Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

SpectraCure: Kvartalsrapport för tiden 2020-01-01 till 2020-03-31

Första kvartalet 2020

Siffrorna för 2020 och 2019 avser koncernen.

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 185 (650) TSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till -3 784 (-2 776) TSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,04 (-0,03) kr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 433 (-29) TSEK
· Likvida medel uppgick på balansdagen till 50 582 (41 871) TSEK
· Soliditet: 86 (91)%

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

· Bolaget har tilldelats EU-finansiering genom Innovative Training
Network, som kan ses som ett intyg på att Bolagets forskning och
teknik håller hög klass. Finansieringen täcker kostnaden för en
forskartjänst under fyra år för framtida utveckling av IDOSE-tekniken
för behandling av prostatacancer, och på sikt eventuellt andra
cancerformer som t ex bröstcancer.

· Organisationen har förstärkts med en Klinisk projektledare, Johan
Glindre, och bolagets kommunikationschef, Annika Andersson, har tagit
plats i företagsledningen.

· SpectraCure och Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York,
USA har tecknat ett avtal vilket innebär att sjukhuset blir det
fjärde sjukhuset i SpectraCures kliniska program. Avtalet innebär en
möjlighet att behandla fler patienter i en snabbare takt, vilket ökar
analysunderlaget för fortsatta kliniska studier och vid ett framtida
myndighetsgodkännande av metoden. SpectraCures och Memorial Sloan
Kettering Cancer Centers planerade möte, "Site Initiation Visit"
genomfördes som planerat. Det var ett formellt möte för uppstart och
genomgång av rutiner och utrustning.

· FDA har godkänt SpectraCures uppdaterade protokoll för kliniska
studier med bredare inklusionskriterier än tidigare, som gör det
möjligt att behandla fler patienter i en snabbare takt, vilket ökar
analys-underlaget för fortsatta kliniska studier. Även den
uppdaterade mjukvaran med det nya mer användarvänliga gränssnittet,
som kommunicerar med dosplaneringsplattformen IDOSE® och styr
hårdvaran, har godkänts. För läkarna i studien innebär den
förbättrade grafiken bilder med högre upplösning och ett mer
naturligt arbetsflöde. Det blir enklare och går snabbare att skapa en
behandlingsplan i systemet och läkarna får även bättre återkoppling
under själva behandlingen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· En patentansökan som täcker en ny teknik för att förbättra
företagets IDOSE-teknik har gått vidare till så kallad PCT-fas,
vilket är ett sätt att samordna patentansökningar för världens alla
länder. Detta efter en positiv granskning av europeiska patentverket.

· Åtgärder har vidtagits i samband med coronautbrottet för att
skydda bolagets medarbetare, för att ta ett samhällsansvar samt för
att begränsa utbrottets eventuella effekter på bolagets verk-samhet.
SpectraCure har kontroll över de saker vi kan styra över som till
exempel utvecklingen av bolagets mjuk- respektive hårdvara och
arbetet pågår planenligt. Vi stödjer och försöker underlätta för
studiekoordinatorerna i deras arbete i den kliniska studien. Den täta
kontakten och goda samarbetet resulterar förhoppningsvis i en förhöjd
patientrekrytering när utbrottet väl klingar av. Patienter som är i
en aktiv uppföljning är kvar i studien. För att säkerställa
patientsäkerheten så sker klinikernas patientuppföljning via telefon
och patienterna lämnar blodprov i den mån det är möjligt hos sin
husläkare.

· SpectraCure har kallat till extra bolagsstämma för beslut om
företrädesemission, som kommer att innebära att Bolaget vid full
teckning fullt ut kan finansiera den planerade fas 3-studien,
säkerställa regulatoriska krav för accelerated approval, inleda
kliniska program för nya indikationer omkring årsskiftet 2020/2021.

· SpectraCure är som tidigare meddelats industriell deltagare i ett
stort forskningsprogram inom kvantteknologi, WACQT - Wallenberg
Centre for Quantum Technology, som finansieras i huvudsak av Knut och
Alice Wallenbergs stiftelse. Arbetet utförs av den redan finansierade
industridoktoranden och påverkar inte vägen till marknaden för
SpectraCure. I maj hölls årsmöte i projektet och SpectraCures
industridoktorand presenterade resultaten från senaste året och en
framgång i projektet. Resultaten är intressanta för bolaget, eftersom
vår behandlingsmetod handlar om att leverera laserljus till
cancertumörer djupt inne i kroppen. Dessutom finns stor
marknadspotential för andra applikationer inom medicin som exempelvis
diagnosstöd vid stroke, hjärtinfarkt och cancer - våra stora
folksjukdomar.

