Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

Sonetel Aktiebolag: Kvartalsredogörelse jan-mar

Perioden i sammandrag

KONCERNEN JANUARI - MARS 2020

·
Nettoomsättningen uppgick till 7,1 (7,7) MSEK.

· Rörelseresultatet minskade till -1,3 (-0,5) MSEK.
· Resultat före skatt uppgick till -1,6 (-0,6) MSEK.
· Resultatet belastades med 0,9 MSEK i valutakursförluster varav 0,6
härrörde från internfaktureringen från dotterbolag i Indien till
moderbolaget i Sverige.

· Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier uppgick till
-0,28 (-0,18) kr.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,1 (1,5)
MSEK.

· Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 58 (66) procent.
· Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,4 (0,9) MSEK.
· Aktiva företag senaste 3 månader uppgick till 21 786 (24 044).
· Genomsnittligt antal anställda i koncernen var 50 (52).
· Årligt värde av aktiva abonnemang (ARR) vid periodens slut uppgick
till 23,2 (25,8) MSEK.

· Anskaffningskostnad per betalande kund (CAC) uppgick till 353
(464) kr.

· Tiden för återbetalning av kundanskaffningskostnaden (ROI) uppgick
till 13 (21) månader.

VDs kommentarer

Vi har under perioden prioriterat åtgärder med målsättningen att göra
verksamheten stabil, lönsam och kassaflödespositiv.Flertalet
indikatorer pekar nu i rätt riktning.

Vi minskar successivt de fasta kostnaderna med ca 50% genom
personalminskningar, lönesänkningar samt effektivisering av
marknadsföringen.

Vi har lanserat en ny prisstruktur för våra internationella
telefonnummer för att locka tillbaka de sällananvändare som vi skrämt
bort med successiva prishöjningar sedan början av 2018. Resultaten i
april indikerar att denna prisförändring lett till ca 40% ökning i
konverteringsgraden (till betalande kund). Den senaste månaden har
vi sett tillväxt i antalet abonnemang vecka för vecka - efter över
två års nedgång.

Vår kundanskaffningskostnad har minskats radikalt. Den genomsnittliga
marknadsföringskostnaden per ny betalande kund är nu återbetald inom
en månad.

Fokuset på lönsamhet och stabilisering av affären med telefonnummer
har dock inneburit att utrullningen av de nya tjänsterna med
artificiell Intelligens tillfälligt har fått mindre fokus.

Covid-19 ledde i mars till kraftigt minskade samtalsvolymer och
minskat inflöde av nya kunder. Sedan dess har en god återhämtning
skett.

All personal i Indien jobbar nu hemifrån.

Till skillnad från andra Indiska IT-bolag som rapporterar
produktivitetssänkningar på 70-80% p.g.a. samhällsnedstängningen så
bedömer ledningen att den Indiska verksamheten har en produktivitet
som ligger över 100% av normal nivå. Vi har därför valt att säga upp
alla kontorsavtal.

Bolagets tjänster är väl lämpade för den nya värld som Covid-19 tycks
leda till;

·
Vår affärsmodell är optimal för ekonomiskt pressade småföretagare -
eftersom instegstjänsterna är gratis.

· Vi har unika tjänster som hjälper företagare öka försäljning och
delautomatisera kunddialoger, vilket minskar behovet av personal.

· Tjänsterna möjliggör därtill internkommunikation och hemarbete.
Ledningen anser därmed att bolaget nu är väl positionerat inför
framtiden.

Henrik Thomé
VD och grundare

Kommentarer till verksamheten

VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN

Bolagets försäljning under kvartalet uppgick till 7,1 MSEK, vilket kan
jämföras med 7,7 MSEK motsvarande kvartal föregående år.

Faktorer som påverkade intäkterna

Följande faktorer påverkade intäkterna.

Den nya chatt-tjänsten med AI

Den nyligen lanserade tjänsten med kundchattfunktion för småföretag -
med stöd av artificiell intelligens - har god tillväxt.

Verksamheten representerar dock - i detta tidiga skede - en liten del
av bolagets intäkter.

Telefonnumertjänsten

Ca 99% av intäkterna härrör fortfarande från affärsområdet med
internationella lokala telefonnummer med global vidarekoppling.

Intäkterna från detta affärsområde påverkades primärt av den
nedåtgående trend vad gäller antalet aktiva användare - som pågått
sedan en prishöjning infördes i februari 2018.

Ledningen konstaterar att prishöjningar 2018 samt 2019 gjort Sonetel
mindre attraktivt i kategorin sällananvändare vilket föranlett
nedgången.

Under 2018 samt 2019 uppvägdes nedgången av prishöjningar i februari
respektive år.

Samtidigt konstaterade ledningen att de höjda priserna fortfarande låg
väsentligt under vad kunder med affärskritiska behov var villiga att
betala.

För att bryta den negativa trenden och åter nå kategorin
sällananvändare, samt maximera intäkterna från kunder med
affärskritisk användning introducerades en ny prissättning i mars
2020 som innebar att telefonnummer med basfunktionalitet åter kunde
fås till samma pris som 2017.

Ett lokalt nummer från USA kostar därmed åter $1,99 per månad

Affärsfunktionalitet såsom talsvar och visning av nummer etc. -
debiteras nu istället extra i form av ett "Business package" som
kostar ca 50 SEK per nummer och som även inkluderar en samtalspott
med motsvarande belopp.

Detta innebär i praktiken en prisökning för kunder med affärskritiska
behov.

Befintliga abonnemang påverkas inte.

