Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-17

SKF: Kallelse till årsstämma

Göteborg, 17 februari 2020: Aktieägarna i Aktiebolaget SKF, org. nr
556007-3495, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 mars 2020
kl. 13.00 på SKF Kristinedal, Byfogdegatan 4, Göteborg. Dörrarna är
öppna från kl. 11.00. Förtäring kommer att serveras före årsstämman
mellan kl. 11.00 och 12.30.

Årsstämma

För att ha rätt att deltaga i årsstämman ska aktieägare dels vara
registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen
den 20 mars 2020, dels anmäla sig hos bolaget senast samma dag under
adress Computershare AB, "AB SKFs årsstämma 2020", Box 5267, 102 46
Stockholm eller via bolagets hemsida www.skf.com eller per telefon
031 337 25 50 (vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00). Vid anmälan, som
helst är skriftlig, uppges namn, adress, telefon- och personnummer,
registrerat aktieinnehav samt antalet eventuella biträden. Sker
deltagande med stöd av fullmakt, ska fullmakten insändas till ovan
angiven adress i original före årsstämman. Aktieägare som har sina
aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera
aktierna i eget namn för att kunna deltaga i årsstämman. Sådan
tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, ska vara
verkställd så att vederbörande är registrerad i aktieboken fredagen
den 20 mars 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna
dag måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till
förvaltaren.

Dagordning

1. Öppnande av årsstämman
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Fråga om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Anförande av verkställande direktören
9. Fråga om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

10. Beslut om disposition av bolagets vinst
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören

12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
14.1 Hans Stråberg
14.2 Hock Goh
14.3 Alrik Danielson
14.4 Ronnie Leten
14.5 Barb Samardzich
14.6 Colleen Repplier
14.7 Geert Follens
14.8 Håkan Buskhe
14.9 Susanna Schneeberger

15. Val av styrelsens ordförande
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
koncernledningen

17. Styrelsens förslag till beslut om SKFs Prestationsbaserade
Aktieprogram 2020

18. Beslut rörande valberedning
Förslag under punkt 10

Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 6,25 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås måndagen den 30 mars
2020. Om årsstämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning
komma att utsändas från Euroclear torsdagen den 2 april 2020.

Förslag under punkterna 2, 12, 13, 14 och 15

Den valberedning som utsetts i enlighet med beslut vid 2019 års
årsstämma att företräda samtliga aktieägare består av, förutom
styrelseordföranden, representanter för FAM, Alecta, AFA Försäkring
och Skandia, vilka aktieägare tillsammans representerar närmare 40 %
av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Valberedningen har
underrättat bolaget om att den föreslår följande:

· att Sven Unger ska utses till ordförande vid årsstämman;

· att styrelsen ska bestå av nio ledamöter och inga suppleanter;

· att styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda
i bolaget, intill dess nästa årsstämma hållits tillerkänns arvode
enligt följande:

a. ett fast arvode om 7 520 000 kronor, att fördelas med 2 200 000
kronor till styrelseordföranden och med 760 000 kronor till envar av
övriga styrelseledamöter; samt

·
b. ett arvode för kommittéarbete att fördelas enligt följande: med
260 000 kronor till revisionskommitténs ordförande, med 190 000
kronor till envar av övriga ledamöter i revisionskommittén, med 150
000 kronor till ersättningskommitténs ordförande och med 120 000
kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningskommittén; samt

· att omval äger rum av styrelseledamöterna Hans Stråberg, Hock Goh,
Alrik Danielson, Ronnie Leten, Barb Samardzich, Colleen Repplier och
Geert Follens. Det föreslås att nyval äger rum av Håkan Buskhe och
Susanna Schneeberger.

· Hans Stråberg föreslås vara styrelseordförande.

Håkan Buskhe är VD för FAM AB. Han har tidigare innehaft ett antal
ledande befattningar, däribland som VD för E.ON Nordic AB och senast
som VD för Saab AB.

Susanna Schneeberger är styrelseledamot i Concentric AB och Hempel
A/S. Hon har tidigare innehaft ett antal ledande befattningar,
däribland som VD för Demag Cranes & Components, flera olika
positioner inom Trelleborg-gruppen och senast som Chief Digital
Officer för KION-gruppen.

En närmare presentation av den föreslagna styrelsen återfinns på
bolagets hemsida www.skf.com. Lars Wedenborn har avböjt omval vid
årsstämman 2020.

Förslag under punkt 16

Styrelsen har beslutat att förelägga årsstämman förslag till
riktlinjer för ersättning till SKFs koncernledning för godkännande.
Det huvudsakliga innehållet i förslaget anges nedan. Det fullständiga
förslaget finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida,
www.skf.com.

Med koncernledningen avses verkställande direktören och övriga
medlemmar av ledningsgruppen.

