Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

Sotkamo Silver: SOTKAMO SILVER: SLUTLIGT RESULTAT VISAR ATT FÖRETRÄDESEMISSIONEN TECKNADES TILL 120,3 PROCENT

Ej för distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i
eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion i vilken
distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande, helt
eller delvis, är föremål för lagliga restriktioner. Detta
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande av något värdepapper i
Sotkamo Silver AB. Se även avsnittet "VIKTIG INFORMATION" nedan.

Pressmeddelande den 11 maj 2020, Stockholm kl. 08:45

Sotkamo Silver AB ("Sotkamo Silver" eller "Bolaget") offentliggör idag
att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare som
offentliggjordes av Bolaget den 27 februari 2020
("Företrädesemissionen") har slutförts. I Företrädesemissionen
tecknades 36 593 195 aktier, motsvarande cirka 81,3 procent av
Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Vidare tecknades
17 555 412 aktier, motsvarande cirka 39,0 procent av
Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter.
Företrädesemissionen tecknades således totalt till cirka 120,3
procent, vilket innebär att Sotkamo Silver tillförs cirka 62 MSEK
före avdrag för emissionskostnader. Teckningen om 120,3 procent
innebär att garantierna inte behöver utnyttjas.

Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 61 725
388,67 SEK från 185 176 166,01 SEK till 246 901 554,68 SEK och
antalet aktier ökar med 44 994 433 aktier från 134 983 299 aktier
till 179 977 732 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som
inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår därmed till 25 procent.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har
skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som
upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som
offentliggjordes den 15 april 2020. Tecknade och tilldelade aktier
ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på
avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om
tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Enbart de som
erhåller tilldelning kommer att meddelas. Handel med BTA (betalda
tecknade aktier) pågår på NGM Equity (SOSI BT) och Nasdaq

Helsinki (SOSI1N0120) till dess att Företrädesemissionen är
registrerad hos Bolagsverket i Sverige, vilket beräknas ske i maj,
2020.

TECKNINGSOPTION 2020/2021
För fyra (4) tecknade och betalda aktier i nyemissionen av aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare erhålls en (1) vederlagsfri
teckningsoption 2020/2021, innebärande att Bolaget kommer att
överlåta 11 246 583 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kommer
att levereras separat efter det att nyemissionen av aktier är
registrerad i sin helhet av Bolagsverket. Observera att
teckningsoptioner endast kommer att tilldelas dem vilka tecknat,
betalat och erhållit aktier i Företrädesemissionen och således inte
till dem vilka köpt BTA på andrahandsmarknaden.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie
i Sotkamo Silver till en teckningskurs om 2 SEK per aktie. Slutlig
teckningskurs i EUR för teckning av nya aktier kommer fastställas den
30 april 2021. Teckning och samtidig kontant betalning av nya aktier
kan ske under tiden från och med den 1 maj 2021 till och med den 28
maj 2021.

Under förutsättning att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för
teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras 22,5 MSEK. Om
samtliga teckningsoptioner utnyttjas ökar Bolagets aktiekapital med
15 428 568,84 SEK från 246 901 554,68 SEK till 262 330 123,52 SEK
och antalet aktier ökar med 11 246 583 aktier från 179 977 732
aktier till 191 224 315 aktier.

Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av Teckningsoption
2020/2021 på NGM Equity och Nasdaq Helsinki. Handeln beräknas
påbörjas i mitten av juni 2020.

KONTAKTPERSON

Paul Johnsson, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +46 70 777 69 76

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas
skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader
gäller den svenska versionen.

RÅDGIVARE

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, A1 Advokater och
Advokatfirman Schjødt är juridiska rådgivare till Sotkamo Silver.
Hagberg & Aneborn Fondkommission och Evli Bank är emissionsinstitut i
Företrädesemissionen och Teckningsoptionsemissionen.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna
eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner,
teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper i Sotkamo Silver AB
(publ). Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att
vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra
jurisdiktioner än Sverige eller Finland. Inbjudan till berörda
personer att teckna aktier i Sotkamo Silver AB (publ) har endast
skett genom det prospekt som offentliggjordes den 15 april 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta
pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte
heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner,
BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper till någon person i en
jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant
erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle
förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder
än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till
Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i
eller till något land där sådan distribution eller
Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening
eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra
värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt
United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse
("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat
eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas,
utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras
eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till
USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities
Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat
eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som
återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och
de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse
därom.

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna
metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna
hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger
mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och
zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet
i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.
Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt
internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo
Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS,
såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ
Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.silver.fi

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sotkamo-silver/r/sotkamo-silver--slutligt-res...
https://mb.cision.com/Main/15292/3108451/1245373.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.