Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-22

Smart Eye: Smart Eye har genomfört en riktad nyemission om cirka 200 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN,
AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER
OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. YTTERLIGARE
RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I
SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Smart Eye har med stöd av det bemyndigande som styrelsen
erhöll på årsstämman den 15 maj 2019, beslutat om en riktad
nyemission av 1 972 041 nya aktier (motsvarande cirka 15,0 procent av
antalet utestående aktier och röster) till en teckningskurs om 101,50
kronor per aktie ("Nyemissionen"), vilket innebär att Bolaget
tillförs 200 162 161,50 kronor före emissionskostnader.
Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat
bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om 1,6 procent
jämfört med stängningskursen på Nasdaq First North den 21 maj 2019.
Första AP-fonden går in som ny storägare i Smart Eye efter att ha
tilldelats 1 000 000 aktier, motsvarande drygt hälften av
Nyemissionen, och blir därmed Bolagets tredje största ägare med 6,6
procent av aktier och röster efter Nyemissionen. Sammantaget
tilldelades fem stora nordiska institutioner, inklusive Första
AP-fonden, cirka 75 procent av Nyemissionen.

Styrelsen för Smart Eye har beslutat att avvika från företrädesrätten
för att säkerställa en så tids- och kostnadseffektiv finansiering som
möjligt av den fortsatta utvecklingen av verksamheten och ett utökat
erbjudande mot den kinesiska marknaden, så att Bolaget kan täcka sitt
finansieringsbehov fram tills att erhållna och potentiellt
tillkommande kunder börjar generera tillräckligt stora intäkter för
att täcka Bolagets kostnader.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 13,0 procent av
aktiekapitalet i förhållande till antalet aktier i Smart Eye efter
Nyemissionen, varvid antalet utestående aktier ökar med 1 972 041
från 13 146 943 till 15 118 984 och aktiekapitalet ökar med 197
204,10 kronor från 1 314 694,30 kronor till 1 511 898,40 kronor.

Flera stora aktieägare, bland annat styrelseordförande Anders Jöfelt,
styrelseledamot Mats Krantz och VD Martin Krantz, har ingått
lockup-förbindelser om att, med sedvanliga undantag, inte sälja
aktier i Smart Eye under en period om 180 kalenderdagar efter
likviddatum. Dessutom har Bolaget ingått ett åtagande, med sedvanliga
undantag, att inte genomföra ytterligare aktieemissioner under en
period om 90 kalenderdagar efter likviddatum.

Carnegie Investment Bank AB (publ) har agerat sole bookrunner och
Advokatfirman Vinge har agerat legal rådgivare i samband med
Nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: anders.lyrheden@smarteye.se

Detta är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 maj 2019 kl. 08:00 CEST.

Om Smart Eye
Sedan 1999 har Smart Eye utvecklat AI i form av eyetrackingteknik som
förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar.
Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser
kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala
status.

Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper
bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga
transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger
nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder
vägen mot nya insikter inom rymd-, flygplans-, och försvarsindustrin,
psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk forskning.

Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i
Detroit, USA, Tokyo, Japan och Chongqing, Kina. Utöver dessa egna
kontor, har Smart Eye även partners, återförsäljare och distributörer
på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används
över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande
forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force,
NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo och GM, för att nämna
några.

Smart Eyes verksamhet är organiserad inom två affärsområden, Research
Instruments och Automotive Solutions. Inom Research Instruments
tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning
och analys av mänskligt beteende. Inom Automotive Solutions
tillhandahåller bolaget eyetrackingmjukvara för integration i fordon.

För mer information, vänligen besök www.smarteye.ai

Smart Eye är noterade på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är
bolagets Certified Adviser och nås på +46-8-463 8000 eller
certifiedadviser@penser.se.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att
förvärva eller teckna, några värdepapper i Smart Eye i någon
jurisdiktion, varken från Smart Eye eller från någon annan.
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande
utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva
eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får
inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett
undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S.
Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas
eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag
från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven
enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några
värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt
erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
direktiv 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") och har inte blivit
godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Smart
Eye har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier
eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har
tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I
varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till
"kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt
Prospektdirektivets definition.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och
riktas till, "kvalificerade investerare" så som definierats som (i)
professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den
brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) omfattas av artikel
49(2)(a) till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av Order
(gemensamt benämnda "Relevanta Personer"). En investering eller en
investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien
enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att
genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta
Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta
pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon
annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller
distribution av denna information skulle stå i strid med gällande
regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner
eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än
vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning
kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta
pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga
regler i respektive jurisdiktion. Informationen i detta
pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör
inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte
enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller
dess riktighet eller fullständighet.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som
återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande
förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter,
finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad
tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget
verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska
fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta",
"förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "ska", "bör",
"kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras
negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i
detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin
tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att
förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är
rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att
inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden
grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för
risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller
resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de
framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer.
Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra
viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig
väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda
i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget
garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i
detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något
ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta
pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera
uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande
händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade
uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och
framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser
endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan
föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att
granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar
av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.