Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-31

Sleepo: Kvartalsrapport 3: 2019-12-01 - 2020-02-29

STARK TILLVÄXT OCH FORTSATT POSITIVT EBITDA!

SAMMANFATTNING Q3

·
Nettoomsättningen uppgick till 24 047 (18 772) tkr och motsvarar en
tillväxt på 28%.

·
Orderingången uppgick till 23 668 (20 875) tkr och motsvarar en
tillväxt på 13%.

·
Bruttovinsten växte med 33% och uppgick till 9 888 (7 423) tkr och
motsvarar 41% (40%) bruttomarginal.

·
EBITDA uppgick till 370 (-1 756) tkr och motsvarar en marginal på 1,5%
(-9,4%).

·
Justerat EBITDA uppgick till 370 (-1 196) tkr och motsvarar en
marginal på 1,5% (-6,4%).

·
Antalet besökare till hemsidan växte med 22% och uppgick till 1,0
miljoner varav 73% kom via mobil.

SAMMANFATTNING Q1-Q3

·
Nettoomsättningen uppgick till 72 939 (60 405) tkr och motsvarar en
tillväxt på 21%.

·
Orderingången uppgick till 83 772 (69 580) tkr och motsvarar en
tillväxt på 20%.

·
Bruttovinsten växte med 25% och uppgick till 29 401 (23 431) tkr och
motsvarar 40% (39%) bruttomarginal.

·
EBITDA uppgick till 1 481 (-3 567) tkr och motsvarar en marginal på
2,0% (-5,9%).

·
Justerat EBITDA uppgick till 1 481 (-2 907) tkr och motsvarar en
marginal på 2,0% (-4,8%).

·
Antalet besökare till hemsidan växte med 25% och uppgick till 3,0
miljoner varav 73% kom via mobil.

VD:S KOMMENTAR

"Sleepo fortsätter sin positiva utveckling under det tredje kvartalet
med en ökad tillväxttakt och positivt EBITDA. Nettoomsättningen för
kvartalet uppgick till 24.0 (18,8) mkr, vilket motsvarar en tillväxt
på 28%. Även bruttovinsten ökade markant och uppgick till 9,9 (7,4)
mkr, motsvarande en tillväxt på 33% och en bruttovinstmarginal på 41%
(40%).

Justerad EBITDA för kvartalet uppgick till 370 (-1 196) tkr vilket
översätts till en resultatförbättring med 1,6 mkr. Sleepo fortsätter
därmed på sin positiva trend i resultatutvecklingen.

I linje med bolagets gynnsamma försäljning- och resultatutveckling
fortsätter Sleepo att attrahera besökare till hemsidan i en stor
utsträckning. Över 1 miljon människor besökte Sleepo.se under det
tredje kvartalet och motsvarar en ökning med 22%.

DELÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER
Det är med stor glädje som vi ser till de första nio månaderna på
räkenskapsåret. Nettoomsättningen växte med 21% och uppgick till 73
(60) mkr och utgörs av 100% organisk försäljningstillväxt. Per
februari håller bolaget därmed en rullande 12 månaders
nettoomsättning på 93 mkr. Bruttovinsten för räkenskapsårets första
nio månader växte med 25% och uppgick till 29 (23) mkr. EBITDA
uppgick till 1,5 mkr och utgör en resultatförbättring med hela 5 mkr
jämfört med samma period under föregående år.

FÖRBÄTTRAD RESULTATUTVECKLING
Bolagets positiva resultatutveckling fortsätter och trenden har hållit
i sig under de tre senaste kvartalen. Den stärkta rörelsemarginalen
är ett resultat av en ökad omsättning, tillsammans med en förbättrad
lönsamhet i försäljningen, som i tur skapar skalfördelar i
verksamheten på grund av ökade volymer. Viktiga nyckeltal så som
andelen logistik-, marknadsförings- och personalkostnader, i
förhållande till försäljningen, har förbättrats avsevärt jämfört med
samma period under föregående år.

Trots ett utökat sortiment med fokus på private label håller bolaget
fortsatt ett relativt begränsat lager och vi jobbar aktivt med vårt
dropship-varuflöde. Vid utgången av kvartalet har bolaget ett
lagervärde på 8,6 mkr, mot en årsomsättning på 93 mkr (mars 2019 till
februari 2020), vilket i relation till många detaljhandelsföretag är
imponerande. Risken i bolaget i form av inkurans, nedskrivningar och
omfattande utförsäljningar är därav begränsad.

Med den kraftiga resultatförbättringen har bolaget utvecklat sitt
operativa kassaflöde på ett positivt sätt och tillsammans med en
kassa på balansdagen på ca. 3 mkr, en oanvänd checkkredit på 5 mkr
och där bolaget är skuldfritt - står Sleepo med en sund finansiell
ställning.