Styrelsens förslag är att ersättningen till koncernledningen ska
utformas efter marknadsmässiga villkor och samtidigt stödja
aktieägarintresset. Ersättningen ska bestå av fast lön, rörlig lön,
pensionsförmåner, villkor för uppsägning och avgångsvederlag, samt
övriga förmåner såsom tjänstebil. Riktlinjerna för ersättningen avser
att säkerställa att SKF-koncernen kan attrahera och behålla
marknadens bästa arbetskraft för att därigenom bidra till
SKF-koncernens affärsidé och strategi, dess långsiktiga intressen och
hållbarhet.

Den fasta lönen ska fastställas med hänsyn tagen till kompetens,
ansvarsområde, erfarenhet och prestation och ska baseras på
marknadsmässiga förutsättningar.

Den rörliga lönen ska baseras på ett prestationsrelaterat program som
ska ha förutbestämda och mätbara kriterier som innehåller både
finansiella och icke-finansiella mål. Kriterierna ska huvudsakligen
vara baserade på SKF-koncernens årliga resultat, såsom TVA,
kassaflöde och individuella mål. TVA är SKF-koncernens finansiella
styrmodell, Total Value Added (TVA) och är en förenklad så kallad
economic value-added model. Denna modell syftar till att förbättra
rörelseresultatet, reducera kapitalet och skapa en lönsam tillväxt.
TVA är rörelseresultatet minskat med kapitalkostnaden före skatt.
Utvecklingen av TVA-resultatet för SKF-koncernen korrelerar väl med
aktiekursens utveckling över en längre tidsperiod. Efter årets slut
ska bedömas i vilken utsträckning kriterierna för utbetalning
uppfyllts och den maximala rörliga lönen ska vara mellan 50 och 70 %
av den totala fasta årslönen. Styrelsen ansvarar för sådan bedömning
beträffande verkställande direktörens lön. Såvitt avser rörlig lön
till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för
bedömningen. Vad gäller de finansiella målen ska bedömningen baseras
på av SKF-koncernen offentliggjord finansiell information.

SKF ska eftersträva att så långt som möjligt utforma pensionsplaner
med avgiftsbaserade lösningar.

Medlem av koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex
månaders uppsägning. Vid uppsägning från bolagets sida upphör
anställningen enligt avtalet omgående. Avgångsvederlag utgår
emellertid i sådant fall i relation till antalet tjänsteår, dock
maximalt två fasta årslöner.

Riktlinjer för ersättning till koncernledningen ska presenteras av
ersättningskommittén för styrelsen som åtminstone vart fjärde år ska
förelägga årsstämman förslag till sådana riktlinjer för godkännande.
Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av
bolagsstämman.

Styrelsen föreslår även att årsstämman bemyndigar styrelsen att helt
eller delvis avvika från de av årsstämman beslutade riktlinjerna för
ersättning, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det
och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga
intressen och hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets
ekonomiska bärkraft.

Förslag under punkt 17

Bakgrund

Vid årsstämman 2008 införde SKF-koncernen ett långsiktigt
prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och
nyckelpersoner (SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2008). Sedan
2008 har årsstämman varje år beslutat om ett prestationsbaserat
aktieprogram. Villkoren för SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram
2020 är desamma som för SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2019
som beslutades vid årsstämman 2019.

SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2020

Styrelsen föreslår, för att fortsätta att sammanlänka deltagarnas och
aktieägarnas långsiktiga intressen, att årsstämman 2020 beslutar om
SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2020. Det huvudsakliga
innehållet i förslaget anges nedan. Det fullständiga förslaget finns
tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.skf.com.

Programmet föreslås omfatta högst 225 ledande befattningshavare och
nyckelpersoner i SKF-koncernen med möjlighet till vederlagsfri
tilldelning av SKF B-aktier, enligt följande huvudsakliga villkor och
riktlinjer.

Under programmet kan sammanlagt högst 1 000 000 SKF B-aktier tilldelas
högst 225 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen.
Det antal aktier som kan komma att tilldelas ska vara relaterat till
graden av uppfyllnad av det Total Value Added (TVA)-mål som styrelsen
fastställt för utvecklingen av TVA för räkenskapsåren 2020-2022
jämfört med räkenskapsåret 2019. TVA är en förenklad så kallad
economic value-added model som syftar till att förbättra
rörelseresultatet, reducera kapitalet och skapa lönsam tillväxt. TVA
är lika med rörelseresultatet minus kapitalkostnaderna före skatt.
Efter utgången av räkenskapsåret 2022 görs en jämförelse mellan
genomsnittlig TVA för räkenskapsåren 2020-2022 och TVA för
räkenskapsåret 2019. Förändringen i TVA anges i procent.

Tilldelningen av aktier baseras på nivån av TVA-ökning. För att
tilldelning ska ske krävs en ökning av TVA över en viss lägsta nivå
(tröskelnivån). Utöver tröskelnivån fastställs en målnivå. Maximal
tilldelning erhålls om målnivån uppnås eller...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.