Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

Sotkamo Silver: SAMMANDRAG AV KVARTALSRAPPORT, FÖRSTA KVARTALET 2020

[image]

Pressmeddelande den 29 maj 2020, Stockholm kl. 09:45

FÖRSTA KVARTALET 2020

· Intäkterna uppgick till 91 MSEK (0)
· EBITDA uppgick till 8 MSEK (-11)
· Rörelseresultatet uppgick till -11 MSEK (-14)
· Resultat per aktie uppgick till 0,03 SEK (-0,12)
· Likvida medel uppgick till 10 MSEK (33)
· Investeringar uppgick till 9 MSEK (88)
· Produktionen uppgick till ca. 391 000 uns silver, 998 uns guld,
462 ton bly och 958 ton zink, i koncentrat

· Anrikade ton uppgick till ca. 129 000 och den ingående
silverhalten uppgick till 110 g/ton

· LTIFR avseende arbetsplatsolyckor uppgick till 10
· Det omförhandlade säkrade obligationslånet om 13,2 MEUR stärkte
Bolagets likviditet på kort sikt

Jämförelsesiffrorna hänför sig till motsvarande period föregående år.

VD PAUL JOHNSSON

Slutet av kvartal ett markerar ett år i produktion för Sotkamo Silver,
men det har också varit ett kvartal som har förändrat världen med
effekterna av COVID-19. Sotkamo Silvers verksamhet har inte drabbats
på samma vis som många andra branscher. Vår personal har hittills
hållit sig frisk och produktion och leveranser har pågått som
planerat. Vi bearbetade 129 000 ton malm och producerade cirka 391
000 Oz silver.

Silverpriset har dock sjunkit från nivåer över 17 USD / uns till så
låga 12 USD / uns och i slutet av rapporteringsperioden
stabiliserades cirka 15 USD / uns, vilket direkt påverkar våra
intäkter. Alla marknader har varit instabila och det har blivit
tydligt att framtiden är svår att förutsäga. Sotkamo Silver kommer
att fortsätta arbetet som började i slutet av 2019; att optimera
produktionsflödena och söka kostnadsbesparingar för att vara lönsam i
en värld med volatila priser. Vi har en positiv EBITDA-nivå men måste
arbeta hårdare för att få en positiv EBIT också.

Företrädesemissionen som inleddes under det första kvartalet var en
framgång och övertecknades när den slutfördes i maj. De medel som
samlas in från emissionen kommer att vara välkomna som
likviditetsreserv i dessa instabila tider och kommer att ge en grund
för att förlänga gruvans livstid.

VERKSAMHETEN

Sotkamo Silver äger, direkt och genom dotterbolaget Sotkamo Silver Oy,
mineralfyndigheter som innehåller silver, guld, zink och bly.
Bolagets huvudprojekt är Silvergruvan i Sotkamo, där produktionen
startade första kvartalet 2019 och var i full drift i slutet av
augusti.

Nyckeltal Q1 2020 Q1 2019 FY 2019
Försäljning MSEK 91 0 197
EBITDA MSEK 8 -11 8
Rörelseresultat (EBIT) MSEK -11 -14 -75
Soliditet (%) 31 42 31
Resultat per aktie SEK 0.03 -0.12 -0,75
Kassalikviditet (%) 31 70 35
Personal vid slutet av perioden 44 38 47
Anrikade ton ca. 129 000 - 343 000
Ingående silverhalt i verket 110 - 107

Metallpriserna fluktuerade under det första kvartalet. Särskilt
silverpriset var volatilt, vilket påverkade försäljningen och
lönsamheten negativt. Den höga variationen i ingående metallhalter
och gruvkostnader påverkade också företagets kassaflöden.

Sotkamo Silver har investerat 9 MSEK (88) under första kvartalet 2020
i underjordsgruvan, i anrikningsverket och i utveckling av
malmsortering.

Finansiella intäkter inkluderar 27,7 MSEK i omvärdering av
koncernlåns. Det är en värderingspost som inte är kontant och har
ingen kassaflödeseffekt.

PRODUKTION OCH VÄGLEDNING

Under det första kvartalet anrikades 129 000 ton malm. Under det
första kvartalet producerade företaget cirka 391 000 uns silver, 998
uns guld, 462 ton bly och 958 ton zink.

Bolaget vidhåller den årliga produktionsvägledningen från den 13 mars
2020. Därmed räknar vi med att anrika 480 - 540 kt malm. På
motsvarande sätt beräknas silverproduktionen 2020 vara 1,4 - 1,7
miljoner uns. Produktionsmålet är villkorat av ett uppdaterat
miljötillstånd.

FINANSIELL KALENDER

·
Q2 publiceras den 5 augusti 2020

· Q3 publiceras den 28 oktober 2020
· Bokslutskommuniké för 2020 publiceras den 17 februari 2021

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av
Bolagets revisorer.

Stockholm den 29 maj 2020

Styrelse och VD för Sotkamo Silver AB (publ.)

KONTAKTPERSON
Paul Johnsson, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +46 70 777 69 76

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29
maj, 2020, klockan 9.45

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas
skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader
gäller den svenska versionen.

OM SOTKAMO SILVER AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna
metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna
hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger
mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och
zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet
i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.
Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt
internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo
Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS,
såsom de antagits av den Europeiska Unionen. Sotkamo Silvers
tickerkod är SOSI på NGM Main Regulated och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.
Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sotkamo-silver/r/sammandrag-av-kvartalsrappor...
https://mb.cision.com/Main/15292/3122930/1255781.pdf

Författare Cision News