Förändringen driftsattes i mars och hade därmed en liten effekt på
perioden.

Extradebitering för gamla nummer

Fr.o.m. mars 2020 så debiterar bolaget kunder med gamla nummer ca 18
KUSD extra per månad.

Covid-19

Samtalsvolymerna minskade med ca 25% under andra hälften av mars
vilket sänkte intäkterna med ca -0,1 MSEK jämfört med februari. Denna
minskning antas bero på Covid-19. Kunder i USA stod för en stor andel
av minskningen.

Kostnader

Kostnaden för annonsering var ca 1 MSEK under perioden, jämfört med
1,5 MSEK under samma period föregående år.

Ledningen beslutade i slutet av mars att minska kostnaderna genom att
reducera personalstyrkan i Indien samt sänka lönerna. Detta minskar
kostnaden för den indiska verksamheten med ca 37%. Effekten från
denna kostnadsbesparing får effekt efter periodens utgång.

Valutakursförlust

Resultatet belastades av ca 0,9 MSEK i valutakursförluster varav 0,6
MSEK härrörde från internfaktureringen mellan dotterbolaget i Indien
samt moderbolaget i Sverige.

Valutakursförlusten uppstår eftersom det indiska bolaget fakturerar
moderbolaget med 20% påslag på havda kostnaden i enlighet med praxis
vad gäller transferavtal mellan dotter och moderbolag i olika länder.

Detta påslag är borträknat i koncernredovisningen.

Fakturorna betalas inte direkt eftersom det skulle innebära att
överskott ansamlas i dotterbolaget. För att undvika det så betalas
fakturor först när medlen behövs för driften av verksamheten i
Indien.

Eftersom tiden från det att dotterbolaget ställer ut en faktura till
dess att den blir betald ökar, så ökar även bolagets påverkan p.g.a.
fluktrationer i växelkurser mellan SEK, USD och INR.

Resultat

Koncernen redovisade under kvartalet en förlust före skatt på -1,6
MSEK vilket kan jämföras med -0,6 MSEK under samma period föregående
år.

Registrerade kundkonton

Antalet registrerade kundkonton (sedan starten) uppgick vid periodens
slut till 1 563 489.

Det aggregerade antalet historiskt betalande kunder var vid periodens
utgång 155 649.

TILLVÄXT AV AKTIVA ANVÄNDARE * Mar-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20
Aktiva företag under månaden 19 580 16 557 16 535 16 277 18 174
Aktiva användare under månaden 32 029 27 150 27 031 26 634 29 182
Aktiva företag senaste 3 månader ** 24 044 21 989 21 078 20 590 21 786
Aktiva användare senaste 3 månader ** 37 398 33 805 32 529 31 788
33 408

* Se avsnittet "Definitioner" i kvartalsredogörelsen
** Senaste 3 månader inkluderar den angivna månaden samt de omedelbart
föregående två månaderna

Kundanskaffning

3 391 nya betalande kunder anskaffades under perioden, jämfört med 3
865 under samma period föregående år.

Kundanskaffningskostnaden (CAC) låg på 402 SEK vilket gav en
återbetalningstid (ROI) per kund på 13 månader. Under samma period
föregående år låg CAC på 511 SEK och ROI på 21 månader.

I mars månad hade CAC sjunkit till 294 SEK, vilket gav ett ROI på 7
månader.

Marknadsföring

Ett tjugotal videofilmer producerades för att testa marknadsföring på
Facebook med olika målgrupper, budskap etc.

Det har dock inte varit möjligt att få en rimlig
kundanskaffningskostnad. Ledningen väljer därför tillsvidare att
pausa Facebook som marknadsföringskanal för direktförsäljning.

Eftersom Sonetels kundtjänst varit hårt belastade av ärenden kring
förändringarna i telefonitjänsten så har det under perioden inte
varit möjligt att göra några utskick av marknadsföring via email till
de över 1 miljon företag som har ett Sonetelkonto.

Nyttjande av nya tjänster

Antalet företag som aktivt använder Sonetel's chattfunktion på
hemsidan fortsatte att öka med en månatlig genomsnittlig tillväxt på
+12% under perioden.

Vid periodens slut hade 1 334 företag installerat Sonetels
chattfunktion på den egna hemsidan.

Finansiering

Bolaget har upptagit ett mindre amorteringsfritt lån från ALMI på 0,5
MSEK med löptid 12 månader och med en årlig ränta på 4,7%.

Flera långivare, däribland Nordea och ALMI, har givit bolaget anstånd
med amorteringar.

Bolaget har fortfarande ett outnyttjat låneutrymme på 1 MSEK inom
ramen för den låneram som avtalades med en långivare i februari.

Försäljning och marknadsföring

Under april fick bolaget 950 nya betalande kunder.

Kostnadsnivån för marknadsföring låg i april på en nivå motsvarande ca
0,4 MSEK per kvartal vilket är 60% lägre än under
perioden.Konverteringsgraden på klick från Googleannonser till
betalande kund förbättrats från 0,75% under perioden till 1,05% -
vilket motsvarar en förbättring med ca +40%.

Kundanskaffningskostnaden per kund (CAC) sjönk till 281 SEK med en
återbetalningstid per kund (ROI) låg i april på 6 månader.

Återbetalningstiden för marknadsföringen per kund (ROAS) låg i april
på mindre än 1 månad.

Trots den kraftigt reducerade marknads-föringsbudgeten ökade antalet
nya betalande kunder per dag under slutet av april ...

Författare Cision News