Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

Sonetel Aktiebolag: Sonetel stärker rörelsekapital

Sonetel som är listat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm,
har tecknat ett avtal med en långivare som ger Bolaget en låneram på
2 MSEK till marknadsmässiga villkor.

1 MSEK utbetalas i samband med avtalets tecknande. Sonetel kan avropa
tillkommande belopp inom ramen för låneutrymmet om behov uppstår.
Lånet löper till slutet av december 2020.

Inom ramen för det bemyndigande årsstämman givit styrelsen, har
Bolaget givit långivaren rätt att konvertera hela eller delar av det
utbetalda lånet till aktier enligt följande villkor:

"Långivaren ha rätt att påkalla konvertering av Lånet, inklusive
upplupen men inte utbetald ränta, till nya aktier i Bolaget till en
kurs motsvarande 10 % rabatt i förhållande till referenspriset.
Referenspriset är det lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset
(VWAP) under de 10 handelsdagarna ("Referensperioden") som omedelbart
föregår begäran om konvertering. Påkallande av konvertering enligt
ovan får göras vid högst fyra olika tillfällen samt att ett belopp
(kapitalbelopp och ränta) om minst 500 000 kr skall konverteras vid
vart och ett sådant tillfälle.

Vid ett påtalande av konvertering har Låntagaren rätt att välja att
återbetala motsvarande belopp istället för att konvertera beloppet
till aktier.

Konvertering kan göras tidigast 2020-04-30 och senast en månad innan
avtalad Förfallodatum.

Konvertering kan ej åberopas om Långivaren vid tidpunkten är upptagen
på insiderlogg hos Låntagaren.

Konvertering kan göras upp till högst hälften av det bemyndigande
Bolagets styrelse har från årsstämma för utgivande av nya aktier."

"Vi är i en spännande fas av Bolagets utveckling i och med lanseringen
av vår nya SaaS-tjänst med Artificiell intelligens." säger VD, Henrik
Thomé. "Låneramen ger oss den finansiella buffert vi behöver."

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en
Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har
hittills över 150 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen
av företagets ca 50 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien.
Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North
Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser
(e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sonetel-aktiebolag/r/sonetel-starker-rorelsek...

Författare Cision News