Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-14

Sonetel Aktiebolag: Halvårsrapport juli - december 2018

Perioden i sammandrag

Koncernen oktober - december 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 7,3 (6,3) MSEK.
· Rörelseresultatet ökade till -1,6 (-2,4) MSEK.
· Resultat före skatt uppgick till -1,7 (-2,5) MSEK.
· Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier uppgick till
-0,33 (-0,45) kr.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,6 (-0,9)
MSEK.

· Genomsnittligt antal anställda i koncernen 54 (75).
Koncernen juli - december 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 14,2 (12,5) MSEK.
· Rörelseresultatet ökade till -2,3 (-3,7) MSEK.
· Resultat före skatt uppgick till -2,4 (-3,8) MSEK.
· Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier uppgick till
-0,43 (-0,66) kr.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,5 (-2,1)
MSEK.

· Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 66% (77%) procent.
· Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 2,2 (11,1) MSEK.
· Aktiva företag senaste 3 månader uppgick till 25 332 (28 586).
· Genomsnittligt antal anställda i koncernen 53 (73).
VDs kommentarer

Efter 18 månaders utvecklingsarbete och tiotals miljoner i
investeringar så kan utrullningen av Sonetels nya tjänster - med
Artificiell Intelligens - äntligen påbörjas. Sonetels lanseringsår
har därmed inletts.

De åtgärder vi genomförde under 2018 gjorde att resultat och
kassaflöde förbättrades kraftigt under perioden jämfört med samma
period föregående år. Det här är en glädjande trend som vi fortsätter
att understödja med en rad aktiviteter.

Den befintliga tjänsten med internationella telefonnummer har uppvisat
måttlig tillväxt under 2018, men väntas ändå ge viss tillväxt
framöver.

Prisförändringen som genomförts februari 2019, kan ge uppemot 6 MSEK i
extra årsomsättning - under förutsättning att prishöjningen inte
skrämmer iväg alltför många kunder.

Den nya kundportalen, som är i färd att lanseras, är mobilanpassad -
till skillnad från den befintliga - och kan därtill språkanpassas -
vilket gör att nya segment av kunder kan nås. 37% av de som idag
söker efter tjänster av den typ Sonetel erbjuder, gör det från en
mobil. Att erbjuda dessa ett gränssnitt som möjliggör för dem att
kunna köpa från Sonetel innebär därmed en tillväxtmöjlighet.

Vi minskar därtill våra kostnader för telefonnummer fr o m mars 2019
genom byte av huvudleverantör.

De ökade intäkterna från prishöjningen i februari samt de minskade
kostnaderna för telefonnummer förväntas göra bolaget lönsamt och ge
ett positivt kassaflöde som överstiger det kommande årets
amorteringar. Ledningen undersöker därutöver möjligheten att ersätta
de lån som skall amorteras med nya lån för att skapa större
handlingsfrihet i samband med lanseringen av den nya tjänsten:
"Gratis kundtjänstautomatisering - med Artificiell Intelligens - för
små företag globalt".

Småföretag kan via den nya gratistjänsten få en omedelbar lösning för
att hantera inkommande text och röstkommunikation från kunder och
prospekts - med stöd av AI (Artificiell Intelligens).

En demonstration av tjänsten kan ses här:
https://beta.sonetel.com/en/demo/

Tjänsten - är såvitt ledningen känner till -världsunik. Marknaden -
d.v.s. små företag med en hemsida och 1-9 anställda - är gigantiskt.

Användandet av "Freemium" som affärsmodell - med ett kraftfullt
gratiserbjudande - väntas hjälpa till med den globala spridningen.

En rad extratjänster (SMS, samtal etc.) förväntas göra den
genomsnittlige gratiskunden lönsam eftersom Sonetels kostnad för att
leverera tjänsten till en ny kund är mycket låg. Premiumabonnemang -
för de kunder som vill slippa begränsningar i gratisvarianten samt få
tillgång till andra fördelar - kan därtill ge bolaget en god
vinstmarginal.

Vi använder redan den nya tjänsten som vår egen primära
kommunikationslösning och har redan hanterat över 6,000 kunddialoger
via tjänsten. Tjänsten har därtill blivit vårt primära verktyg för
internkommunikation.

Ett antal externa BETA-kunder är igång med tjänsten sedan några
månader.

Målsättningen är att tillgängliggöra delar av den nya tjänsten för
samtliga befintliga telefonikunder med Premium-abonnemang under
kalenderkvartal 1.

Lanseringsåret 2019 har inletts.

Henrik Thomé
VD och grundare

Kommentarer till verksamheten

Verksamheten under perioden

Bolagets försäljning under perioden uppgick till 14,2 MSEK, vilket kan
jämföras med 12,5 MSEK motsvarande kvartal föregående år.

Intäkter

Bolagets intäkter kom uteslutande från verksamheten med försäljning av
lokala telefonnummer världen över - med betalande kunder i över 170
länder.

Bolagets nya tjänst "AI-assisterad kundtjänst" var vid periodens slut
i testdrift med ett begränsat antal BETA-kunder.

De ökade intäkterna berodde primärt på att snittintäkten per kund inom
telefonnummerverksamheten höjts.

Kostnader

Kostnaden för byte av redovisningsbyrå samt övergång till
koncernredovisning var högre än väntat.

Totalt så beräknas ekonomifunktionen (inkl. CFO) ha kostat koncernen
ca 1 MSEK under perioden, vilket är ca 0,5 MSEK mer än budgeterat.

Ledningen har vidtagit åtgärder för att säkerställa att den framtida
kostnaden för ekonomifunktionen återförs till en rimlig nivå.

