Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Spiffbet AB: Delårsrapport första kvartalet 2020

· Spiffbet AB publicerar idag delårsrapport för perioden 2020-01-01
- 2020-03-31

Första kvartalet 2020:

Intäkterna för första kvartalet uppgick till 601 (0) TSEK.

Resultatet efter finansiella poster var -4 969 (-4 024) TSEK.

Spiffbet bjuder in till en webbsänd pressträff angående
kvartalsrapporten kl 11:30 fredagen den 15 maj via följande länk:

https://www.youtube.com/watch?v=A-embQmucfs&feature=youtu.be

Väsentliga händelser under första kvartalet

· Spiffbet lanserade Spiffbet Sports genom speldistributören
Betconstruct på den peruanska operatören Apuesta Total. Lanseringen
inleddes med att Apuesta Totals kunder erbjuds Take5, ArenaLive och
Timebet. Planen är att lägga till Tenniz och Basket Bingo när
spelandet på fotbollsspelen har kommit igång. Spiffbet planerar att
lansera fler spel tillsammans med Apuesta Total.

· Spiffbet slöt samarbetsavtal med Lady Luck Games och kommer därmed
att erbjuda spel från Lady Luck Games. Spelen som erbjuds är premium
kasinoslotar skapade av Rasmus Kjær som är den kreativa kraften bakom
dataspelet Hitman. Spelen ger ett attraktivt tillskott till Spiffbets
portfölj av tredjepartsspel.

· Spiffbets dotterbolag STHLMGAMING tecknade ett
tilläggsdistributionsavtal med speldistributören Relax Gaming.
Avtalet öppnar upp nya marknader för STHLMGAMING.

· Spiffbet la ett förankrat bud på Vrtcl Gaming Group Sweden AB
("Metal Casino"). Metal Casinos aktieägare får drygt 30 procents
ägarandel i Spiffbet vid full anslutning. Samgåendet rekommenderades
av Metal Casinos styrelse och har accepterats av 51,2 procent av
Metal Casinos aktieägare. Transaktionen ger påtagliga synergier både
på kort och lång sikt. Spiffbet blir genom förvärvet en speloperatör
och får goda förutsättningar att driva konsolidering av branschen.

· Spiffbet tecknade ett distributionsavtal för Latinamerika och
Asien med Panorama Gaming om leverans av kasinospel till
speloperatörer som är anslutna till Panororama Gamings spelplattform.
Avtalet omfattar egna spel och spel från tredjepartsleverantörer.
Panorama Gaming levererar lösningar för sportsbetting och kasinospel
till såväl online som landbaserade operatörer i Latinamerika och
Asien.

· Spiffbet lanserade sin nya plattform för drift och leverans av
spel. Första kund att flyttas över till den nya plattformen är
Supabets som sedan tidigare har erbjudit sina kunder spel från
Spiffbet. I och med bytet av plattform är avsikten att upphöra med
plattformsutveckling i Sydafrika. Fokus i Sydafrika kommer att vara
utveckling av nya spel på den nya plattformen.

· Med anledning av covid-19 senarelade Spiffbet publikationen av
årsredovisningen för 2019.

· Spiffbet nylanserade videopokerspelet Spiffbet Jacks or Better i
HTML5 format. Spiffbet släppte därmed ytterligare ett spel från
klassiska spelportföljen som förvärvades under 2018. Avsikten är att
släppa fler spel inom varje kategori och dra nytta av framarbetad
programkod.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I kallelsen till årsstämman 2020 tillkännagav Spiffbet avsikten
att genomföra en företrädesemission om ca 26,5 miljoner kronor i
samband med förvärvet av Metal Casino. Styrelsen föreslog till
årsstämman den 22 maj 2020 att genomföra en emission av aktier som
vid full teckning skulle tillföra Bolaget ca 26,5 miljoner kronor med
företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattas av
tecknings-förbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 85
procent. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma
de som på avstämningsdagen för nyemissionen, 29 maj 2020, är
registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken. Aktieägare ska för en (1) befintlig aktie erhålla två (2)
teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en
(1) nyemitterad aktie. Teckningskursen är 0,27 kronor per aktie. Full
teckning skulle leda till en utspädning om 67 % för aktieägare som
inte deltar i emissionen. Emissionskostnaderna för nyemissionen
beräknas uppgå till cirka 2 miljoner kronor.

· I samband med publikationen av årsredovisningen för 2019
kommenterade Bolaget hur verksamheten påverkas av Covid-19.
Sammantaget är påverkan på koncernens verksamhet begränsad.
Personalen arbetar på distans och vissa mindre förseningar har
uppstått i administrativa processer som involverar externa parter.
Spiffbet har sett ett en ökad efterfrågan på kasinoprodukter sedan
epidemins utbrott. För affärsområdet Spiffbet Sports har
distributionen av spel påverkas eftersom alla större sportevenemang
har ställts in till följd av epidemin. Sammanvägt har Covid-19 inte
påverkat Spiffbets försäljning negativt. Det bör dock noteras att
Spiffbet agerar på en global marknad och intäkterna är beroende av
den globala efterfrågan på Spiffbets produkter.

· Spiffbet tecknade avtal med Salsa Technology (tidigare Patagonia
Entertainment) om distribution av spel genom Salsa Technologys Game
Aggregation Platform. Avtalet omfattar samtliga spel som direkt eller
indirekt kan erbjudas via Spiffbets spelserver, inklusive spel från
anslutna externa spelstudior.

