Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-30

Sleepo: Kvartalsrapport 3 - 2018-12-01 - 2019-02-28

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge
kvartalsrapport 3 för perioden 2018-12-01 - 2019-02-28 och rapport
för räkenskapsårets första nio månader perioden 2018-06-01 -
2019-02-28. Belopp inom parantes avser motsvarande periods belopp för
föregående år. Jämförelseperiod är motsvarande period under
föregående år om inget annan anges.

TREDJE KVARTALET

Dec 2018 - Feb 2019

· Intäkterna uppgick till 19 135 (20 475) tkr.
· Tillväxten uppgick till -6,6% (21,9%).
· Bruttoresultatet uppgick till 7 787 (8 075) tkr.
· Bruttomarginalen uppgick till 40,7% (39,4%).
· EBITDA uppgick till -1 756 (-744) tkr.
· Justerat EBTIDA uppgick till -1 196 (-744) tkr.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA

Jun 2018 - Feb 2019

· Intäkterna uppgick till 61 472 (58 827) tkr.
· Tillväxten uppgick till 4,5% (36,2%).
· Bruttoresultatet uppgick till 24 498 (23 332) tkr.
· Bruttomarginalen uppgick till 39,9% (39,7%).
· EBITDA uppgick till -3 567 (-1 509) tkr.
· Justerat EBTIDA uppgick till -2 907 (-1 509) tkr.

VD:S KOMMENTAR

Starkt ökad besökstrafik men leveranssvårigheter pga.
likviditetsproblem - den genomförda kapitalanskaffningen innebär att
Sleepo kan fortsätta växa

Under Sleepos tredje kvartal uppgår bolagets omsättning till 19,1 mkr
(20,5 mkr) vilket motsvarar en tillväxt på -6,6% jämfört med samma
period under föregående år. Bruttoresultatet för samma period uppgick
till 7 787 tkr (8 075 tkr) och motsvarar en bruttomarginal på 41%
(39%). EBITDA för kvartalet, justerat för jämförelsestörande poster
om 560 tkr, uppgår till -1 196 tkr (-744 tkr) och motsvarar en
justerad EBITDA marginal på -6,3%.

Under kvartalet ökade besökstrafiken med 21% men den ansträngda
likviditeten orsakade bristande tillgänglighet i lager och långa
leveranstider vilket resulterade i försämrad besökskonvertering och
orderingång. Svårigheterna att få inleveranser på grund av
kassabristen innebar också att bolaget hade svårt att leverera ut
varor till kunderna vilket resulterade i att en betydande del av
orderingången i kvartalet inte fakturerades förrän efter kvartalets
utgång.

I början av kvartalet infördes även ett test av en fraktfri gräns på
lägre ordervärden som visade sig ha en negativ inverkan på
konverteringsgrad och försäljning. Den fraktfria gränsen togs bort i
slutet av perioden och konverteringsgraden har därefter återgått till
hälsosam nivå. Vid periodens slut tillfördes bolaget ett betydande
kapitaltillskott på 10 Mkr, via riktad emission, och där bolaget nu
har en avsevärt stärkt kassa. Kapitaltillskottet har därefter snabbt
normaliserat bolagets varuförsörjning och verksamheten som helhet.
Efter periodens slut har bolagets orderingång återhämtats med en
ordertillväxt på 7% under mars och en ordertillväxt på preliminära
17% under april jämfört med orderingången för motsvarande perioder
föregående år.

Under perioden har bolaget fullbordat en lagerflytt tillsammans med
ett byte av logistikpartner för bolagets lagerverksamhet.
Lagerflytten har under perioden lett till ökade logistikkostnader men
där centraliseringen framöver kommer att resultera i väsentligt
minskade logistikkostnader för bolaget på grund av förbättrade
villkor för lagerverksamheten. Den centraliserade lagerhållning
möjliggör även leveranssynergier för större och mindre gods, som
tidigare distribuerats från olika lager, vilket
kostnadseffektiviserar bolagets distribution och som även skapar en
förbättrad kundupplevelse.

Bolagets strategi att öka andelen försäljning av eget sortiment går
med rask takt framåt och där vi efter kort tid ser en betydande
ökning i försäljningen av det egna sortimentet. Bolagets förstärkta
bruttomarginal under perioden kan direkt härledas till den ökande
andelen försäljning av eget sortiment. Det egna sortimentet är ett
fortsatt centralt fokus för bolaget och med en påfylld kassa kan
utvecklingen av det egna sortimentet ske i väsentligt snabbare takt
framöver.

Trots bolagets utmaningar under perioden har vi lyckats väl med att
vårda våra kunder och till och med ökat kundnöjdheten. Under perioden
har bolaget bland annat förbättrat möjligheten för kunder att spåra
sina försändelser, vilket lett till ökad kundnöjdhet och en drastisk
minskning av leveransförfrågningar till bolagets kundtjänst. Hela
organisationen arbetar ständigt med att erbjuda en marknadsledande
service och där vi tar fortsatta kliv i att erbjuda marknadens bästa
shopping-upplevelse för möbler och inredning på nätet.

