Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-22

Slottsviken Fastighetsaktiebolag: Delårsrapport januari-mars 2020

Januari-mars 2020 (januari-mars 2019)

Substansvärde per aktie 1,22 SEK (1,27 SEK)
Rörelseintäkt 1 769 TSEK (12 749 TSEK)
Resultat efter skatt -305 TSEK (2 644 TSEK)
Resultat per aktie -0,01 SEK (0,08 SEK)

Perioden i korthet

Resultat och ställning

För första kvartalet 2020 summeras koncernens intäkter till 1 769 TSEK
(motsvarande period föregående år 12 749 TSEK). Resultat efter skatt
uppgick till -305 TSEK (2 644) . Föregående års kvartals redovisning
påverkades av engångsintäkter. Soliditeten per balansdagen för
koncernen var 56 (56) % avseende substans och 51 (49) % avseende
bokförda värden. Fastigheternas belåningsgrad var 48 (48) % baserat
på verkligt värde. Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas
inte i koncernens resultaträkning, till skillnad från de bolag som
redovisar i enlighet med redovisningsstandarden IFRS.

Slottsviken fortsätter alltjämt att investera i standardhöjande
underhåll vilket påverkar det redovisade resultatet. Investeringarna
i fastighetsförbättringar väntas på sikt bidra till en ökad
hyresnivå. Vad gäller bolagets resultat och ställning i övrigt
hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.
Substansvärde Slottsvikens syfte är att bereda vinst till sina
aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde.
Substansvärdet uppgår till 1,22 kr (1,27) kr vilket är lika
föregående kvartal. Förändringen mot föregående års period hänförs
till ökade kostnader kopplade till förbättringsarbeten på nuvarande
fastighetsbestånd samt en försiktighetsåtgärd i form av nedskrivning
av substansvärdet med hänsyn till vakanser i två av Bolagets
fastigheter. Bokfört eget kapital per aktie var vid den 31 mars 2020
0,98 kr (0,99 kr). Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per
balansdagen till 0,48 (0,63) kr. Aktien handlas därmed till en
substansrabatt om 61 (51) %, och med 51 (37) % rabatt jämfört med
bokfört värde.

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltningen fortlöper enligt plan och Bolaget fortsätter
att investera i förädling och standardhöjande underhåll. Som en del i
detta arbete ingår att omförhandla befintliga hyresavtal.

Väsentliga händelserefter periodens utgång

Slottsviken förvaltar sedan en tid överskottslikviditet i noterade
värdepapper. I syfte att skapa en effektivare förvaltning till lägre
kostnad har Slottsviken ingått i ett samriskbolag för att därigenom
fortsätta förvalta överskottslikviditeten. Genom samriskbolaget
bedöms också risken att minska samtidigt som samriskbolaget får
tillgång till en större kapitalbas. Slottsviken inträdde i
samriskbolaget via en emission där Slottsviken tecknar aktier för 137
tkr varvid ägarandelen i samriskbolaget beräknas uppgå till 64 % och
därefter konsolideras i Slottsviken-koncernens balansräkning. I
samband med emissionen flyttades också Slottsvikens befintliga
investeringsportfölj i noterade värdepapper över till samriskbolaget.
Övriga investerare delar förvaltningsbehov av överskottslikviditet.
Den överskottslikviditet som från tid till annan finnes lånas in till
samriskbolaget för att där investeras i noterade aktier med fokus på,
men inte uteslutande, fastighetsanknutna bolag. Största innehav i
samriskbolaget per rapportdagen utgörs av 156 000 aktier i Link Prop
Investment motsvarande 10,6%. Samriskbolaget kommer löpande att göra
bedömningar över investeringar i noterade aktier där det bedöms
finnas möjlighet till överavkastning.

VD har ordet

Med en pågående pandemi i världen så har Slottsviken under dessa
förutsättningar klarat sig lindrigt undan hittintills. Bolagets
exponering mot sällanköpshandel och restaurang är låg samtidigt som
Slottsviken har en låg belåningsgrad på fastighetsinnehavet.
Utmaningen för Slottsviken är nyuthyrning av vakanta lokaler där vi
ser att aktiviteten är lägre än normalt. Bolaget har dock vidtagit
åtgärder i syfte att minska kostnader samtidigt som utvecklingen
följs nogsamt och beredskap hålls för att anpassa verksamheten för
fall att omvärldsfaktorer så kräver. Icke för ty fortsätter alltjämt
strävan efter att öka bolagets substansvärde, vilket är det
övergripande målet för Slottsvikens verksamhet. Detta sker genom
investeringar i befintliga fastigheter, genom förvärv av nya
fastigheter och genom en aktiv förvaltning av överskottslikviditet.

Jakob Österberg, VD
Slottvikens verksamhet

Fastighetsbestånd

Fastighetsbeståndets sammanlagda bedömda marknadsvärde uppgick vid
utgången av perioden till 57 msek fördelade på 6 400 kvadratmeter.
Bolagets nuvarande fastighetsportfölj är koncentrerad till stadsnära
lägen i västra Sverige. Andelen lokaler för handel uppgår, fördelat
på area, till 6 procent medan lokaler för verkstad och industri
svarar för 71 procent, logistik 17 procent samt produktion 6 %.

Kommande händelser

Delårsrapporter Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter
efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets
webbplats www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets
webbplats www.spotlightstockmarket.com

Rapporterna granskas ej av bolagets revisor. Rapporterna kommer att
publiceras på följande datum:

Delårsrapport januari-juni: 2020-08-21
Delårsrapport januari-september: 2020-10-20
Bokslutskommuniké 2020: 2021-02-26

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och
utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget
grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är
noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker
och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken
Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s
försorg, för offentliggörande den 22 maj 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/slottsviken-fastighetsaktiebolag/r/delarsrapp...
https://mb.cision.com/Main/11531/3118116/1252251.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.