Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-27

Sonetel Aktiebolag: Kvartalsredogörelse jul-sep 2019

Perioden i sammandrag

Koncernen juli - september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 7,3 (6,8) MSEK.
· Rörelseresultatet ökade till -0,0 (-0,7) MSEK.
· Resultat före skatt uppgick till -0,1 (-0,7) MSEK.
· Resultatet belastades med 0,5 MSEK i valutakursförluster på
internfaktureringen från dotterbolag i Indien till moderbolaget i
Sverige.

· Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier uppgick till
-0,01 (-0,10) kr.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,0 (0,1)
MSEK.

· Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 60 (73) procent.
· Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,4 (0,9) MSEK.
· Aktiva företag senaste 3 månader uppgick till 23 055 (26 259).
· Genomsnittligt antal anställda i koncernen 52 (53).

VDs kommentarer

År 2017 tog vi in finansiering för att bygga en ny unik
Freemium-tjänst för hantering av kundtjänst i småföretag globalt -
med stöd av artificiell intelligens. I slutet av augusti 2019 togs
tjänsten i kommersiell drift.

Tillväxtpotentialen i den nya AI-tjänsten är lika hög nu som när vi
startade utvecklingen 2017.

Den gamla affären - med internationella lokala telefonnummer - har
dock behandlats styvmoderligt - givet vårt fokus på utvecklingen av
den nya tjänsten. Detta har haft en negativ inverkan på tillväxten
de senaste två åren.

Kommande satsningar på lokaliseringar kan dock stärka tillväxten även
i den gamla telefonnummerverksamheten. Vi har fortfarande enbart stöd
för engelska i vår kundportal. Vi har inga betalmetoder som fungerar
för kunder i t.ex. Kina. Vi har inte stöd för lokala valutor ännu -
vilket gör det besvärligt för småföretag att bokföra våra kvitton.
Ökat stöd för fler språk, lokala valutor och betalmetoder kan därmed
göra såväl den gamla som nya tjänsten tillgänglig för betydligt fler.

Fokus kring den nya AI-tjänsten ligger nu på att testa olika former av
marknadsföring och samla data kring kundvärde och kundbeteende, i
syfte att möjliggöra en mer storskalig marknadsföring i nästa fas.

Marknaden för den nya AI-tjänsten bedöms vara gigantisk med ca 60
miljoner potentiella kunder och med fortsatt kraftig tillväxt.

Såvitt vi vet, finns det fortfarande inget annat företag globalt som
erbjuder en motsvarande tjänst.

Indikationerna från de tidiga användarna pekar därtill på en högre
betalningsvilja än vad vi tidigare förmodat

Med tillförsikt kan vi därmed nu lämna produktutvecklingsfasen - och
istället lägga vårt fokus på den globala lanseringen.

Henrik Thomé
VD och grundare

Kommentarer till verksamheten

Verksamheten under perioden

Bolagets försäljning under kvartalet uppgick till 7,3 MSEK, vilket kan
jämföras med 6,8 MSEK motsvarande kvartal föregående år.

Faktorer som påverkade intäkterna
Intäkterna påverkades primärt av prishöjningen på
telefonnummertjänsten i februari 2019. Den ökade snittintäkten per
kund kompenserade den minskade mängden aktiva kunder på den tjänsten.

Intäkterna påverkas även av säsongsmässiga variationer i mängden
förnyelser av 1 och 3-årsabonnemang. Variationerna är kopplade till
när på året kampanjer för övergång till årsabonnemang genomförts
tidigare år.

AI-tjänsten lanserades i slutet av augusti och var under perioden i
ett för tidigt skede för att ha någon väsentlig påverkan på
intäkterna

Kostnader
Kostnaden för den Indiska verksamheten minskade jämfört med samma
period förra året.

Investeringar
Bolaget investerade totalt 3,9 MSEK i utveckling av SaaS-plattformen,
varav ca 1,7 MSEK för utvecklingsarbete utfört av det indiska
dotterbolaget, samt ca 1,7 MSEK för arbete utfört av den polska
appleverantören inom ramen för det ramavtal där utvecklingsarbete
betalas av över 3 år.

Resultat
Koncernen redovisade under kvartalet en förlust före skatt på -0,1
MSEK vilket kan jämföras med -0,7 MSEK under samma period föregående
år.

Valutakursförlust
Resultatet belastades av ca 0,5 MSEK i valutakursförluster i
internfaktureringen mellan dotterbolaget i Indien samt moderbolaget i
Sverige.

Valutakursförlusten uppstår eftersom det indiska bolaget fakturerar
moderbolaget med 20% påslag på havda kostnaden i enlighet med praxis
vad gäller transferavtal mellan dotter och moderbolag i olika länder.

Detta påslag är borträknat i koncernredovisningen.

Fakturorna betalas inte direkt eftersom det skulle innebära att
överskott ansamlas i dotterbolaget. För att undvika det så betalas
fakturor först när medlen behövs för driften av verksamheten i
Indien.

Eftersom tiden från det att dotterbolaget ställer ut en faktura till
dess att den blir betald ökar, så ökar även bolagets påverkan p.g.a.
fluktrationer i växelkurser mellan SEK, USD och INR.

Skuldavskrivning
Resultatet förbättrades med 0,5 MSEK, genom att en leverantörsskuld
skrevs av, vilket redovisas under övriga rörelseintäkter.
Leverantörsskulden uppstod i samband med avslutandet av ett
fastprisåtagande 2010. Leverantören har inte kontaktat Sonetel under
de senaste 5 åren. Konsultkostnaden hade ursprungligen aktiverats och
hade till stor del skrivits av.

