Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-08

Sleepo: Kvartalsrapport 2: 2019-09-01 - 2019-11-30

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge
kvartalsrapport 2 för perioden 2019-09-01 - 2019-11-30. Belopp inom
parantes avser motsvarande periods belopp för föregående år om inget
annat anges.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET ANDRA KVARTALET

- Nettoomsättningen under det andra kvartalet uppgick till 25 352 (21
647) tkr

och motsvarar en tillväxt på 17%.

- Orderingången under det andra kvartalet uppgick till 33 207 (25 786)
tkr

och motsvarar en tillväxt på 29%.

- Bruttovinsten växte med 21% och uppgick till 10 170 (8 936) tkr
vilket motsvarar en bruttomarginal på 40% (39%).*

- EBITDA uppgick till 581 (-722) tkr och motsvarar en EBITDA-marginal
på 2,3% (-3,3%).

- Antalet besökare till hemsidan växte med 29% och uppgick till 1 121
000 besökare,

varav 72% kom från mobila enheter.

- Årsstämman hölls 10 oktober 2019 där stämman beslöt enhälligt i
samtliga punkter enligt kallelsens förslag.

Tre nya styrelseledamöter valdes in: Lars Lindgren, Patrik Rosén och
Anette Abel.

- Orderingången under Black Friday-veckan ökade med 80% och uppgick
till 11,4 mkr.**

*Från och med kvartal 1 (Q1 2019/20) redovisar bolaget
nettoomsättning, istället för totala intäkter, som grund för
nyckeltalen. Beräkningen för bruttomarginalen blir därmed bruttovinst
i förhållande till nettoomsättningen. Jämförelsetalen följer samma
nya princip.

**Black Friday-veckan 2019 löpte mellan den 25/11 till den 2/12. Black
Friday-veckan 2018 löpte mellan den 21/11 till den 26/11.

VD:S KOMMENTAR

"Under det andra kvartalet fortsatte Sleepo att växa tillsammans med
lönsamhet och gör återigen ett rekordkvartal. Det finns många
faktorer att glädja sig över från kvartalet, inte minst att bolaget
slog försäljningsrekord med en orderingång som ökade med 29% och
uppgick till 33,2 (25,8) mkr. Bolaget slog även rekord i antalet
besökare till hemsidan som uppgick till över 1,1 miljoner, en ökning
med 29%.

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 17% och uppgick till 25,4
(21,6) mkr. Bruttovinsten i sin tur växte med 21% och uppgick till
10,2 (8,9) mkr, vilket motsvarar en bruttomarginal på 40% (39%).

Bruttotillväxten sker trots en period som präglats av hög
kampanjintensitet och inkluderat bland annat Black Friday-veckan.

Black Friday
Förväntningarna på årets Black Friday var höga och Sleepo hade under
en längre tid förberett sig inför årets största försäljningsperiod.
Förberedelserna gick inte förgäves och Sleepo slog alla förväntningar
med en försäljning som ökade med 80% jämfört med Black Friday-veckan
under föregående år. Den rekordhöga försäljningen under Black
Friday-veckan, som inföll i slutet av kvartalet, innebär att vi har
en betydande orderingång med oss in i nästa period och bådar väl för
en stark inledning på det tredje kvartalet.

Eget sortiment
Sleepo arbetar fokuserat på sin strategi att öka andelen eget
sortiment vilket går med raska steg framåt. Försäljningen från det
egna sortimentet ökade under kvartalet med 198% jämfört med samma
period under föregående år och är ett fint betyg på att vi prickar
rätt med det egna sortimentet samt att vi har en stabil grund att
bygga vidare på vårt egna varumärke.

Förstärkt styrelse
Under årsstämman som hölls i oktober har bolaget stärkt styrelsen med
tre nya ledamöter: Lars Lindgren, ordförande i Swedol och ägare och
investerare i flertalet bolag. Patrik Rosén, VD och ägare av
Aggregate Media. Anette Abel, tidigare COO på Lekmer och Senior
Manager på Wayfair.com.

