),
Mats Guldbrand (L E Lundbergföretagen AB), Lars-Åke Bokenberger
(AMF), Bo Selling (Alecta) samt Hans Biörck, styrelseordförande i
Skanska AB (publ).

Valberedningen föreslår följande:

Punkt 2 - Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokaten Eva Hägg som ordförande vid
årsstämman.

Punkt 12 - Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska
väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda
styrelseledamöter ska vara sju och att inga suppleanter väljs samt
att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor utan
revisorssuppleanter.

Punkt 13 - Arvoden till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och till
revisor

Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda
bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda
bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer för tiden till
slutet av årsstämman 2021 ska utgå med 2 160 000 kronor till
styrelsens ordförande (2019: 2 100 000 kronor), med 720 000 kronor
vardera till övriga styrelseledamöter (2019: 700 000 kronor), med 235
000 kronor till ordförande i revisionskommittén (2019: 230 000
kronor) och med 170 000 kronor vardera till övriga ledamöter i
kommittén (2019: 165 000 kronor), med 115 000 kronor till ordförande
i ersättningskommittén (2019: 110 000 kronor) och med 110 000 kronor
vardera till övriga ledamöter i kommittén (2019: 105 000 kronor),
samt med 215 000 kronor vardera till ordförande i projektkommittén
och till var och en av de övriga ledamöter i kommittén (2019: 210 000
kronor). Detta innebär en höjning av det totala arvodet på 2,8 %.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till bolagets revisor, i
likhet med tidigare år, ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 - Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och val av
styrelseordförande

Valberedningen föreslår för tiden till slutet av årsstämman 2021:

· Omval av styrelseledamöterna Hans Biörck, Pär Boman, Jan Gurander,
Fredrik Lundberg, Catherine Marcus och Jayne McGivern.

· Val av Åsa Söderström Winberg till ny styrelseledamot.
· Omval av Hans Biörck som styrelsens ordförande.
Valberedningens motiverade yttrande och information om de föreslagna
styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats,
www.group.skanska.com/sv/ under rubriken "Koncernens
styrning/Årsstämma".

Punkt 15 - Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionskommitténs
rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst &
Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman
2021.

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 10 - Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 om 6,25 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 30 mars 2020. Om
stämman beslutar i enlighet med förslagen beräknas utdelningen komma
att utbetalas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 2 april 2020.

Punkt 16 - Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar om följande riktlinjer
för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i Skanska
AB (publ) ("bolaget"). Med ledande befattningshavare avses
verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen
(Group Leadership Team). Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar
som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar,
efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna
omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, inklusive
långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och
tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhetsagenda, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla
kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda
konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande
befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta
till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen,
inklusive dess hållbarhetsagenda. Detta genomförs genom de
finansiella och icke-finansiella mål som avgör utfallet av rörlig
kontantersättning och har en tydlig koppling till affärsstrategin och
bolagets hållbarhetsagenda. Den rörliga kontantersättningen beskrivs
närmare i avsnitt "Rörlig kontantersättning" nedan.

Bolagets målsättning med att ha program för rörlig kontantersättning
och det långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogrammet är att (i)
driva beteenden som stödjer bolagets långsiktiga och kortsiktiga
affärsresultat och skapa värde för aktieägarna, (ii) göra bolaget
attraktivt som arbetsgivare för topptalanger, (iii) behålla
nyckelpersoner inom bolaget och (iv) öka medarbetarnas intresse och
engagemang för bolagets verk...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.