Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-21

SolTech Energy: Bokslutskommuniké Advanced SolTech Sweden AB (publ) januari - december 2018

Advanced SolTech Sweden AB (publ), ("ASAB") avger rapport för perioden
januari - december 2018. ASAB ägs till 51 procent av SolTechs Energy
Sweden AB (publ) ("SolTech") och till 49 procent av SolTechs
kinesiska partner Advanced Solar Power Hangzhou Inc. ("ASP"). I kraft
av SolTechs ägande ingår Bolagets räkenskaper därmed i den
koncernredovisning som också redovisats av SolTech den 21 februari
2019.

ASAB:s funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera den
verksamhet i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech
Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE).

Periodens resultat efter skatt uppgår till 2 984 jämfört med (- 2 269)
KSEK samma period föregående år. Balansomslutningen uppgick till 435
564 (75 634) KSEK och eget kapital till 8 189 (5 206) KSEK.

Nästa rapport avges i samband med SolTech Energys kvartalsrapport för
Q1, 2019 den 25 april 2019.

Periodens resultat och bolagets ställning:

· Periodens resultat uppgick till 2 984 (- 2 269) KSEK.
· Räntenetto för perioden uppgick till 847 (164) KSEK.
· Kassaflödet uppgick till 20 828 (-1 948) KSEK.
· Räntebärande skulder uppgick till 411 914 (63 026) KSEK.
· Likvida medel vid periodens slut uppgick till 21 362 (534) KSEK.
· Direktinvestering i det kinesiska JV bolaget, ASRE om 54 000 KSEK
genomförd, vilket resulterat i ett ägande av 21,52 procent av
utestående aktier i ASRE.

Advanced SolTech Sweden AB (publ) - VD Frederic Telander i en
kommentar:

· I Kina fortsätter SolTech-koncernens samägda bolag ASRE att
utvecklas starkt. Omsättningen har under året mer än fördubblats till
48,8 MSEK att jämföra med 21 MSEK föregående år. Den anslutna
solenergikapaciteten i ASRE har under året ökat till 61 MW, att
jämföra med drygt 24,5 MW vid samma tidpunkt föregående år. Medtaget
de nära 7,5 MW som anslöts i januari månad 2019 och den
solenergiportfölj om 24,44 MW som ASRE är i processen att förvärva,
når man en kapacitet på nära 93 MW. Målet för 2019 är satt till 126
MW. Med den nyligen tecknade gröna obligationsramen med JOOL markets
om upp till 1 500 MSEK, varav 170 MSEK hittills nyttjats, finns goda
förutsättningar att nå 2019 års mål. Målet att år 2021 inneha en
installerad kapacitet om 605 MW som är fullt ansluten till elnätet
2022 ligger fast.

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB (publ) Tel: 08-441 88
46. E-post: frederic.telander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 februari 2019. Kl.
14,40 CET.

Advanced SolTech Sweden AB (publ) - ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har
SolTech-koncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar
Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom
utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina
som ägs och löpande underhålls av ASRE eller dess helägda lokala
dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter
i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och
kundfordringar). Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission
AB, telefonnummer +46 8 5030 1550. E-post: ca@mangold.seMer info på
www.advancedsoltech.com (http://www.soltechenergy.com/sv/solt2/)

Om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade
solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella,
offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre
skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för
produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina
där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva
solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som
produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi och
NP-Gruppen samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina.
SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq
Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 15 000 aktieägare.
Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00.
E-post: certifiedadviser@penser.se. Mer info på:
www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett med vår partner,
Advanced Solar Power Hangzhou Inc samägt bolag, Advanced SolTech
Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE). Affärsmodellen består i
att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller
solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för
anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års
avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s
löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till
kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu
ligger fokus på att bygga en orderstock för 2019 och framåt med målet
att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som
2022 är fullt driftsatt.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/soltech-energy/r/bokslutskommunike-advanced-so...
https://mb.cision.com/Main/2299/2746795/995515.pdf
https://mb.cision.com/Public/2299/2746795/a096b1408ac10727.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.