Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-21

Smart Eye: Smart Eye tillkännager avsikt att genomföra riktad nyemission om upp 15 procent av antalet utestående aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN,
AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER
OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. YTTERLIGARE
RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I
SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Riktad emission
Smart Eye AB (publ) ("Smart Eye" eller "Bolaget") meddelar idag att
Bolaget, baserat på bemyndigandet från styrelsen vilket gavs på
Bolagets årsstämma som avhölls den 15 maj 2019, avser att genomföra
en nyemission om upp till 1 972 041 aktier (motsvarande upp till 15
procent av antalet utestående aktier och röster) riktad till
institutionella investerare ("Nyemissionen"). Bolaget har anlitat
Carnegie Investment Bank AB (publ) som sole bookrunner för
Nyemissionen. Teckningskursen och det totala antalet nya aktier i
Nyemissionen kommer att bestämmas genom ett accelererat
bookbuildingförfarande ("Bookbuilding").

Bookbuilding kommer inledas omedelbart efter detta meddelande.
Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas äga rum
innan Nasdaq First North öppnar klockan 09:00 CEST den 22 maj 2019.
Tidpunkt för avslut av Bookbuilding, prissättning och allokering
beslutas av Bolaget. Bolaget kommer meddela resultatet av
Nyemissionen i ett pressmeddelande efter avslutad Bookbuilding.

Marknaden för Automotive Solutions fortsätter vara mycket stark och
överträffar Smart Eyes redan höga förväntningar, och Bolaget står
fortsatt starkt i den globala konkurrensen för design wins av
eyetrackingteknik, vilket inte längre är begränsat till premiumbilar
utan alltmer når massmarknaden med förestående modeller i stora
volymer. Detta manifesteras i flertalet nyligen vunna design wins för
Smart Eye i nya geografiska områden så som t.ex. Japan. Flera nya
upphandlingsprocesser är på gång i Asien, Europa och Nordamerika och
kommer fastläggas under nuvarande år. Smart Eye förväntar sig
försvara sin marknadsledande position. Vidare har det skett
regulatorisk och lagstiftande aktivitet till Smart Eyes fördel.
Sammantaget innebär detta att den stora marknadspotential som
identifierats sedan en tid tillbaka blivit alltmer åtkomlig och nära
förestående. För att till fullo kunna kapitalisera på nya och
förväntade design wins samt på den geografiska expansionen, ser Smart
Eye ett behov att rekrytera fler talangfulla medarbetare och att
investera i verksamheten för att upprätthålla Bolagets ledande
position och maximera dess långsiktiga tillväxtpotential.

Kina, världens största bilmarknad, har påbörjat regulatoriska
processer för att implementera förarövervakningssystem i fordon.
Detta initiativ är inte begränsat till endast nya bilar utan
förväntas beröra även delar av den befintliga flottan vilket skulle
öppna upp ytterligare möjligheter i retrofit-marknaden. Smart Eye har
sedan en tid tillbaka följt utvecklingen i Kina noggrant och har, i
ljuset av den stora marknadspotentialen, beslutat sig för att
utforska möjligheten att lansera ett erbjudande där. Den nuvarande
affärsmodellen, som fokuserar på mjukvara, kan komma att kompletteras
för att anpassas till behoven på den kinesiska marknaden.

Styrelsen i Smart Eye har beslutat att avvika från företrädesrätten
för att säkerställa en så tids- och kostnadseffektiv finansiering som
möjligt av den fortsatta upptrappningen av verksamheten och
utvecklandet av ett erbjudande mot den kinesiska marknaden, så att
Bolaget kan täcka sitt finansieringsbehov fram tills att erhållna och
potentiellt tillkommande kunder börjar generera tillräckligt stora
intäkter för att täcka Bolagets kostnader.

Nyemissionen förutsätter bland annat att Smart Eyes styrelse, efter
att Bookbuilding avslutats, beslutar att emittera nya aktier med stöd
av bemyndigandet från årsstämman som avhölls den 15 maj 2019.

Rådgivare

I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat Carnegie Investment
Bank som sole bookrunner och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

För mer information:
Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: anders.lyrheden@smarteye.se

Detta är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 maj 2019 kl. 17:30 CEST.

Om Smart Eye
Sedan 1999 har Smart Eye utvecklat AI i form av eyetrackingteknik som
förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar.
Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser
kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala
status.

Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper
bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga
transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger
nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder
vägen mot nya insikter inom rymd-, flygplans-, och försvarsindustrin,
psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk forskning.

Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i
Detroit, USA, Tokyo, Japan och Chongqing, Kina. Utöver dessa egna
kontor, har Smart Eye även partners, återförsäljare och distributörer
på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används
över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande
forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force,
NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo och GM, för att nämna
några.

Smart Eyes verksamhet är organiserad inom två affärsområden, Research
Instruments och Automotive Solutions. Inom Research Instruments
tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning
och analys av mänskligt beteende. Inom Automotive Solutions
tillhandahåller bolaget eyetrackingmjukvara för integration i
fordon.För mer information, vänligen besök www.smarteye.ai

Smart Eye är noterade på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är
bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller
certifiedadviser@penser.se.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att
förvärva eller teckna, några värdepapper i Smart Eye i någon
jurisdiktion, varken från Smart Eye eller från någon annan.
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande
utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva
eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får
inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett
undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S.
Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas
eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag
från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven
enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några
värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt
erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
direktiv 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") och har inte blivit
godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Smart
Eye har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier
eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har
tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I
varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till
"kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt
Prospektdirektivets definition.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och
riktas till, "kvalificerade investerare" så som definierats som (i)
professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den
brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) omfattas av artikel
49(2)(a) till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av Order
(gemensamt benämnda "Relevanta Personer"). En investering eller en
investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien
enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att
genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta
Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta
pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon
annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller
distribution av denna information skulle stå i strid med gällande
regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner
eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än
vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning
kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta
pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga
regler i respektive jurisdiktion.

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som
bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En
investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i
detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som
återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande
förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter,
finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad
tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget
verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska
fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta",
"förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "ska", "bör",
"kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras
negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i
detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin
tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att
förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är
rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att
inträffa eller visa sig vara korrekta. Efterso...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.