Den starka tillväxten, i kombination med det positiva resultatet, är
ett styrkebesked och en bekräftelse på att bolaget är på rätt väg.
Jag med kollegor och styrelse ser med tillförsikt på framtiden där vi
har alla förutsättningar för en fortsatt lönsam och uthållig
tillväxt."

Philip Nickolsten, VD
Stockholm i januari 2020

FINANSIELL INFORMATION

Försäljning och resultat
Nettoomsättningen under det andra kvartalet uppgick till 25 352 (21
647) tkr med en bruttovinst om 10 170 (8 396) tkr och ett resultat
före skatt om 97 (-1 144) tkr. För halvåret uppgick nettoomsättningen
till 48 892 (41 633) tkr med en bruttovinst om 19 512 (16 008) tkr
och ett resultat före skatt om 164 (-2 615) tkr.

Likviditet och finansiering
Den 30 november 2019 uppgick bolagets kassa och bank till 4 385 (515)
tkr, varav 506 (506) tkr bestod av låsta medel i form av garantier.
Bolaget har en checkkredit som uppgår till 5 000 tkr som på
bokslutsdagen har nyttjats till 0 (2 160) tkr.

Investeringar
Sleepos totala investeringar under det andra kvartalet uppgick till
620 (634) tkr. Investeringarna under halvåret uppgick till 1 329 (1
514) tkr. Vid periodens slut har bolaget anläggningstillgångar på 8
217 (7 566) tkr och där 79 (72) tkr utgörs av materiella
anläggningstillgångar, 5 586 (4 994) tkr utgörs av immateriella
anläggningstillgångar och

2 552 (2 500) tkr av finansiella anläggningstillgångar.
De immateriella anläggningstillgångarna består till störst del av
utvecklingskostnader för IT-plattformen och de finansiella
tillgångarna består till störst del av uppskjuten skattefordran.

Avskrivningar
Avskrivningar för det andra kvartalet belastar resultatet med 484
(381) tkr där störst del av avskrivningarna om 471 (371) tkr avser
utvecklingskostnader. Avskrivningar för halvåret belastar resultat
med 942 (734) tkr där störst del av avskrivningarna om 917 (716) tkr
avser utvecklingskostnader.

Eget kapital
Den 30 november 2019 uppgick bolagets eget kapital till
8 078 (832) tkr varav 1 367 (761) tkr avser aktiekapital.

Aktie och aktieägare
Per den 30 november 2019 uppgick antalet aktier till 12 426 885
fördelat på 192 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till
bolagets vinst och tillgångar.

Teckningsoptioner
Totala antalet utestående optioner på balansdagen är 245 000 till
antalet och motsvarar samma antal aktier. Om samtliga optioner
utnyttjas för teckning av aktier ökar antalet aktier med totalt 245
000, från 12 426 885 st. aktier till 12 671 885 st. aktier. Om
samtliga i Bolaget utestående teckningsoptioner utnyttjas blir
utspädningseffekten maximalt cirka 2,0 procent.

Redovisningsprinciper
Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot
föregående år.

Revisors utlåtande
Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapport
Kvartalsrapport 3: 31 mars 2020

För frågor, kontakta:
Philip Nickolsten, VD
E-post: philip@sleepo.se
Telefon: 070-543 53 60
Denna information är sådan information som Sleepo AB är skyldiga att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8
januari 2020.

Sleepo är en av Sveriges ledande e-handelsbutiker för möbler och
heminredning. Sleepos mobilanpassade hemsida erbjuder kunder en
förstklassig shopping-upplevelse med ett brett och kurerat sortiment
från lokala, internationella och private label varumärken. Sleepo
erbjuder sitt sortiment till ett konkurrenskraftigt kunderbjudande
som inkluderar fri frakt och öppet köp. Bolaget är sedan 2016-01-15
noterat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sleepo/r/kvartalsrapport-2--2019-09-01---2019...
https://mb.cision.com/Main/13525/3004325/1171301.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.