VD's kommentar
SpectraCure står sig starkt som bolag och verksamheten i den kliniska
studien har anpassats efter rådande situation

Årets första kvartal har varit speciellt för alla, även för oss.
Eftersom vi arbetar med flera parallella spår, som till exempel
klinisk studie, produktion av instrument, samarbeten och framtida
planer, har vi haft full verksamhet under årets första fem månader.
Vi siktar fortfarande på att nå marknaden inom ett till två år
beroende av vilken väg vi tar.

Under kvartalet skrevs avtal med det välrenommerade cancersjukhuset
Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, USA där man är
ivriga att komma igång med behandlingarna.

Vår nytillträdde kliniska projektledare, Johan Glindre, är ett
välkommet tillskott i organisationen och han har under dessa månader
arbetat intensivt med att förstärka våra redan goda relationer med
klinikerna i vår kliniska studie och för en ständig dialog med dessa
för att alla ska stå redo så snart det finns möjlighet att återuppta
de planerade behandlingarna samt skriva in nya patienter i studien.
Vi fortsätter att stötta rekryteringen av patienter. Under kvartalet
har diskussioner inletts om hur vi marknadsför och skapar ett
intresse för studien i till exempel New York-området.

Som jag har nämnt vid tidigare tillfällen har vi två möjliga vägar att
gå för att nå marknaden: genom fas 2 vidare till fas 3, eller via fas
2 och en ansökan om accelerated approval som kan, om den godkänns av
FDA, medge lansering av vår behandling innan fortsatta kliniska
studier i fas 3. Vi stänger inga dörrar, utan arbetar efter båda
möjligheterna.

Parallellt med det kliniska arbetet arbetar vi med montage av den nya
generationens instrument. Montage sker i företagets lokaler i Lund
och vi planerar för att kunna visa instrumentet i aktion i en film
som kommer att produceras under andra kvartalet.

Efter balansdagen togs beslut i styrelsen om en nyemission. Vi har
idag en stark kassa, men valde att genomföra en företrädesemission
för att få starkare position på marknaden. Beslut om
företrädesemission innebär att vi vid full teckning fullt ut kan
finansiera den planerade fas 3-studien, säkerställa regulatoriska
krav för accelerated approval, påbörja produktion av instrument i
större skala, och inte minst inleda kliniska program för nya
indikationer omkring årsskiftet 2020/2021. Emissionen är på förhand
säkerställd upp till cirka 82,5 procent, där garantiåtaganden från
ett antal externa investerare motsvarande cirka 77,5 procent av
företrädesemissionen, vilket jag är väldigt stolt över. SpectraCures
teknik har en stor potential som kan öka bolagsvärdet ytterligare.

Vår patentansökan som täcker en ny teknik för att förbättra vår
IDOSE-teknik har gått vidare, efter en positiv granskning av
europeiska patentverket, till PCT-fas, som är ett sätt att samordna
patentansökningar för världens alla länder.

Efter coronautbrottet har inga behandlingar i den kliniska studien
kunnat genomföras, däremot har patienter screenats och vi har
patienter som väntar på behandling så snart operationssalarna kan
öppna igen.

Jag har starkt tilltro till alla i teamet, både till anställda och
samarbetspartners och till att vi med gemensamma krafter kommer att
nå marknaden inom de kommande två åren.

Lund 28 maj 2020

Masoud Khayyami
VD SpectraCure

Denna information är sådan information som SpectraCure AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 28 maj 2020 kl 14.45.

För ytterligare, var vänlig information kontakta:
SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se,
telefon: +46(0) 8 503 000 50

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds
universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på
cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som
kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination
med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell
fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans
photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes
solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men
även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.
www.spectracure.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/spectracure/r/kvartalsrapport-for-tiden-2020-...
https://mb.cision.com/Main/12618/3122280/1255304.pdf
https://mb.cision.com/Public/12618/3122280/bffca5a79b7274fc.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.