Registrerade kundkonton
Antalet registrerade kundkonton (sedan starten) uppgick vid periodens
slut till 1 372 443.

Det aggregerade antalet historiskt betalande kunder var vid periodens
utgång 148 715.

TILLVÄXT AV AKTIVA ANVÄNDARE * Sep-18 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19
Aktiva företag under månaden 21 026 17 738 17 740 17 894 18 692
Aktiva användare under månaden 33 762 29 405 29 296 29 494 30 365
Aktiva företag senaste 3 månader ** 26 259 22 567 22 159 22 074 23 055
Aktiva användare senaste 3 månader ** 39 987 35 615 35 041 34 629
35 655

* Se avsnittet "Definitioner" i kvartalsredogörelsen.
** Senaste 3 månader inkluderar den angivna månaden samt de omedelbart
föregående två månaderna.

Raheel - en ung entreprenör från Pakistan som söker lyckan i London -
är en

av Sonetels över 100,000 betalande kunder.
Förbättrat kundbetyg
Ett bolags betyg på nätet har en avgörande betydelse för dess förmåga
att attrahera kunder.

Sonetels betyg hos Trustpilot har efter lanseringen av de nya
tjänsterna förbättrats från AVERAGE (3.6) till GREAT (4.1) - baserat
på över 1,000 kundrecensioner.

Betyget har efter periodens utgång fortsatt att öka till 4.2. Om
bolaget når 4.3 så ändras betyget till EXCELLENT vilket kan ha en
ytterligare positiv inverkan på nyförsäljningen.

Nyttjande av ny AI-tjänst
Antalet företag som aktivt använder Sonetel's chattfunktion på
hemsidan ökar kraftigt sedan lanseringen i augusti.

Chattfunktionen integrerades under perioden med Weebly - en amerikansk
tjänst för drift av hemsidor som hanterar över 50 miljoner hemsidor.
Integrationen underlättar för Sonetels och Weeblys kunder att
installera Sonetels chattfunktion på hemsidor som är driftsatta hos
Weebly.

Sonetel erbjuder inom ramen för den nya tjänsten även nya mobila appar
till personalen i småföretag. Även dessa visade på snabb tillväxt.

Den nya Androidappen hade vid periodens utgång en betygsättning på ca
4.5 på Google Playstore. Detta kan jämföras med Sonetels gamla
Androidapp som enbart går att använda för att ringa billiga
internationella samtal, och som har ca 3.3 som betyg.

Den nya iPhoneappen har inte fått något betyg på App store ännu
eftersom det är en mindre andel av Sonetels användare som har iPhone.

Kundvärde telefonnummerkunder
Sonetel har erbjudit en telefonnummertjänst till småföretagare världen
över sedan 2010.

Småföretag världen över kan inom ramen för denna tjänst från Sonetel
få ett eget telefonnummer i valfritt land.

Genom att visa telefonnumret på hemsidan kan de komma närmare
internationella kunder och öka sin försäljning. Småföretagare i över
170 länder använder denna tjänst.

En ny analys av kundvärdet över tid för dessa telefonnummerkunder har
nu genomförts.

Analysen bygger på ca 780,000 betalningar mottagna från ca 111 000
kunder sedan 2016 och visar på den genomsnittliga, aggregerade
intäkten Sonetel har från den genomsnittliga telefonnummerkunden
under de första 33 månaderna efter första betalningen.

Analysen påvisar att intäkterna är synnerligen stabila över tid efter
den första månaden, vilket innebär att det långsiktiga kundvärdet är
högre än vad tidigare analyser kunnat visa.

Analysen visar även på stora skillnader i kundvärdet mellan länder -
vilket ligger i linje med tidigare analyser.

Bolagets marknadsföring har nu kalibrerats om för att säkerställa ROI
inom 18 månader per marknad.

Kundvärde AI-kunder
Sonetels nyutvecklade AI-tjänst lanserades kommersiellt i slutet av
augusti.

Tjänsten ger småföretag möjligheten att få en gratis infrastruktur för
sin kundtjänst - med en chattfunktion för hemsidan, gratis mobila
appar till personalen och stöd av artificiell intelligens.

Intäkterna förväntas komma från extratjänster samt den andel av
kunderna som övergår till Premium.

Under den inledande perioden ligger fokus på att analysera
kundbeteende, fastställa kundvärdet per marknad - för att fastställa
vilken kundanskaffningskostnad som är rimlig - samt att fastställa
vilka marknadsförings-kanaler som har störst potential.

Några tidiga indikationer på kundbeteende har dock redan gått att
identifiera utifrån de första kunderna.

Av de ca 500 företag som installerat och behållit chattfunktionen
aktiv på hemsidan fram till mitten av oktober var ca 65% gamla
Sonetelkunder samt ca 35% nyanskaffade kunder.

De nya kunderna hade vid tidpunkten för denna analys använt tjänsten i
17 dagar i snitt, eftersom tjänsten nyligen lanserats.

Av dessa nya kunder hade 28% redan valt att bli betalande kunder,
varav 5% även valt att bli Premiumkunder

I snitt hade varje ny betalande kund betalat ca 24 USD till Sonetel
under de första 17 dagarna.

Ledningen konstaterar att indikationerna är lovande och att en högre
andel tycks bli betalande kunder än vad som tidigare antagits.

Vad detta innebär i form av långsiktigt kundvärde är dock för tidigt
att bedöma. Antalet kunder är begränsat och kort tid har förflutit.

Ledningen bedömer att det kommer ta ca 3-9 månader innan det finns
tillräckligt med data från den nya tjänsten för att kunna fatta
beslut om eventuellt mer omfattande investeringar i marknadsföring
och försäljning.

Under perioden fram tills dess fo...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.