Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-15

Sotkamo Silver: SOTKAMO SILVER OFFENTLIGGÖR PROSPEKT I SAMBAND MED FÖRETRÄDESEMISSION

Ej för distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i
eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion i vilken
distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande, helt
eller delvis, är föremål för lagliga restriktioner. Detta
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande av något värdepapper i
Sotkamo Silver AB. Se även avsnittet "VIKTIG INFORMATION" nedan.

Pressmeddelande den 15 april 2020, kl. 14.30

Styrelsen för Sotkamo Silver AB (publ) ("Sotkamo Silver" eller
"Bolaget") har upprättat ett prospekt med anledning av den
förestående nyemissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga
aktieägare om cirka 60 miljoner kronor ("Företrädesemissionen").
Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Företrädesmissionen är säkerställd genom tecknings- och
garantiåtaganden uppgående till cirka 70 procent av den initiala
emissionsvolymen.

Som tidigare kommunicerats har styrelsen för Sotkamo Silver, med stöd
av bemyndigande från årsstämman den 11 april 2019, även beslutat om
en riktad emission av vederlagsfria teckningsoptioner, som kan
inbringa ytterligare cirka 22 miljoner kronor. Emissionen av
teckningsoptionerna riktas till Bolaget som i sin tur kommer att
överlåta teckningsoptionerna vederlagsfritt till dem som tilldelats
aktier i Företrädesemissionen ("Teckningsoptionsemissionen").

SAMMANFATTNING AV FÖRETRÄDESEMISSIONEN

· Aktieägare i Sotkamo Silver har företrädesrätt att teckna en (1)
ny aktie på tre (3) befintliga aktier av samma aktieslag, det vill
säga en teckningsrelation om 1:3.

· Teckningskursen är fastställd till 1,38 kronor per ny aktie.
Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka
62 miljoner kronor i emissionslikvid före avdrag för
emissionskostnader.

· Teckningsperioden löper från och med den 16 april 2020 till och
med den 5 maj 2020.

· Handel i teckningsrätter sker under perioden 16-30 april på NGN
Stockholm och under perioden 16-28 april på Nasdaq Helsinki.

· Bolaget har ingått tecknings- och garantiåtaganden motsvarande
cirka 70 procent av Företrädsemissionens totala belopp.

Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Sotkamo Silvers hemsida
www.silver.fi, Finansinspektionens hemsida www.fi.se, Stockholm
Corporate Finance AB:s hemsida www.stockholmcorp.se samt på Hagberg &
Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se.

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till
offentliggjort prospekt.

SAMMANFATTNING AV TECKNINGSOPTIONSEMISSIONEN

· Rätt att teckna teckningsoptionerna inledningsvis ska, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget.
Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

· Teckningsoptionerna kommer därefter att överlåtas vederlagsfritt
till dem som tilldelats aktier i Företrädesemissionen på följande
sätt: för fyra (4) tilldelade aktier i Företrädesemissionen överlåts
en (1) teckningsoption.

· Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny
aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande två (2) kronor.

· Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske i
enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med 1 maj
2021 till och med den 28 maj 2021.

· Teckningsoptionerna beräknas tas upp till handel på NGM Equity och
Nasdaq Helsinki under vecka 24, 2020, förutsatt att NGM Equity och
Nasdaq Helsinki godkänner Bolagets ansökan om upptagande till handel
av teckningsoptionerna.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, A1 Advokater och
Advokatfirman Schjødt är juridiska rådgivare till Sotkamo Silver.
Hagberg & Aneborn Fondkommission och Evli Bank är emissionsinstitut i
Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen.

KONTAKTPERSON
Paul Johnsson, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +46 70 777 69 76

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 april 2020, klockan 14.30.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas
skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader
gäller den svenska versionen.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna
eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner,
teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper i Sotkamo Silver AB
(publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några
värdepapper annat än på grundval av informationen i det prospektet
som kommer att offentliggöras före inledningen av teckningsperioden i
Företrädesemissionen omkring den 15 april 2020. Inom det Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten
i något annat land än Sverige eller Finland.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta
pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte
heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner,
BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper till någon person i en
jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant
erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle
förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder
än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till
Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i
eller till något land där sådan distribution eller
Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening
eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra
värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt
United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse
("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat
eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas,
utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras
eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till
USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities
Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat
eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som
återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och
de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse
därom.

OM SOTKAMO SILVER AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna
metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna
hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger
mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och
zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet
i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.
Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt
internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo
Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS,
såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ
Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.
Läs mer om Sotkamo Silver på www.silver.fi
Bolagets pressmeddelanden och finansiella rapporter distribueras via
Cision Sverige och finns tillgängliga på www.silver.fi.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sotkamo-silver/r/sotkamo-silver-offentliggor-...
https://mb.cision.com/Main/15292/3088523/1229986.pdf
https://mb.cision.com/Public/15292/3088523/bc11e89e39ec5b1b.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.