COVID-19
Jag vill även ta tillfället i akt att kommentera kring den krisartade
situation som uppstått i världen på grund av viruset Covid-19. För
Sleepos del har den rådande situationen i skrivande stund och per
mars månad inte haft någon märkbar effekt på försäljningen och
verksamheten fortskrider i normal ordning. De förändringar som har
gjorts är att vi har stängt vårt kontor och showroom i centrala
Stockholm och våra anställda arbetar hemifrån. Vår outsourcade
lagerverksamhet och distribution fungerar fullt ut i vanlig ordning
och taget den digitala naturen av vår verksamhet har det varit
smärtfritt att ställa om till distansarbete. Vi följer givetvis
rekommendationerna från myndigheterna mycket noga och står redo att
anpassa verksamheten utifrån hur situationen utvecklar sig, både av
hälsoskäl och ekonomiska skäl.

Trots oroliga tider ser jag med kollegor och styrelse positivt på
kommande perioder med fortsatt tillväxt och lönsamhetsförbättringar."

FINANSIELL INFORMATION

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 24 047 (18
772) tkr med en bruttovinst om 9 888 (7 423) tkr och ett resultat
före skatt om -101 (-2 240) tkr. För räkenskapsårets första nio
månader uppgick nettoomsättningen till 72 939 (60 405) tkr med en
bruttovinst om 29 401 (23 431) tkr och ett resultat före skatt om 63

(-4 855) tkr.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Den 29 februari 2020 uppgick bolagets kassa och bank till 2 822 (7
831) tkr, varav 506 (506) tkr bestod av låsta medel i form av
garantier. Bolaget har en checkkredit som uppgår till 5 000 tkr som
på bokslutsdagen har nyttjats till 0 (2 160) tkr.

INVESTERINGAR
Sleepos totala investeringar under det tredje kvartalet uppgick till
620 (483) tkr. Investeringarna under de första nio månaderna uppgick
till 1 646 (1 996) tkr. Vid periodens slut har bolaget
anläggningstillgångar på 8 077 (7 638) tkr och där 67 (62) tkr utgörs
av materiella anläggningstillgångar, 5 458 (5 076) tkr utgörs av
immateriella anläggningstillgångar och 2 552 (2 500) tkr av
finansiella anläggningstillgångar. De immateriella
anläggningstillgångarna består till störst del av
utvecklingskostnader för IT-plattformen och de finansiella
tillgångarna består till störst del av uppskjuten skattefordran.

AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar för det tredje kvartalet belastar resultatet med 471
(403) tkr där störst del av avskrivningarna om 457 (394) tkr avser
utvecklingskostnader. Avskrivningar för de första nio månaderna
belastar resultat med 1 413 (1 138) tkr där störst del av
avskrivningarna om 1 374 (1 110) tkr avser utvecklingskostnader.

EGET KAPITAL
Den 29 februari 2020 uppgick bolagets eget kapital till 7 977 (8 690)
tkr varav 1 367 (1 367) tkr avser aktiekapital.

AKTIE OCH AKTIEÄGARE
Per den 29 februari 2020 uppgick antalet aktier till 12 426 885
fördelat på 189 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till
bolagets vinst och tillgångar.

TECKNINGSOPTIONER
Totala antalet utestående optioner på balansdagen är 245 000 till
antalet och motsvarar samma antal aktier. Om samtliga optioner
utnyttjas för teckning av aktier ökar antalet aktier med totalt 245
000, från 12 426 885 st. aktier till 12 671 885 st. aktier. Om
samtliga i Bolaget utestående teckningsoptioner utnyttjas blir
utspädningseffekten maximalt cirka 2,0 procent.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot
föregående år.

REVISORS UTLÅTANDE
Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

NÄSTA RAPPORT
Bokslutskommuniké (Q4): 30 juni 2020

FÖR FRÅGOR, KONTAKTA:
Philip Nickolsten, VD
E-post: philip@sleepo.se
Telefon: 070-543 53 60

SLEEPO AB (PUBL)
Markvardsgatan 9, 113 53 Stockholm
Telefon: 08-20 87 70
E-post: info@sleepo.se
Hemsida: www.sleepo.se

Sleepo är en av Sveriges ledande e-handelsbutiker för möbler och
heminredning. Sleepos mobilanpassade hemsida erbjuder kunder en
förstklassig shopping-upplevelse med ett brett och kurerat sortiment
från lokala, internationella och private label varumärken. Sleepo
erbjuder sitt sortiment till ett konkurrenskraftigt kunderbjudande
som inkluderar fri frakt och öppet köp. Bolaget är sedan 2016-01-15
noterat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sleepo/r/kvartalsrapport-3--2019-12-01---2020...
https://mb.cision.com/Main/13525/3077452/1221358.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.