Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-13

Smart Eye genomför nyemission av aktier genom kvittning av fordringar

I enlighet med pressmeddelandet lämnat 25 maj 2021, varigenom Smart Eye Aktiebolag (publ) (”Smart Eye”) ingick avtal om att förvärva samtliga aktier i Affectiva, Inc. (”Affectiva”), skulle Smart Eye betala köpeskillingen dels genom kontant vederlag, dels genom egna aktier. Som ett villkor i aktieöverlåtelseavtalet skulle totalt 339 042 aktier i Smart Eye emitteras i delar om 84 301 aktier ett år efter förvärvets tillträde, och 254 741 aktier två år efter förvärvets tillträde.

Mot bakgrund av ovan har styrelsen för Smart Eye, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 28 april 2022, fattat beslut om en nyemission av 84 301 stamaktier. Rätt att teckna aktierna tillkommer endast totalt 10 tidigare aktieägare i Affectiva. Betalning ska ske genom kvittning. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen genomförs som en s.k. kvittningsemission där teckningslikviden erläggs genom kvittning av fordringar mot Smart Eye. Således är det inte möjligt att genomföra emissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Fordringarna som ska erläggas i Smart Eye-aktier motsvarar 20 105 788,5 kronor. Sålunda ska de tidigare aktieägarna i Affectiva erhålla totalt 84 301 aktier i Smart Eye till täckande av nämnda fordringar. Teckningskursen uppgår till 238,5 kronor per aktie och är baserad på den volymviktade betalkursen för Smart Eye-aktien på Nasdaq First North Growth Market under de tio (10) handelsdagarna före ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet.

Genom nyemissionen kommer Smart Eyes aktiekapital att öka med 8 430,1 kronor från 2 214 865 kronor till 2 223 295,1 kronor. Antalet aktier kommer öka med 84 301 från 22 148 650 till 22 232 951.

För mer information:

Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: anders.lyrheden@smarteye.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juni 2022 kl. 17.00 CEST.

Om Smart Eye

Smart Eye är världsledande inom Human Insight AI, teknik som förstår, stöder och förutspår mänskligt beteende i komplexa miljöer. Vi överbryggar avståndet mellan människor och maskiner för en säker och hållbar framtid.

I dag är vår teknik integrerad i nästa generations fordon och leder vägen mot människocentrerade transportlösningar genom Driver Monitoring-system och Interior Sensing-system. Inom forskning erbjuder vår teknik oöverträffade insikter inom fordons-, luftfarts- och rymdindustri, hjälpmedelsteknik, media och marknadsföring, psykologi och många fler områden. Vårt dotterbolag Affectiva är banbrytande inom Emotion AI och kopplar ihop maskininlärning med mänsklig empati för att få en djupare förståelse för hur konsumenter interagerar med medieinnehåll, produkter och tjänster, inom fordon, medier och underhållning, marknadsforskning med mera. Vårt dotterbolag iMotions erbjuder världens ledande mjukvaruplattform för analys av biosensorer, som i realtid synkroniserar data från flera olika sensorer.

Smart Eye grundades 1999, med huvudkontor i Sverige och ytterligare kontor i USA, Storbritannien, Tyskland, Danmark, Egypten, Singapore, Kina och Japan. Vi är sedan 2016 ett börsnoterat företag, och våra kunder inkluderar NASA, Nissan, Boeing, Honeywell, Volvo, GM, BMW, Geely, Harvard University, mer än 1 300 forskningsorganisationer runt om i världen, 70% av världens största annonsörer och 28% av Fortune Global 500-företagen.

Besök www.smarteye.ai för mer information.

Besök vår investerarweb för mer finansiell information: http://www.corp.smarteye.se/sv/.

Smart Eye är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller certifiedadviser@penser.se.

För mer information:


Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: anders.lyrheden@smarteye.se

Om Smart Eye


Smart Eye är världsledande inom Human Insight AI, teknik som förstår, stöder och förutspår mänskligt beteende i komplexa miljöer. Vi överbryggar avståndet mellan människor och maskiner för en säker och hållbar framtid.

I dag är vår teknik integrerad i nästa generations fordon och leder vägen mot människocentrerade transportlösningar genom Driver Monitoring-system och Interior Sensing-system. Inom forskning erbjuder vår teknik oöverträffade insikter inom fordons-, luftfarts- och rymdindustri, hjälpmedelsteknik, media och marknadsföring, psykologi och många fler områden. Vårt dotterbolag Affectiva är banbrytande inom Emotion AI och kopplar ihop maskininlärning med mänsklig empati för att få en djupare förståelse för hur konsumenter interagerar med medieinnehåll, produkter och tjänster, inom fordon, medier och underhållning, marknadsforskning med mera. Vårt dotterbolag iMotions erbjuder världens ledande mjukvaruplattform för analys av biosensorer, som i realtid synkroniserar data från flera olika sensorer.

Smart Eye grundades 1999, med huvudkontor i Sverige och ytterligare kontor i USA, Storbritannien, Tyskland, Danmark, Egypten, Singapore, Kina och Japan. Vi är sedan 2016 ett börsnoterat företag, och våra kunder inkluderar NASA, Nissan, Boeing, Honeywell, Volvo, GM, BMW, Geely, Harvard University, mer än 1 300 forskningsorganisationer runt om i världen, 70% av världens största annonsörer och 28% av Fortune Global 500-företagen.
 
Besök www.smarteye.ai för mer information. 

Besök vår investerarweb för mer finansiell information: http://www.corp.smarteye.se/sv/

Smart Eye är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller certifiedadviser@penser.se.

Bifogade filer


Smart Eye genomför nyemission av aktier genom kvittning av fordringar

Författare MFN