Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-22

Spiffbet AB: Kommuniké från årsstämma 2020

Vid årsstämma i Spiffbet AB fattades följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkning och resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2019
samt att göra de bokslutsdispositioner som styrelsen föreslagit.
Vidare beslutades att ingen utdelning för år 2019 kommer att lämnas.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och
verkställande direktören.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter
samt att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman fastställde att för tiden fram till nästa årsstämma ska
antalet ledamöter vara fyra, med noll suppleanter.

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Jacob Dalborg, Karl
Trollborg, Per Ganstrand och Henrik Svensson.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget BDO Mälardalen AB med
auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt följande.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 16 250 000 kronor och högst 65 000
000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 130 000 000 aktier och högst 520 000
000 aktier.

Beslut om nyemission

Stämman beslutade om en nyemission av högst 98 008 278 aktier med
företrädesrätt för aktieägarna. Aktiekapitalet kan öka med högst 12
251 034,75 kronor.

Varje på avstämningsdagen innehavd aktie berättigar till två
teckningsrätter. En teckningsrätt berättigar till teckning av en
nyemitterad aktie. Teckningskursen är 0,27 kronor per aktie. Teckning
av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juni 2020 till och
med den 15 juni 2020.

För det fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt ska
styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om
fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan
fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat
aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på
avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till
det antal teckningsrätter som varje aktietecknare har utnyttjat för
teckning av aktier, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan
stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till
tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I
tredje hand ska fördelning ske till aktietecknare som lämnat
teckningsförbindelser för teckning av aktier utan företrädesrätt i
förhållande till tecknat belopp. I fjärde hand ska tilldelning ske
till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier,
emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för
bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom
kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med
villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan
komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av
aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå? till
högst 336 486 742 aktier. Syftet med bemyndigandet och skälen till
eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka
bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i
arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion,
exempelvis genom förvärv. Vid emissioner utan företräde för
aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga
villkor.

Beslut om bemyndigande att vidta smärre justeringar

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser
att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det
fall att behov skulle uppstå vid registrering av besluten hos
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Mobil: 070-650 02 15,
henrik.svensson@spiffbet.com

Om Spiffbet AB

Spiffbet utvecklar onlinespel för kasino och betting som marknadsförs
under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports.
Kasinospelen ska vara underhållande och möta behovet på flera olika
internationella marknader. För samma kunder har Spiffbet Sports
etablerat en unik nisch som ligger mellan traditionell betting och
kasinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen
Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V. med licens nr
N.V.#365/JAZ Sub-License GLH-OCCHKTW0701042018.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med
tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post:
ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/spiffbet-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-2020,c...
https://mb.cision.com/Main/7790/3117880/1252118.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.