Sleepos följare på Instagram har ökat med 43% det senaste året och
besökstrafiken ökar starkt. I och med att vi nu har en kraftigt
förstärkt kassa, en centraliserad lagerverksamhet och en återhämtning
av tillväxten efter kvartalets utgång ser jag och mina passionerade
kollegor mycket positivt på kommande perioder.

Stockholm i april 2019
Philip Nickolsten, VD

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Bolaget utser Sedermera till likviditetsgarant
Sleepo har utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för
bolagets aktie. Likviditetsgarantin påbörjades den 21 december 2018.

Sedermera Fondkommission kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant
att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i
orderboken för Sleepos aktie samt tillse att det hålls en
förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att
främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp-
och säljkurs i den löpande handeln.

Bolaget håller extra bolagsstämma och genomför riktade nyemissioner
Bolaget kallade under februari 2019 till extra bolagstämma gällande
tre riktade nyemissioner. Stämman hölls samma månad med enad röstning
om att genomföra nyemissionerna. Efter genomförda nyemissioner
tillfördes Sleepo cirka 12 miljoner kronor (före avdrag för
transaktionsrelaterade kostnader) varav cirka 10 miljoner kronor
kontant och cirka 2 miljoner genom kvittning av Bolagets skulder till
tecknarna med en teckningskurs om 2,18 kr.

[image]

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET
Inga händelser av väsentlig karaktär har skett efter kvartalets
utgång.

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN
Sleepo avser fortsätta sina satsningar på ökad tillväxt och
varumärkeskännedom för att attrahera både nya och aktivera befintliga
kunder i syfte att växa på marknaden för möbler och inredning.
Överordnat fokus är att öka andelen försäljning av eget sortiment i
syfte att på årsbasis förbättra den underliggande lönsamheten i
verksamheten.

Försäljning och resultat
Rörelsens intäkter uppgick under det första kvartalet till 19 135 (20
475) tkr med en bruttovinst om 7 787 (8 075) tkr och ett resultat
före skatt om -2 240 (-1 032) tkr. För räkenskapsårets första nio
månader uppgick intäkterna till 61 472 (58 827) tkr med en
bruttovinst om 24 498 (23 332) tkr. Resultat före skatt uppgick till
-4 855 (2 305) tkr.

Likviditet och finansiering
Den 28 februari 2019 uppgick bolagets kassa och bank till 7 831 (1
749) tkr, varav 506 (506) tkr bestod av låsta medel i form av
garantier. Bolaget har en checkkredit om 3 000 tkr som på
bokslutsdagen har nyttjats till 0 tkr.

Investeringar
Sleepos totala investeringar under det tredje kvartalet uppgick till
483 (575) tkr. Investeringar under räkenskapsårets förstas nio
månader uppgår till 1 996 (1 468) tkr. Vid periodens slut har bolaget
anläggningstillgångar på 7 638 (5 255) tkr och där 62 (66) tkr utgörs
av materiella anläggningstillgångar, 5 076 (3 688) tkr utgörs av
immateriella anläggningstillgångar och 2 500 (1 500) tkr av
finansiella anläggningstillgångar. De immateriella
anläggningstillgångarna består till störst del av
utvecklingskostnader för IT-plattformen och de finansiella
tillgångarna består av uppskjuten skattefordran.

Avskrivningar
Avskrivningar för det tredje kvartalet belastar resultatet med 403
(283) tkr där störst del av avskrivningarna om 394 (268) tkr avser
utvecklingskostnader. Avskrivningar under räkenskapsårets första nio
månader belastar resultatet med 1 138 (778) tkr där störst del av
avskrivningarna om 1 110 (743) tkr avser utvecklingskostnader.

Eget kapital
Den 28 februari 2019 uppgick bolagets eget kapital till 8 690 (1 744)
tkr varav 761 (761) tkr avser aktiekapital. Ännu ej registrerat
aktiekapital uppgick till 606 (0) tkr. Styrelsen har under det tredje
kvartalet stärkt det egna kapitalet med ca 10 mkr via nyemission på
ca 12 mkr varav ca 10 mkr kontant och ca 2 mkr genom kvittning av
Bolagets skulder till tecknarna.

Aktie och aktieägare
Per den 28 februari uppgick antalet aktier till 12 426 875 fördelat på
218 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och
tillgångar.

Redovisningsprinciper
Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot
föregående år.

Revisors utlåtande
Kvartalsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Nästa rapport
Kvartalsrapport 4: 31 juli 2019

Denna information är sådan information som Sleepo AB är skyldiga att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30
april 2019.

Sleepo är en av Sveriges ledande e-handelsbutiker för möbler och
heminredning. Sleepos mobilanpassade hemsida erbjuder kunder en
förstklassig shopping-upplevelse med ett brett och kurerat sortiment
från lokala, internationella och private label varumärken. Sleepo
erbjuder sitt sortiment till ett konkurrenskraftigt kunderbjudande
som inkluderar fri frakt, fri retur och öppet köp. Bolaget är sedan
2016-01-15 noterat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sleepo/r/kvartalsrapport-3---2018-12-01---201...
https://mb.cision.com/Main/13525/2800342/1034752.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.