Bolaget har under december gjort stora förändringar vad gäller inköp
av telefonnummer för kunder. En tidigare grossist - som använts i
begränsad omfattning - har gjorts till primär leverantör för all
nyförsäljning. Förändringen möjliggör för Sonetel att spara pengar
genom att inte längre behöva ha ett eget lager av telefonnummer till
försäljning.

Ett nytt avtal har tecknats med den tidigare primära leverantören för
perioden mars 2019 till februari 2020 för hanteringen av befintliga
telefonabonnemang. Avtalet binder Sonetel till en minimikostnad om 30
KEUR per månad - att jämföra med 50KUSD som är minimikostnaden fram
till februari 2019.

Förändringen innebär en nettobesparing om ca 100-150 KSEK per månad
fr.o.m. mars 2019.

Besparingen är större i början av avtalsperioden än i slutet, eftersom
antalet abonnemang under perioden gradvis minskar hos den gamla
leverantören p.g.a. normal churn, samtidigt som antalet abonnemang
kommer öka hos den nya leverantören som en effekt av nyförsäljning.
Det innebär att en allt mindre del av minimiåtagandet om 30K EUR till
den gamla leverantören kommer kunna nyttjas.

Tillkommande besparingar kan därmed uppnås från mars 2020 om
relationen till den gamla primära leverantören då avslutas helt.
Detta kan dock medföra engångskostnader på uppemot 1,5 MSEK för flytt
av telefonnummer till ny primär leverantör. Alternativt kan avtal om
en ny förlängning på en lägre kostnadsnivå fr.o.m. mars 2020 träffas
med den gamla leverantören.

Kostnaden för personal i Indien var lägre under perioden jämfört med
samma period föregående år. Detta berodde primärt på att antalet
anställda i kundtjänst minskades kraftigt under våren/sommaren 2018,
som en följd av att tillgängligheten för kundtjänst begränsades till
vardagar och kontorstid i bolagets primära marknader (3:00 AM - 9:00
PM UTC).

Investeringar

Bolaget gjorde under perioden 5 MSEK i investeringar i utvecklingen av
den nya SaaS tjänsten "Gratis AI-assisterad kundtjänst för
småföretag" varav 3 MSEK bestod av aktiverade utvecklingskostnader
för personal i Indien.

Under samma period föregående år investerades ca 9,3 MSEK varav 3,6 i
form av aktiverade personalkostnader.

Resultat

Koncernen redovisade under perioden en förlust före skatt på -2,4 MSEK
vilket kan jämföras med -3,8 MSEK under samma period föregående år.

Resultatförbättringen beror framförallt på en minskning av de fasta
kostnaderna samt en ökning av intäkterna från
telefonnummerabonnemang.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats från -2,1
MSEK under samma period föregående år till -0,5 MSEK under perioden,
tack vare minskade kostnader och ökade intäkter.

Registrerade kundkonton

Antalet registrerade kundkonton (sedan starten) uppgick vid periodens
slut till

1 169 493.
Kundanskaffningen var svag under periodens slut p.g.a. av en temporär
minskning av antalet länder i vilka telefonnummer kunde erbjudas.
Detta berodde på en temporär lösning i samband med övergången till ny
primär leverantör av telefonnummer.

Detta påverkade nykundsförsäljningen negativt mellan den 18 december
och den 22 januari 2019.

Verksamhetens huvudsakliga fokus under perioden har legat på
färdigställandet av den nya tjänsten "Gratis AI-assisterad
kundtjänst" - som nu är i drift med testkunder.

Den nya tjänsten beskrivs på https://beta.sonetel.com och är den
verksamhet som den huvudsakliga framtida tillväxten förväntas komma
från.

Bolagets första ansökan om EU-bidrag för Horizon 2020 (Fas II)
avslogs. EUs expert-team gav ansökan ett betyg på 12.43 vilket var
något under den nivå på 13.00 som krävdes för att komma vidare till
nästa steg i selekteringen. Bolaget har rekommenderats att omarbeta
ansökan och ansöka på nytt, med målet att nå den bedömningsnivå som
krävs för att motta bidrag.

Verksamheten efter perioden

Bolaget har i januari inlämnat en justerad ansökan inom ramen för EUs
Horizon 2020 (fas II), för ett möjligt bidrag på ca 1,9 MEUR för
vidareutveckling av AI-tjänster. Även denna ansökan förväntas avslås.
Bolaget avser därför att inlämna ännu en justerad ansökan i april med
förhoppningen att i denna omgång slutligen motta bidraget.

Verksamheten har haft ett fortsatt fokus på förberedelserna inför
lanseringen av den nya tjänsten Gratis AI-assisterad kundtjänst.

Bolaget har under januari därtill slutfört integrationen med den nya
primära leverantören av telefonnummer.

Bolaget har den 1 februari 2019 genomfört prisförändringar som kan ge
upp till 6 MSEK i tillkommande årliga intäkter. Förändringarna
beskrivs här: https://sonetel.com/en/price-service-changes/

Väsentliga händelser under perioden

Bolaget har mottagit ett lån på 1,5 MSEK från Swedish General
Consulting AB vilket är ett bolag som ägs av Sonetels VD Henrik
Thomé. Lånet löper utan amortering i 18 månader med en årlig ränta om
8%. Lånet löper utan säkerhet.

Bolaget har därtill mottagit ett lån från Nordea på 4 MSEK. Lånet
löper med rak amortering i 60 månader, med en årlig ränta på 2,5%.
Lånet är villkorat bästa säkerhet med företagsinteckningar.

Bolagets tidigare CFO Peter Montgomery har lämnat bolaget för att
istället verka som heltid i eget bolag.

Väsentliga händelser efter perioden

Göran Karlsson har börjat som ny CFO på deltid fr.o.m. 1 januari 2019...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.