Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

Smart Eye: Kommuniké från årsstämma den 8 maj 2020

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman
avseende verksamhetsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman
avseende verksamhetsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

· Beslutades om arvode till styrelsen med 350 000 kr till styrelseordförande, 225 000 kr till styrelsens vice ordförande samt 150 000 kr till övriga styrelseledamöter.

· Beslutades om val av styrelse enligt följande:

o Anders Jöfelt (omval) - styrelseordförande

o Mats Krantz (omval)

o Magnus Jonsson (omval)

o Lars Olofsson (omval) - vice styrelseordförande

o Cecilia Wachtmeister (omval)

o Eva Elmstedt (omval)

· Omvaldes Deloitte som revisor med Harald Jagner som huvudansvarig revisor.

· Beslutades att införa ett incitamentsprogram genom riktad emission av högst 100 000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna högst 100 000 aktier. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall tillkomma ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda inom koncernen.

· Beslutades att införa ett incitamentsprogram genom riktad emission av högst 40 000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna högst 40 000 aktier. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall tillkomma styrelseledamöterna Lars Olofsson, Cecilia Wachtmeister, Magnus Jonsson och Eva Elmstedt.

· Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission av aktier om högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet i Bolaget i enlighet med styrelsens förslag.

Göteborg 11 maj 2019

För mer information:
Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: anders.lyrheden@smarteye.se

Om Smart Eye
Sedan 1999 har Smart Eye utvecklat AI i form av eyetrackingteknik som
förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar.
Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser
kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala
status.

Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper
bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga
transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger
nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder
vägen mot nya insikter inom rymd-, flygplans-, och försvarsindustrin,
psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk forskning.

Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns
även i Detroit, USA, Tokyo, Japan och Chongqing, Kina. Utöver dessa
egna kontor, har Smart Eye även partners, återförsäljare och
distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes
lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och
kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som
US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo och GM,
för att nämna några.

Smart Eyes verksamhet är organiserad inom tre affärsområden,
Research Instruments, Automotive Solutions och Applied AI Systems
(AIS). Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade
eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom
Automotive Solutions tillhandahåller bolaget eyetrackingmjukvara för
integration i fordon. Inom AIS tillhandahålls både en mjukvara och
hårdvara för integration av eyetracking i fordon, specifikt designad
för eftermarknaden inom framförallt kollektivtrafik och kommersiella
fordon.

Besök www.smarteye.ai för mer information.

Besök vår investerarweb för mer finansiell information:
http://www.corp.smarteye.se/sv/

Informationen ovan lämnades för offentliggörande den 11 maj 2020 kl.
10:00.

Smart Eye är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser
Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller
certifiedadviser@penser.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/smart-eye/r/kommunike-fran-arsstamma-den-8-ma...
https://mb.cision.com/Main/15057/3108490/1245423.pdf

Författare Cision News