Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Sotkamo Silver: SOTKAMO SILVER: ENLIGT PRELIMINÄRT UTFALL HAR FÖRETRÄDESEMISSIONEN BLIVIT ÖVERTECKNAD MED CIRKA 20 PROCENT

Ej för distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i
eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion i vilken
distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande, helt
eller delvis, är föremål för lagliga restriktioner. Detta
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande av något värdepapper i
Sotkamo Silver AB. Se även avsnittet "VIKTIG INFORMATION" nedan.

Pressmeddelande den 7 maj 2020, Stockholm kl. 08:45

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Sotkamo Silver AB (publ)
avslutades den 5 maj 2020 och det preliminära utfallet visar att
emissionen har blivit övertecknad. Företrädesemissionen har tecknats
till cirka 120 %, varav cirka 80 % tecknades med företräde och cirka
40 % tecknades utan företräde. Bolaget tillförs cirka 62 MSEK i nytt
kapital före emissionskostnader.

Företrädesemissionen omfattades av tecknings- och garantiåtaganden om
upp till 70%. Teckningen på cirka 120 % innebär att garantierna inte
behöver utnyttjas.

Mer exakt information om utfallet lämnas på måndag, den 11 maj 2020.

KONTAKTPERSON

Paul Johnsson, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +46 70 777 69 76

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 maj 2020, klockan 08:45

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas
skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader
gäller den svenska versionen.

RÅDGIVARE

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, A1 Advokater och
Advokatfirman Schjødt är juridiska rådgivare till Sotkamo Silver.
Hagberg & Aneborn Fondkommission och Evli Bank är emissionsinstitut i
Företrädesemissionen och Teckningsoptionsemissionen.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna
eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner,
teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper i Sotkamo Silver AB
(publ). Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att
vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra
jurisdiktioner än Sverige eller Finland. Inbjudan till berörda
personer att teckna aktier i Sotkamo Silver AB (publ) har endast
skett genom det prospekt som offentliggjordes den 15 april 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta
pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte
heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner,
BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper till någon person i en
jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant
erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle
förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder
än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till
Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i
eller till något land där sådan distribution eller
Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening
eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra
värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt
United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse
("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat
eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas,
utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras
eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till
USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities
Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat
eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som
återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och
de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse
därom.

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna
metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna
hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger
mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och
zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet
i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.
Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt
internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo
Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS,
såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ
Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.silver.fi

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sotkamo-silver/r/sotkamo-silver--enligt-preli...
https://mb.cision.com/Main/15292/3105962/1243436.pdf

Författare Cision News