Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-18

Spago: Spago Nanomedicals företrädesemission kraftigt övertecknad

Spago Nanomedical AB ("Spago Nanomedical" eller "Bolaget") tillförs
cirka 47 MSEK före avdrag för emissionskostnader genom den
företrädesemission av aktier vars teckningsperiod avslutades 13 maj
2020 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen övertecknades
kraftigt med en teckningsgrad på 222 procent och ingångna
garantiavtal kommer därmed inte att tas i anspråk.

"Vi uppskattar det förtroende som befintliga och nya ägare visar
bolaget och våra projekt. Nu kan vi lägga all kraft på att slutföra
den första kliniska studien med SpagoPix samt på att visa proof of
concept och utse produktkandidat i Tumorad-projektet", säger VD Mats
Hansen.

Totalt har mottagits teckningsanmälningar för teckning med och utan
företrädesrätt om 23 293 625 aktier, motsvarande en teckningsgrad i
Företrädesemissionen om cirka 222 procent. Sammanräkningen vid
teckningsperiodens slut visar att 10 055 934 aktier, motsvarande
cirka 95,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av
teckningsrätter. Därutöver har anmälningar motsvarande 13 237 691
aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, varav 458
905 aktier, motsvarande cirka 4,4 procent av Företrädesemissionen,
har tilldelats.

Företrädesemissionen omfattades till 100 procent av
teckningsförbindelser och garantiåtaganden men garantiåtagandena
kommer således ej att tas i anspråk. Styrelsen har i enlighet med de
principer som framgår av prospektet tilldelat samtliga erbjudna
aktier i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tillför Bolaget
cirka 47 MSEK före avdrag för emissionskostnader om ca 6,5 MSEK.

De som har tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter får besked
om detta genom översändande av avräkningsnota. Likvid ska erläggas
senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Sker ej
detta kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan.
Meddelande lämnas inte till de som inte erhållit tilldelning. De som
tecknat aktier utan teckningsrätter genom sin förvaltare kommer att
få besked om tilldelning enligt sin förvaltares rutiner.

Handel med BTA (betald tecknad aktie) bedrivs för närvarande på
Spotlight Stock Market och kommer att upphöra när emissionen
registrerats hos Bolagsverket. BTA omvandlas då till ordinarie
aktier.

När företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det
totala antalet aktier i Spago Nanomedical att uppgå till 31 544 517
aktier och aktiekapitalet att uppgå till 31 544 517 SEK.

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB är
legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn
är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Hansen, VD Spago
Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se, eller
Hanna Olsson, CFO Spago Nanomedical, +46 763 148 063,
hanna.olsson@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical AB är ett svenskt nanomedicinbolag i klinisk
utvecklingsfas. Bolagets utvecklingsprojekt bygger på en patenterad
plattform av polymera material med unika egenskaper som kan
möjliggöra mer precis diagnos och behandling av solida tumörer. Spago
Nanomedicals aktie är listad på Spotlight Stock Market i Stockholm
(kortnamn: SPAG).

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Spago Nanomedical. Ingen åtgärd har vidtagits och
åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till
allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA
samt District of Columbia, ("USA")), Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika
eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle
vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra
åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga
teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier eller andra
värdepapper utgivna av Bolaget ("Värdepapper") har registrerats eller
kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933
("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat
eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas,
tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras
eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom
enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som
inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet
med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller
registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av
amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig
värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har
någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet
respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att
påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget
erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än Sverige.
I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") kan ett
erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i
Prospektförordningen samt varje relevant implementeringsåtgärd.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Spago Nanomedicals aktuella syn på framtida händelser
samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer",
"förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information. Informationen, uppfattningarna
och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller
enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att
det meddelas.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/spago/r/spago-nanomedicals-foretradesemission...
https://mb.cision.com/Main/11651/3115139/1249885.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.