Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-26

Skanska: Kommuniké från årsstämman 2020 i Skanska AB (publ)

Årsstämma 2020 i Skanska AB (publ) hölls torsdagen den 26 mars 2020 i
Stockholm.

Resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
för 2019.

Vinstdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att någon
vinstutdelning inte ska lämnas till aktieägarna och att årets vinst
jämte balanserade vinstmedel ska överföras i ny räkning. Styrelsen
har ambitionen, om förutsättningarna medger, att under hösten kalla
till en extra bolagsstämma för beslut om utdelning.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2019.

Styrelsen

Stämman valde styrelseledamöter i enlighet med valberedningens
förslag. Hans Biörck, Pär Boman, Jan Gurander, Fredrik Lundberg,
Catherine Marcus och Jayne McGivern omvaldes till styrelseledamöter.
Åsa Söderström Winberg valdes till ny styrelseledamot. Hans Biörck
omvaldes till styrelsens ordförande. Charlotte Strömberg lämnade
styrelsen i samband med årsstämman. Det noterades också att
arbetstagar-organisationerna har utsett Ola Fält, Richard Hörstedt
och Yvonne Stenman till arbetstagarledamöter i styrelsen med Pär-Olow
Johansson och Anders Rättgård som suppleanter.

Styrelsearvode

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om
oförändrade arvoden till styrelsens ledamöter och till styrelsens
ordförande samt om oförändrade arvoden för arbete i styrelsens
kommittéer jämfört med 2019. Detta innebär att arvode ska utgå
enligt följande:

· 2 100 000 kronor till styrelsens ordförande;
· 700 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda
styrelseledamöter som inte är anställda i Skanska;

· 230 000 kronor till ordförande i revisionskommittén och 165 000
kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén;

· 110 000 kronor till ordförande i ersättningskommittén och 105 000
kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén;

· 210 000 kronor till ordförande i projektkommittén och övriga
ledamöter i kommittén.

Revisor

Stämman omvalde i enlighet med valberedningens förslag
revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden intill
slutet av årsstämman 2021.

Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman riktlinjerna för
lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B
i Skanska på en reglerad marknad

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill
årsstämman 2021, besluta om förvärv av högst 1 200 000 egna aktier av
serie B i Skanska på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det på
Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, för
säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Skanskas
aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 28 mars 2019 (Seop
5). Förvärvade egna aktier av serie B i Skanska får överlåtas till
deltagarna i Seop 5 i enlighet med de villkor som beslutades av
årsstämman den 28 mars 2019.

____________________

Anförandet på stämman av VD Anders Danielsson kommer att inom kort
kunna läsas på bolagets webbplats www.group.skanska.com/sv/, under
rubriken "Koncernens styrning/Årsstämma". I syfte att korta tiden för
stämman och därigenom minska risken för spridning av coronaviruset
(COVID-19) begränsades VD Anders Danielssons anförande på stämman
till två minuter. Längre version av detta anförande har filmats och
kommer att inom kort finnas tillgänglig på bolagets webbplats,

www.group.skanska.com/sv/.

Protokoll från årsstämman, utom röstlängden, kommer att publiceras
inom kort, och senast torsdagen den 9 april 2020 på bolagets
webbplats www.group.skanska.com/sv/, under rubriken "Koncernens
styrning/Årsstämma". Där finns även fullständig dokumentation kring
årsstämmans beslut tillgänglig. En kopia av protokollet, utom
röstlängden, sänds även till aktieägare som begär det hos bolaget och
som uppger sin postadress.

För ytterligare information kontakta:

André Löfgren, Senior Vice President Investor Relations, Skanska AB,
tel 010 448 13 63

Caroline Fellenius-Omnell, Executive Vice President, Chefsjurist,
Skanska AB, tel 010 449 29 23

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på
utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i
bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle och
erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som
komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 35 000 medarbetare och
omsättningen under 2019 uppgick till 177 miljarder kronor.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/skanska/r/kommunike-fran-arsstamman-2020-i-sk...
https://mb.cision.com/Main/95/3069354/1218332.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.