· Spiffbets erbjudande till aktieägarna i Vrtcl Gaming Group Sweden
AB ("Metal Casino") hade fram till och med den 30 april 2020
accepterats av ägare motsvarande 86,6 procent av röster och kapital i
Metal Casino. Spiffbet har genomfört en due diligence av Metal Casino
med tillfredsställande utfall och säkerställt finansiering av
förvärvet. Spiffbets styrelse har trots att det tidigare
kommunicerade villkoret om 90 procents anslutning av samtliga aktier
och röster i Metal Casino vid denna tidpunkt inte uppfyllts beslutat
att acceptera utfallet och genomför en apportemission. De aktieägare
som inte har accepterat kommer erbjudas att ansluta sig till samma
villkor.

· Erbjudandet från Spiffbet att förvärva samtliga aktier i Metal
Casino har per den 11 maj accepterats av ägare till mer än 90 procent
av aktierna i Metal Casino.

· Spiffbet tecknade avtal om investering i den latinamerikanska
spelutvecklaren Copacabana Gaming via ett samriskföretag med
brasilianska NGT Interactive LLC. Spiffbet tillskjuter kapital om
totalt 225 000 euro fram till augusti 2021. Spiffbet får 45,2
procents ägande i samriskbolaget.

VD Henrik Svensson om Spiffbets utveckling under det första kvartalet
2020.

Henrik, hur påverkar förvärvet av Metal Casino Spiffbet både kort och
lång sikt?

Spiffbet tillförs direkt en betydande omsättningsökning från Metal
Casino. Under 2019 omsatte Metal Casino 26 miljoner kronor, jämfört
med Spiffbets relativt nystartade spelutveckling som omsatte 1 miljon
kronor 2019. Vi ändrar karaktär och får intäkter direkt från
konsumentledet. På längre sikt tror jag på att både vara en
spelleverantör och spelutvecklare. Det finns fördelar för
operatörsverksamheten att få specialutvecklade spel och
spelutvecklingsverksamheten får en bättre närhet till marknaden.
Detta borde resultera i ökad tillväxt och lönsamhet.

Metal Casino har ju tidigare haft lönsamhetsproblem - hur ska Spiffbet
få verksamheten att lyfta?

Metal Casino har gjort betydande investeringar i att etablera ett
varumärke på spelmarknaden och har inlett en expansion mot
tillväxtmarknader. Spiffbet fick möjlighet att komma in i ett
gynnsamt läge då Metal Casino behövde finansiering under 2020 för att
nå break-even 2021. Vidare finns det tydliga effektiviseringar som
kan genomföras i verksamheten och synergier som kan realiseras.

Vid alla förvärv brukar man tala om synergier och stordriftsfördelar -
hur ser det ut för Spiffbet?

Det mest uppenbara vid ett förvärv är att samordna och ta bort
dubblerade administrativa strukturer. Därefter finns det
samordningsfördelar i vissa funktioner som marknadsföring och
teknikutveckling. Mindre verksamheter kan helt och hållet integreras
in i befintlig struktur och därmed försvinner kostnaderna nästan
helt. Även avtal med partners och leverantörer kan omförhandlas och
ge bättre villkor i kraft av att vi blir större. Framförallt vid
förvärv av operatörer finns det bra potential att skapa värde. Vår
bedömning är att vi kan plocka hem uppemot 10 procent av förvärvad
omsättning. I förvärvet av Metal Casino har vi redan identifierat
över 10 procent kostnadssynergier som vi successivt kan plocka fram.

Ni har tidigare talat om att Spiffbet skall vara lokomotivet i en
konsolidering inom spelbranschen - vad innebär det för Spiffbet
framöver?

Spelmarknaden är i förändring med en våg av reglering som driver
kostnader och sätter press på intäkter. Nya marknadsmöjligheter finns
bland annat i Asien och Latinamerika men detta kräver nya
investeringar som är svåra att finansiera för mindre onoterade
aktörer. Noterade bolag med tillgång till finansiering kan förvärva
dessa mindre aktörer i en konsolideringsprocess som vi sannolikt
precis har startat. Vår ambition är att vara en aktiv drivkraft i
denna konsolidering.

Ni har ju annonserat ut att ni aktivt arbetar på en expansion i
Latinamerika och ni tillkänna gav för några veckor sedan ett nytt
samarbete med en ledande latinamerikansk spelaktör. Kan du berätta
lite mer om vilka möjligheter ni ser i Latinamerika?

Samriskbolaget Copacabana Gaming ger oss en rivstart i Latinamerika
med lokala spel, kontaktnätverk och sälj som är specialiserat mot den
kontinenten. Vi tror starkt att vi framförallt kan etablera oss som
en leverantör att räkna med tillsammans med Copacabana Gaming i
Latinamerika. Marknaderna i Latinamerika är spännande och uppvisar
intressant tillväxtpotential och där regelverkskostnaderna kan hållas
på låga nivåer. Vi bedömer också att en etablering av en
operatörsverksamhet som Metal Casino är intressant i flera
latinamerikanska länder. Metal Casinos hårdrockskoncept fungerar väl
i Latinamerika.

Spiffbet har skickat ut pressmeddelande om nya avtal avseende
Latinamerika. Har det en koppling till Copacabana Gaming?

Helt klart finns ett samband, även om avtalen har tecknats med
Spiffbet. Framöver kommer också flera avtal tecknas mellan Spiffbet
och kunder som en del i den distributionsöverenskommelse som finns
rörande Copacabana Gaming. En annan drivkraft är att vi nu har ett
etablerat ett större spelutbud i form av både egna spel, Copacabanas
spel och insourcade spel från samarbetsstudior.

Under våren har ni nämnt den nya spelplattformen. Varför är den viktig
för er och hur inverkar denna satsning på er distributionskapacitet?

Under 2019 arbetade vi hårt med att utveckla en bra spelplattform
internt i Sydafrika och lanserade den under hösten. Detta arbete tog
dels fokus från spelutvecklin...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.